Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нова стратегия за биоикономика за устойчивото развитие в Европа

Брюксел, 11 октомври 2018 r.

Днес Комисията представя план за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа.

Както съобщиха председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс в своето писмо за намеренията, придружаващо речта за състоянието на Съюза от 2018 г. на председателя Юнкер, новата стратегия за биоикономиката се вписва в усилията на Комисията за допълнително стимулиране на работните места, растежа и инвестициите. Тя има за цел да подобри и разшири устойчивото използване на възобновяеми източници за преодоляване на глобалните предизвикателства като изменението на климата и устойчивото развитие.

Биологичните ресурси и екосистемите в света са ограничени, затова са необходими усилия и новаторски подход за изхранването на населението и осигуряването на чиста вода и енергия. Биоикономиката може да превърне водораслите в гориво, да рециклира пластмаси, да произведе мебели или дрехи от отпадъци, както и да създаде биологични торове от отпадъчни продукти от промишленото производство. Тя има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ работни места до 2030 г.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Очевидно е, че има нужда от промяна в системата, в начина, по който произвеждаме, потребяваме и изхвърляме стоки. Развивайки биоикономиката си — възобновяемия сегмент на кръговата икономика — ние можем да открием нови начини за осигуряване на храна, стоки и енергия, без да изчерпваме ограничените биологични ресурси на планетата. Освен това, не само опазването на околната среда и изменението на климата ни карат да преосмислим нашата икономическа парадигма и да модернизираме производствените си модели: тук се крие и значителен потенциал за нови „зелени“ работни места, особено в селските и крайбрежните райони.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш, добави: „ЕС трябва да проправи пътя за превръщането на отпадъците, остатъците и непотребните предмети в продукти с висока стойност, екосъобразни химикали, фуражи и текстилни стоки. Научните изследвания и иновациите изпълняват ключова роля за ускоряване на изграждането на зелена европейска икономика и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Постигането на устойчива кръгова биоикономика изисква съгласувана работа на публичния и частния сектор. С цел да подкрепи това общо усилие, на основата на три ключови цели през 2019 г. Комисията ще въведе 14 конкретни мерки, включително:

1. Увеличаване на мащаба и укрепване на секторите, в основата на които стоят биологичните ресурси:

С цел да разгърне потенциала на биоикономиката за модернизиране на европейската икономика и осигуряване на дългосрочен, устойчив просперитет, Комисията:

 • ще създаде тематична инвестиционна платформа за кръговата биоикономика с бюджет от 100 млн. евро, за да се доближат до пазара иновациите в областта на биологичните ресурси и да се намали рискът за частните инвестиции в устойчиви решения;

 • ще подкрепя изграждането на нови устойчиви биорафинерии в цяла Европа.

2. Бързо внедряване на биоикономически практики в Европа:

В държавите членки и регионите, особено от Централна и Източна Европа, използването на биомасата и отпадъците може да се оптимизира значително. За тази цел Комисията:

 • ще изготви стратегическа програма за въвеждането на устойчиви системи за производство на храни, за селско и горско стопанство, както и за продукти на биологична основа;

 • ще създаде по линия на „Хоризонт 2020“ механизъм за подпомагане на политиката в областта на биоикономиката, с който ще подкрепя държавите членки при разработването на национални и регионални програми за биоикономика;

 • ще предприеме пилотни действия за внедряването на биоикономически практики в селските, крайбрежните и градските райони, например при управлението на отпадъците или на съхраняването на въглерода.

3. Защита на екосистемата и познаване на ограниченията на биоикономиката що се отнася до околната среда

Нашата екосистема е изправена пред сериозни заплахи и предизвикателства – увеличаващо се население, изменение на климата и деградация на почвите. За преодоляването на тези предизвикателства Комисията:

 • ще въведе обща за ЕС система за наблюдение, която да следи напредъка към устойчива и кръгова биоикономика;

 • ще подобри базата от знания и разбирането на специфични области на биоикономиката, като събира данни и осигурява подобрен достъп до тях чрез центъра на знанието относно биоикономиката;

 • ще осигурява насоки и насърчава добрите практики във връзка с функционирането на биоикономиката в безопасни за околната среда граници.

На 22 октомври в Брюксел Комисията ще бъде домакин на конференция, на която ще бъде обсъден планът за действие със заинтересованите страни и откроени значимите продукти на биологична основа.

Контекст

В своето писмо за намеренията до председателствата на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс представиха това съобщение като част от приоритета на Комисията за стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите в ЕС. То представлява актуализация на стратегията за биоикономика от 2012 г..

Биоикономиката обхваща всички сектори и системи, които използват биологични ресурси. Тя е сред най-големите и важни отрасли на ЕС и включва селското и горското стопанство, рибарството, хранително-вкусовата промишленост, енергията от биомаса и продуктите на биологична основа. Годишният ѝ оборот е от около 2 трилиона евро, а в нея са заети около 18 милиона души. Биоикономиката е и ключова област за стимулиране на растежа в селските и крайбрежните райони.

ЕС вече финансира научните изследвания, демонстрацията и внедряването на устойчиви, приобщаващи и подходящи за кръговата икономика решения, в т.ч. финансиране в размер на 3,85 млрд. евро по линия на актуалната програма за финансиране на научните изследвания в ЕС „Хоризонт 2020“. За периода 2021—2027 г. Комисията предложи заделянето на 10 млрд. евро по програмата „Хоризонт Европа“ за областта на храните и природните ресурси, включително и биоикономиката.

За повече информация:

Следните документи са достъпни тук:

 • Новата стратегия за биоикономика

 • Информационен документ

 • Комплект формуляри

 • Инфографика

 • Видео

IP/18/6067

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar