Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi biotalousstrategia kestävälle Euroopalle

Bryssel 11. lokakuuta 2018

Komissio on tänään esittänyt toimintasuunnitelman Euroopan yhteiskuntaa, ympäristöä ja taloutta palvelevan kestävän ja kiertoon perustuvan biotalouden kehittämiseksi.

Puheenjohtaja Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans ilmoittivat uudesta biotalousstrategiasta puheenjohtaja Junckerin vuoden 2018 unionin tilaa koskevaan puheeseen liittyvässä aiekirjeessä. Strategia on osa komission pyrkimystä antaa uutta pontta työllisyydelle, kasvulle ja investoinneille koko EU:ssa. Sen avulla pyritään parantamaan ja lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, jotta voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin haasteisiin.

Planeettamme biologiset luonnonvarat ja ekosysteemit ovat rajalliset, joten tarvitaan innovointia, jotta ihmiset saavat ruokaa ja heille voidaan tarjota puhdasta vettä ja energiaa. Biotalous voi muuntaa levät polttoaineeksi, kierrättää muoveja, muuntaa jätteen uusiksi huonekaluiksi tai vaatteiksi tai muuntaa teollisuuden sivutuotteet biopohjaisiksi lannoitteiksi. Se voi luoda 1 miljoona uutta vihreää työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan on käynyt ilmeiseksi, että meidän on toteutettava systeeminen muutos tavassa, jolla tuotamme, kulutamme ja heitämme pois tavaroita. ”Kehittämällä biotalouttamme, eli kiertotalouden uusiutuvaa osa-aluetta, voimme löytää uusia ja innovatiivisia tapoja tuottaa ruokaa, tuotteita ja energiaa kuluttamatta loppuun planeettamme rajallisia luonnonvaroja. Taloutemme suunnan muuttamisessa ja tuotantomalliemme nykyaikaistamisessa on lisäksi kyse muustakin kuin ympäristöstä ja ilmastosta. Se tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia luoda uusia vihreitä työpaikkoja, etenkin maaseudulla ja rannikkoalueilla.”

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas totesi puolestaan, että ”EU pyrkii saavuttamaan johtoaseman jätteiden, jäämien ja hylkymateriaalien muuntamisessa suuren lisäarvon tuotteiksi, vihreiksi kemikaaleiksi, rehuksi ja tekstiileiksi. Tutkimus ja innovointi on keskeisessä asemassa, kun pyritään nopeuttamaan Euroopan siirtymistä vihreään talouteen ja saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet.”

Kestävän, kiertoon perustuvan biotalouden toteuttaminen edellyttää viranomaisten ja teollisuuden yhteisiä toimia. Näiden yhteisten ponnistusten tukemiseksi komissio aikoo käynnistää vuonna 2019 kolmen päätavoitteen pohjalta 14 konkreettista tointa, muun muassa seuraavat:

1. Biopohjaisten alojen kasvattaminen ja vahvistaminen

Jotta voitaisiin hyödyntää biotalouden tarjoamat mahdollisuudet Euroopan talouden ja teollisuuden nykyaikaistamisessa pitkäaikaisen ja kestävän vaurauden saavuttamiseksi, komissio aikoo

 • perustaa 100 miljoonan euron suuruisen kiertobiotalouden aihekohtaisen investointifoorumin, jonka avulla pyritään tuomaan biopohjaiset innovaatiot lähemmäs markkinoita ja vähentämään kestäviin ratkaisuihin tehtävien yksityisten investointien riskejä;

 • helpottaa uusien kestävien biojalostamojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa.

2. Biotalouksien nopea käyttöönotto kaikkialla Euroopassa

Etenkin Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa ja alueilla on suuria biomassaan ja jätteeseen liittyviä käyttämättömiä mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi komissio aikoo

 • laatia strategisen käyttöönottosuunnitelman kestäviä elintarviketuotanto- ja maatalousjärjestelmiä, metsänhoitoa ja biopohjaisia tuotteita varten;

 • perustaa Horisontti 2020 -ohjelmassa EU:n biotalouspolitiikan tukivälineen EU:n jäsenvaltioita varten kansallisten ja alueellisten biotalousstrategioiden kehittämiseksi;

 • käynnistää esimerkiksi jätehuoltoon ja hiilen sitoutumista lisäävään viljelyyn liittyviä pilottitoimia biotalouksien kehittämiseksi maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueilla.

3. Ekosysteemin suojelu ja biotalouden ekologisten rajoitusten ymmärtäminen

Ekosysteemiimme kohdistuu vakavia uhkia ja haasteita, kuten väestönkasvu, ilmastonmuutos ja maaperän huonontuminen. Näihin haasteisiin vastaamiseksi komissio aikoo

 • toteuttaa EU:n laajuisen seurantajärjestelmän, jotta voidaan seurata kehitystä kohti kestävää ja kiertoon perustuvaa biotaloutta;

 • parantaa biotalouden erityisaloja koskevaa tietopohjaa ja ymmärrystä keräämällä tietoja ja varmistamalla niiden paremman saatavuuden biotalouden tietokeskuksen kautta;

 • antaa ohjeistusta ja edistää hyviä toimintamalleja siitä, kuinka biotaloutta harjoitetaan turvallisten ekologisten rajojen sisällä.

Komissio järjestää Brysselissä 22. lokakuuta konferenssin, jossa keskustellaan toimintasuunnitelmasta sidosryhmien kanssa ja esitellään konkreettisia biopohjaisia tuotteita.

Tausta

Puheenjohtaja Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans ilmoittivat tästä tiedonannosta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle ja Euroopan parlamentin puhemiehelle osoittamassaan aiekirjeessä. Tiedonanto on osa komission ensisijaista tavoitetta edistää työpaikkoja, kasvua ja investointeja koko EU:ssa. Siinä päivitetään vuonna 2012 esitettyä biotalousstrategiaa.

Biotalous kattaa kaikki alat ja järjestelmät, jotka ovat riippuvaisia biologisista luonnonvaroista. Se on yksi EU:n suurimmista ja merkittävimmistä toimialoista, joka kattaa maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, elintarvikealan, bioenergian ja biopohjaiset tuotteet. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 2 biljoonaa euroa ja se työllistää noin 18 miljoonaa henkilöä. Sillä on myös keskeinen merkitys kasvun edistämisessä maaseutu- ja rannikkoalueilla.

EU rahoittaa jo kestävien, osallistavien ja kiertoon perustuvien biopohjaisten ratkaisujen tutkimusta, demonstrointia ja käyttöönottoa. Tähän on osoitettu 3,85 miljardia euroa EU:n nykyisessä rahoitusohjelmassa Horisontti 2020. Komissio on ehdottanut, että Euroopan horisontti -ohjelmassa osoitetaan vuosina 2020–2027 10 miljardia euroa elintarvikehuoltoon ja luonnonvaroihin. Tähän sisältyy myös biotalous.

Lisätietoja

Seuraavat asiakirjat ovat saatavilla täältä:

 • Uusi biotalousstrategia

 • Taustatiedote

 • Esite

 • Infografiikka

 • Video

IP/18/6067

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar