Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ekonomisk interimsprognos vintern 2018 En solid och varaktig expansion

Bryssel den 7 februari 2018

Tillväxttakten för euroområdets ekonomi och EU:s ekonomier överträffade förväntningarna förra året då övergången från ekonomisk återhämtning till expansion fortsätter. Tillväxttakten för euroområdets och EU:s ekonomier uppskattas till 2,4 % 2017, vilket är den snabbaste takten på ett årtionde.

Denna robusta utveckling väntas fortsätta under 2018 och 2019 i både euroområdet och i EU, med en tillväxt på 2,3 % respektive 2,0 %.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, säger följande: – Den europeiska ekonomin överträffar alla förväntningar och den stabila tillväxten väntas fortsätta in på nästa år. Vi måste fortsätta vårt arbete med att se till att alla EU:s invånare får ta del av denna tillväxt. Vi bör utnyttja denna tid till att göra våra ekonomier mer motståndskraftiga och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen.

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, tillägger: – År 2018 inleddes med en sund europeisk ekonomi. I euroområdet har en sådan tillväxttakt inte skådats sedan före finanskrisen. Arbetslösheten och underskotten fortsätta att minska och investeringarna ökar äntligen på ett meningsfullt sätt. Den ekonomiska tillväxten är också mer balanserad än den var för tio år sedan, och om vi försöker eftersträva smarta strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik kan den också bli mer hållbar. Denna möjlighet till reformer kommer inte att vara öppen för all framtid: Nu är det är dags att ta nödvändiga långtgående beslut för att stärka Ekonomiska och monetära unionen.

Sannolikt fortsatt solid tillväxt

Den uppskattade BNP-tillväxten på 2,4 % för 2017 ligger över beräkningarna i den ekonomiska höstprognosen från november på 2,2 % för euroområdet och 2,3 % för hela EU. Prognoserna för 2018 och 2019 har också höjts sedan november både för euroområdets och EU:s ekonomier: från 2,1 % till 2,3% för detta året och från 1,9 % till 2,0 % för 2019. Detta förklaras av både en starkare konjunktur i Europa, där situationen på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och den ekonomiska optimismen är särskilt hög, och en oväntat stark uppgång i världsekonomin och världshandeln.

Stark efterfrågan, högt kapacitetsutnyttjande och stödfinansiering väntas gynna investeringar under prognosperioden.

Fortsatt dämpad inflation

Kärninflationen, när volatila priser på energi och obearbetade livsmedel inte räknas med, förväntas vara fortsatt dämpad, eftersom stagnationen på arbetsmarknaden endast långsamt förbättras och lönetrycket fortfarande är begränsat. Den totala inflationen kommer att fortsätta att avspegla det betydande inflytandet på energipriserna och förväntas stiga måttligt. Inflationen inom euroområdet uppgick till 1,5 % 2017. Den beräknas ligga kvar på 1,5 % under 2018 och öka till 1,6 % under 2019.

Riskerna förefaller balansera varandra, med uppåtrisker på kort sikt

Risker för denna prognos är i stort sett balanserade. Den ekonomiska tillväxten kan överträffa förväntningarna på kort sikt, vilket framgår av den höga graden av optimism. På medellång sikt kan de höga priserna på globala tillgångar utsättas för en ny bedömning av riskerna och de grundläggande villkoren. Nedåtriskerna hänger samman med den osäkra utgången av Brexit-förhandlingarna, liksom geopolitiska spänningar och en övergång till en mer inåtriktad och protektionistisk politik.

Ett helt och hållet tekniskt antagande för 2019 i fråga om Förenade kungariket

Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna om villkoren för Förenade kungarikets utträde ur EU är våra prognoser för 2019 baserade helt och hållet på ett tekniskt antagande av ett oförändrat läge vad gäller handelsförbindelserna mellan EU27 och Förenade kungariket. Detta görs endast i prognossyfte och påverkar inte samtalen som pågår inom ramen för artikel 50.

Bakgrund

Denna prognos är baserad på en uppsättning tekniska antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 26 januari 2018. För alla andra inkommande uppgifter beaktas i denna prognos information som inkommit fram till och med den 30 januari.

Från och med 2018 kommer Europeiska kommissionen återgå till att offentliggöra två omfattande prognoser (vår och höst) och två interimsprognoser (vinter och sommar) varje år i stället för tre omfattande prognoser på vintern, våren och hösten som den har tagit fram varje år sedan 2012.

Interimsprognoserna kommer att täcka årlig och kvartalsvis BNP och inflationen för det innevarande året och kommande år för alla medlemsstater och för euroområdet samt samlade uppgifter för EU.

Denna förändring innebär ett återgående till det tidigare mönstret av prognoser och gör att kommissionens prognostidsplan kommer i linje med andra institutioners (t.ex. Europeiska centralbanken, IMF och OECD).

Läs mer

- Hela dokumentet: Winter 2018 Interim Economic Forecast

- Följ vice ordförande Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

- Följ kommissionär Pierre Moscovici på Twitter: @pierremoscovici

- Följ GD ECFIN på Twitter: @ecfin

- Pressmeddelande: Ekonomisk höstprognos 2017: fortsatt tillväxt i ett föränderligt politiskt sammanhang

- Hela dokumentet: Autumn 2017 Economic Forecast

IP/18/604

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar