Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor 3,5 miljard EUR steun aan drie offshore windparken in België

Brussel, 27 september 2018

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat de Belgische steun voor drie offshore windparken in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De maatregel zal bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU zonder dat de mededinging op de interne markt ernstig wordt verstoord.

De Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels, groen licht gegeven voor de Belgische steun van maximaal 3,5 miljard EUR aan de windparkprojecten Mermaid (235 Megawatt), Seastar (252 Megawatt) en Northwester2 (219 Megawatt). Het gaat hier om projecten voor windparken in de Belgische territoriale wateren in de Noordzee.

In december 2016 had de Commissie, op basis van de EU-staatssteunregels, toestemming verleend voor een Belgische regeling voor offshore hernieuwbare energie. In het kader van die regeling ontvangen exploitanten van de federale energieregulator (CREG) groenestroomcertificaten voor stroom die zij offshore produceren uit hernieuwbare energie. De exploitanten kunnen deze certificaten dan verkopen aan transmissienetbeheerder Elia tegen een premie bovenop de prijs die zij ontvangen voor elektriciteit die op de markt wordt verkocht. De steun voor de windparkprojecten Mermaid, Seastar en Northwester2 wordt in het kader van deze regeling toegekend.

In het besluit van 2016 had België toegezegd om de steunmaatregelen voor de drie windparkprojecten aan te melden, ook wanneer het geïnstalleerde vermogen niet de 300 Megawatt-drempel voor individuele aanmelding zou bereiken, zoals die in de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 2014 is bepaald.

In augustus 2018 heeft de Commissie de aanmelding van de steun voor drie offshore windparken van België ontvangen. Zij heeft de maatregel dan getoetst aan de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie. Daarbij is zij tot de bevinding gekomen dat de projecten zullen bijdragen tot de integratie van hernieuwbare elektriciteit in de markt, in lijn met de richtsnoeren. De Commissie concludeerde dat de projecten het aandeel van stroom uit hernieuwbare energiebronnen in België zouden doen toenemen en de vervuiling zouden doen dalen. Verstoringen van de mededinging die de overheidssteun zou veroorzaken, zouden echter beperkt blijven. Deze projecten zullen België helpen zijn doelstelling te halen om tegen 2020 zijn energiebehoeften voor 13 % met hernieuwbare bronnen te dekken. Het besluit van vandaag is een aanvulling op de Commissiestrategie voor de energie-unie die wil zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening in Europa en ons moet helpen onze verbintenissen van het Klimaatakkoord van Parijs na te komen.

Bovendien kon de Commissie vaststellen dat de steun voor de drie projecten noodzakelijk is en een stimulerend effect heeft. Zonder de steun van de overheid zouden de projecten namelijk niet financieel levensvatbaar zijn. Uit de door België verstrekte informatie blijkt dat het steunniveau in overeenstemming is met de richtsnoeren en dat er geen sprake is van overcompensatie.

Achtergrond

De richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 2014 van de Commissie bieden de lidstaten de mogelijkheid hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen, mits bepaalde voorwaarden zijn vervuld. De richtsnoeren moeten Europa in staat stellen haar ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen te halen, met zo weinig mogelijk verstoringen van de mededinging op de interne markt en zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer SA.51306 beschikbaar in het publieke Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

 

IP/18/5922

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar