Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г.: европейците все още нямат достатъчно доверие в услугите

Брюксел, 12 октомври 2018 r.

Европейската комисия публикува днес своя индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г., с който се следи как потребителите от ЕС оценяват функционирането на 40 сектора на стоки и услуги.

Общото доверие в пазарите следва положителна тенденция от 2010 г. насам, но в доклада се посочва, че само 53 % от потребителите вярват, че предприятията в секторите на услугите спазват правилата за потребителите. При стоките този процент е едва малко по-висок — 59 %. Доверието на потребителите не се е повишило в сравнение с индекса от 2016 г. Според потребителите в повечето държави — членки на ЕС, особено проблемни области остават далекосъобщенията, финансовите и комуналните услуги (вода, газ, електроенергия, пощенски услуги). Като положително може да се посочи заключението на доклада, че разликата между Изтока и Запада в доверието на потребителите постепенно изчезва. Освен това услуги, като услуги за персонални грижи (фризьори, спа процедури), ваканционно настаняване и пакетни почивки, се ползват с високо доверие от страна на потребителите.

„Доверието на потребителите нараства, но все още има твърде много потребители с лош опит от определени пазари, като например закупуването на жилище или кола втора употреба“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „През април 2018 г. представихме Нов търговски механизъм за потребителите с цел да бъде засилено прилагането на правата на потребителите, както и да им бъдат предоставени нови средства за защита на тези права. Възможността за започване на колективно действие трябва да засили увереността на потребителите, че те могат да защитават своите права, както и да подтикне предприятията да спазват по-стриктно правилата“.

Основни констатации на индекса за развитие на пазарите на дребно от 2018 г.:

  • В сравнение с 2016 г. е налице слабо подобрение, въпреки че тенденцията остава положителна от 2010 г. насам. През последните две години най-много са се подобрили ипотеките, водоснабдяването, услугите по газоснабдяване и по електроснабдяване, но същевременно това остават (с изключение на газоснабдяването) и пазарите, към които има най-малко доверие.
  • Пазарите в Западна Европа продължават да функционират по-добре за потребителите, макар че и тази година, изчислено средно, най-голямото подобрение на резултатите се отчита в Източна Европа. Това показва, че разликата между Изтока и Запада във функционирането на пазарите в полза на потребителите постепенно изчезва. Текущите действия на Комисията и на държавите членки по въпроса за различното качество на храните следва допълнително да подобрят положението в това отношение.
  • Услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за потребителите, като през изминалата година съответно 20,3 % и 17,5 % от тях са се натъкнали на проблеми в тези сектори. Други области, посочени от поне 10 % от потребителите, включват: телевизионни абонаменти, стационарни телефонни услуги, продажби на ИКТ и електронни стоки, железопътен и градски транспорт, автомобили втора употреба, недвижими имоти, пощенски услуги, нови автомобили, автомобили под наем, както и авторемонтни услуги.
  • Финансовите услуги са секторът, в който потребителите понасят най-големи щети (финансова загуба или загуба на време) в случай на проблеми. Не по-малко от 35 % от потребителите, срещнали проблеми при застраховки за дома, ипотеки, заеми и кредити, електро- и водоснабдяване, съобщават за сериозни щети вследствие на това. Други области, в които потребителите, срещнали проблеми, съобщават за високи щети, са авиокомпаниите, инвестиционните продукти и застраховките на автомобили.
  • Секторите на недвижимите имоти и автомобилите втора употреба се ползват с най-ниско доверие сред потребителите. Само 38 % от потребителите вярват, че доставчиците на услуги в сектора на недвижимите имоти спазват правилата за защита на потребителите, а по отношение на сектора на автомобили втора употреба това са 36 % от потребителите.

Действия на Комисията за подобряване на защитата и доверието на потребителите

Подобряването на защитата на потребителите заема челно място в дневния ред на Комисията „Юнкер“. Комисията предложи през април 2018 г. Нов търговски механизъм за потребителите, с който ще се дадат правомощия на квалифицираните органи да подават колективни искове от името на потребителите и ще се въведат по-силни правомощия на органите за защита на потребителите на държавите членки да налагат санкции. С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

В съответствие с Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС Комисията, заедно с органите за защита на потребителите, стартира няколко действия по правоприлагане, за да гарантира, че предприятията спазват изцяло правилата на ЕС за защита на потребителите. Скорошен пример за такова действие представлява подобряването на общите условия на компанията Airbnb.

Контекст

Индексите във връзка с потребителите показват как единният пазар функционира за потребителите в ЕС. Те се публикуват от 2008 г. и целта им е да осигурят по-добро наблюдение на резултатите за потребителите и да служат за разработването на политики.

Има два вида индекси, които се изготвят въз основа на представителни проучвания, обхващащи целия ЕС, и чието публикуване се редува през година:

  • Индексът за развитие на пазарите на дребно проследява функционирането на повече от 40 пазара на дребно въз основа на ключови показатели, като например увереност, че продавачите спазват правилата за защита на потребителите, сравнимост на офертите, избор на търговци на дребно/доставчици, степен, до която са изпълнени очакванията на потребителите, и доколко проблемите, с които се сблъскват потребителите на пазара, причиняват щети. Следят се и се анализират и други показатели, например смяна на доставчика и цени.
  • Индексът на условията за потребителите следи националните условия за потребителите в три области: 1) осведоменост и доверие, 2) спазване и правоприлагане и 3) жалби и разрешаване на спорове. Той следи също напредъка при интеграцията на пазара на дребно в ЕС (Индекс на условията за потребителите от 2017 г.).

За повече информация

Индекси във връзка с потребителите

 

 Индекс за функционирането на пазарите, 2010—2017 г.

 

Диаграма на добрите пазари

 

 

 

 Пазари на услуги — трите най-добри

 

 

 Пазари на стоки — трите най-добри

 

 

 

IP/18/6085

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar