Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Управление на границите: ЕС подписва споразумение с Албания за сътрудничество по линия на европейската гранична и брегова охрана

Tirana, 5 октомври 2018 r.

На 5 октомври 2018 г. Европейският съюз подписа споразумение с Албания относно сътрудничеството в областта на граничното управление между Албания и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).

От името на ЕС споразумението беше подписано от Херберт Кикл, министър на вътрешните работи на Австрия и председател на Съвета, и от Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, а от името на Албания — от министъра на вътрешните работи Фатмир Джафай.

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, не спират да се наблюдават по нашите външни граници. Ние също не трябва да спираме. Европа, която закриля, е Европа, която работи заедно със съседните си страни партньори и отвъд тях. Днешното споразумение с Албания — първото споразумение от този вид с трета държава — е крайъгълен камък във външното сътрудничество на ЕС в областта на управлението на границите. Надявам се, че то ще положи основата за по-голямо сътрудничество с целия регион на Западните Балкани.“

Херберт Кикл, министър на вътрешните работи на Австрия, заяви: „Въвеждането на нови мерки за подобряване на контрола по външните граници на ЕС доведе до значителен спад на незаконните преминавания на границата. Може обаче да се направи повече. Сътрудничеството с нашите съседи е особено важно. Това споразумение ще ни позволи да увеличим подкрепата си за Албания в областта на граничното управление.“

Това споразумение позволява на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да координира оперативното сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и Албания във връзка с управлението на външните граници на ЕС. Европейската гранична и брегова охрана ще може да осъществява действия по външните граници с участието на една или повече съседни държави членки и Албания. Това може да включва намеса на територията на Албания, при условие че е налице споразумението с Албания.

Дейностите, включени в споразумението, са насочени към справяне с незаконната миграция, по-специално с внезапни промени на миграционните потоци и с трансграничната престъпност, и може да включват предоставяне на по-голяма техническа и оперативна помощ по границите. За всяка операция трябва да бъде договорен план между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Албания.

Следващи стъпки

Проектът на решение относно сключването на споразумението беше изпратен на Европейския парламент, който ще бъде приканен да даде одобрението си, за да може споразумението да бъде сключено.

Контекст

Днешното споразумение за статуса с Албания е първото споразумение, сключено с трета държава. Преговорите с Албания започнаха през декември 2017 г.,а през февруари проектът на споразумение за статуса беше парафиран от комисар Аврамопулос и от министъра на вътрешните работи на Албания г-н Джафай. След това Съветът даде разрешение за подписването на споразумението на 13 юли 2018 г.

Вече бяха парафирани проекти на споразумения за статуса с бившата югославска република Македония (на 18 юли) и Сърбия (на 20 септември). В момента текат преговори с Черна гора и с Босна и Херцеговина.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана може да разполага екипи и да извършва съвместни операции на територията на съседните на ЕС трети държави, при условие че преди това е сключено споразумение за статуса между Европейския съюз и въпросната държава. През септември Комисията предложи допълнително укрепване на европейската гранична и брегова охрана, като ѝ се придаде подходящо равнище на амбиция и ѝ се предостави възможност за съвместни операции и мисии в страни, които не са в непосредствено съседство с ЕС.

За повече информация

Споразумение между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания

Съобщение за медиите: Управление на границите: Европейската агенция за гранична и брегова охрана засилва оперативното сътрудничество с Албания

Съобщение за медиите: Европейска гранична и брегова охрана: споразумение за оперативно сътрудничество със Сърбия

Съобщение за медиите: Европейска гранична и брегова охрана: споразумение за оперативно сътрудничество с бившата югославска република Македония

 

IP/18/6004


Side Bar