Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa.

Bryssel den 11 oktober 2018

EU-kommissionen har lagt fram en handlingsplan för att utveckla en hållbar och cirkulär bioekonomi som ska tjäna det europeiska samhället, miljön och ekonomin.

Så som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillkännagav i sin avgiftsförklaring, som medföljde hans tal om tillståndet i unionen 2018, är den nya bioekonomistrategin en del av kommissionens kampanj för skapa ett nytt uppsving för arbeten, tillväxt och investeringar i EU. Strategin syftar till förbättra och utvidga den hållbara användningen av förnybara resurser för att ta itu med globala och lokala frågor som klimatförändringen och hållbar utveckling.

I en värld med ändliga biologiska resurser och ekosystem, behövs mer innovation för att förse människor med livsmedel och med rent vatten och energi. Tack vare bioekonomin kan vi förvandla alger till bränsle, materialåtervinna plast, omvandla avfall till nya möbler eller kläder eller omvandla biprodukter från industrin till biobaserade gödningsmedel. Bioekonomin har potential att skapa en miljon nya arbetstillfällen till 2030.

- Det har blivit uppenbart att vi måste genomföra systemändringar i fråga om hur vi tillverkar, konsumerar och gör oss av med varor, säger kommissionens vice Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Genom att utveckla vår bioekonomi, som är den förnybara delen av den cirkulära ekonomin, kan vi hitta nya och innovativa vägar för att tillhandahålla livsmedel, produkter och energi utan att förbrukar jordens begränsade biologiska resurser. Att omforma vår ekonomi och modernisera våra grundläggande produktionsmodeller handlar inte bara om miljön och klimatet. Det finns också god potential för nya gröna arbetstillfällen särskilt på landsbygden och i kustområden.

- EU:s målsättning är att gå i bräschen för omvandlingen av avfall, restprodukter och slängda varor till produkter med högt värde, gröna kemikalier, foder och textilprodukter, säger EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas. Forskning och innovation spelar en avgörande roll för att påskynda den gröna omställningen i EU:s ekonomi och för att vi ska kunna nå FN:s hållbarhetsmål.

För att få till stånd en hållbar cirkulär bioekonomi krävs gemensamma ansträngningar från offentliga sektorn och näringslivet. För att driva på dessa gemensamma ansträngningar kommer kommissionen under 2019 att lansera 14 konkreta åtgärder, bland andra följande:

1. Utvidga och förstärka de biobaserade sektorerna:

För att utnyttja bioekonomins potential att modernisera EU:s ekonomi och näringsliv och på så sätt skapa ett långsiktigt och hållbart välstånd kommer kommissionen att

 • inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform värd 100 miljoner euro för att få ut biobaserade innovationer på marknaden och för att minska riskerna förknippade med privata investeringar i hållbara lösningar,

 • underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier runt om i Europa.

2. Snabbt införa bioekonomier runt om i Europa:

Medlemsländer och regioner, särskilt från Central- och Östeuropa har en stor underutnyttjad potential när det gäller biomassa och avfall. För att ta till vara på denna kommer kommissionen att:

 • utveckla en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter,

 • inrätta en EU-omfattande politisk stödfunktion för bioekonomiska frågor för EU-länder inom ramen för Horisont 2020 i syfte att utveckla nationella och regionala bioekonomiska agendor,

 • lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust-, och stadsområden exempelvis på områdena avfallshantering och koldioxidlagring,

3. Skydda ekosystemet och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar

Vårt ekosystem står inför allvarliga hot och utmaningar, bland annat på grund av en växande befolkning, klimatförändringar och markförsämring. För att ta itu med dessa utmaningar kommer kommissionen att

 • ta i drift ett EU-omfattade övervakningssystem för att mäta framstegen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi,

 • förstärka vår kunskapsbas och förbättra vår förståelse för särskilda bioekonomiska områden genom insamling av data och göra kunskapen mer tillgänglig genom kunskapscentrumet för bioekonomi,

 • ge vägledning och främja god praxis vad gäller att bedriva bioekonomisk verksamhet inom säkra ekologiska gränser.

Kommissionen kommer den 22 oktober att stå värd för en konferens i Bryssel där handlingsplanen kommer att diskuteras med berörda parter och konkreta biobaserade produkter presenteras.

Bakgrund

I sin avsiktsförklaring till ordförandena för Europeiska rådet och parlamentet tillkännagav ordförande Jean-Claude Juncker och förste vice ordförande Frans Timmermans detta meddelande som del av kommissionens prioritering att skapa nytt uppsving för arbeten, tillväxt och investeringar i EU. Det är en uppdatering av 2012 års bioekonomiska strategi.

Bioekonomin omfattar alla sektorer och system som bygger på biologiska resurser. Den är en av EU:s största och viktigaste sektorer och omfattar jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedel, bioenergi och biobaserade produkter. Sektorn omsätter årligen omkring 2 biljoner euro och sysselsätter ungefär 18 miljoner människor. Biopolitiken är också en mycket viktig del av främjandet av tillväxt på landsbygden och i kustområden.

EU finansierar redan forskning, demonstration och mobilisering av hållbara, inkluderande och cirkulära biobaserade lösningar, inklusive 3,85 miljarder euro som anslagits inom ramen för EU:s finansieringsprogram Horisont 2020. För perioden 2021–2027 har kommissionen föreslagit att anslå tio miljarder euro inom ramen för Horisont Europa för livsmedel och naturresurser, inklusive bioekonomin.

Läs mer

Följande dokument finns tillgängliga här:

 • Den nya bioekonomistrategin

 • Faktablad

 • Häfte

 • Infografik

 • Videoklipp

IP/18/6067

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar