Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmötet One Planet 2018: EU fortsätter att leda klimatarbetet

New York den 26 september 2018

EU-kommissionen är på toppmötet One Planet i New York för att rapportera om arbetet med de initiativ som man presenterade på fjolårets möte i Paris.

EU lovar att fortsätta leda kampen mot klimatförändringarna. Vid det första One Planet-mötet i Paris i december 2017 lade kommissionen fram en omfattande handlingsplan för planeten med tio initiativ för att bekräfta sitt ledarskap. I dag är kommissionärerna Maroš Šefčovič, Valdis Dombrovskis och Neven Mimica på plats i New York för att berätta om de konkreta resultaten för stats- och regeringschefer, företagsledare och företrädare för civilsamhället.

Vice ordförande Maroš Šefčovič kommer att lyfta fram en rad kraftfulla, skräddarsydda åtgärder till stöd för EU:s kol- och koldioxidintensiva regioner och ta upp samarbetet med städerna för att skynda på införandet av ren teknik. Valdis Dombrovskis vill betona att hållbar finansiering måste bli det nya normala. Han kommer att presentera kommissionens förslag från i maj som ska hjälpa finanssektorn i EU att visa vägen till en grönare och renare ekonomi. Neven Mimica kommer att avisera ett stöd på 10 miljoner euro till Stillahavsområdet, ett gemensamt initiativ för att bilda en internationell koalition som kan hjälpa regionen att anpassa sig till de utmaningar som följer av klimatförändringarna och öka sin motståndskraft.

– Det brådskar med klimatåtgärder, säger Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. Därför har vi föreslagit ytterligare konkreta initiativ som utgår från offentlig-privata partnerskap. Vi har inte tiotals år på oss att skapa en hälsosam och modern framtid för invånarna i kol- och koldioxidintensiva övergångsregioner, sprida ny ren teknik och få fram hållbara transporter, byggnader och system för avfallshantering. Det är vad vi gör i dag – inte i morgon – som avgör om vi kan motverka klimatförändringarna och göra vår planet fantastisk igen.

– För att nå målen i Parisavtalet behöver EU cirka 180 miljarder euro i extra årliga investeringar de närmaste tio åren, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, finansiell stabilitet och finansiella tjänster. Vi vill att en fjärdedel av EU-budgeten ska bidra till klimatåtgärder från och med 2021. Men det räcker inte med offentliga medel. Därför har EU föreslagit lagstiftning som ska stimulera till privata investeringar i miljövänliga projekt. Vi hoppas kunna inspirera andra att följa efter. Vi har ingen tid att förlora. Det är vår sista chans att gå samman.

– I Stillahavsområdet bor det över 12 miljoner människor. De bidrar minimalt till klimatförändringarna men drabbas hårt av följderna, förklarar Neven Mimica, EU:s kommissionär för internationellt samarbete och utveckling. Stillahavsregionen hyser också en stor del av världens biologiska mångfald, som hotas allt mer. Med EU:s bidrag på 10 miljoner euro till det gemensamma initiativet förnyar vi vårt åtagande att skydda regionen mot klimatförändringarna och deras inverkan på den biologiska mångfalden, försörjningsmöjligheterna och miljön.

– Arbetet för ett bättre klimat är ett gemensamt politiskt ansvar. Det krävs ambition och engagemang från flera parter, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär för klimat och energi. EU ser klimatåtgärder som en möjlighet att omvandla industrin och samhället. Det är en chans för ekonomierna att bli mer innovativa, säkra och konkurrenskraftiga. Vi gör vad vi kan på hemmaplan. EU har en strategi för att minska utsläppen med minst 40 % till 2030. EU-kommissionens kommande förslag om en långsiktig vision ska också få oss att hålla rätt kurs. Vi vet att vi inte klarar det på egen hand och försöker därför inspirera andra som arbetar för ett bättre klimat.

Hållbar finansiering överst på dagordningen

För att nå målen i Parisavtalet behöver EU cirka 180 miljarder euro i extra årliga investeringar fram till 2030 i energieffektivitet, förnybar energi och rena transporter. I mars lade kommissionen fram sin handlingsplan för hållbar finansiering som består av tio ambitiösa lagförslag och andra åtgärder för att få fram pengar till hållbara investeringar och hållbar tillväxt. I maj föreslogs bland annat ett enhetligt klassificeringssystem i EU – en taxonomi – som ska leda till gemensamma definitioner för vad som är miljövänligt och inte. Det ska hjälpa investerare att hitta och satsa på klimatvänlig verksamhet. Det kan också leda till en EU-märkning för gröna finansiella produkter, obligationer och fonder. Allt fler privatpersoner vill investera i miljövänliga projekt, men har svårt att hitta tillförlitliga erbjudanden. EU:s finanssektor – särskilt kapitalmarknaderna – kan bli världsledande i detta och inspirera andra att följa efter. Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle är inte bara nödvändig. Den kan också skapa nya möjligheter. Redan 2014 var de privata investeringarna i EU:s cirkulära ekonomi värda uppskattningsvis 120 miljarder euro, vilket motsvarar 0,8 % av BNP. Det är en ökning med 58 % sedan 2008.

Ökad motståndskraft i Stillahavsområdet

Arbetet för klimatet och den biologiska mångfalden kräver kraftfullare gemensamma initiativ. Därför har EU, Frankrike, Australien och Nya Zeeland tagit initiativ till en internationell koalition som kan hjälpa Stillahavsregionen att anpassa sig till och bättre stå emot klimatförändringarna. EU bidrar med 10 miljoner euro till initiativet. Pengarna ska gå till projekt för klimatanpassning och utsläppsbegränsning, förvaltning av världshaven (bl.a. hållbart fiske och vattenbruk) och miljön (bl.a. avfallshantering, biologisk mångfald och ekoturism).

Goda resultat för alla tio initiativ i handlingsplanen för planeten

Arbete pågår med alla de tio initiativ som presenterades i fjol. Här är några exempel:

Inom initiativet Ren, sammanlänkad och konkurrenskraftig mobilitet lade kommissionen i maj fram åtgärder för att modernisera transportsektorn i EU. Insatserna omfattar en integrerad politik för framtidens trafiksäkerhet med åtgärder för säkra fordon och infrastrukturer, de första koldioxidnormerna hittills för tunga fordon, en strategisk handlingsplan för utveckling och tillverkning av batterier i EU och en framåtblickande strategi för uppkopplad och automatiserad mobilitet. Insatserna kombineras med en ansökningsomgång inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, där 450 miljoner euro har avsatts till projekt i EU-länderna som bidrar till trafiksäkerhet, digitalisering och multimodala transporter.

Strukturstödsåtgärderna till kol- och koldioxidintensiva regioner ska hjälpa regionerna att modernisera sina ekonomiska modeller och mildra de sociala effekterna av omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Kommissionen har inrättat en plattform för koldistrikt för att underlätta projekt som snabbt kan få igång en hållbar ekonomisk omställning i de aktuella regionerna i de sju EU-länder som deltar (Grekland, Polen, Spanien, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Tyskland).

Enligt målen för initiativet Investering i ren industriteknik vill EU utnyttja sitt innovationsförsprång inom ren energi och öka anslagen från Horisont 2020 till 2 miljarder euro 2020, jämfört med 1 miljard euro 2015. Under EU:s ledning i det internationella initiativet Mission Innovation har 23 stora ekonomier gjort betydande framsteg mot målet att fördubbla sin offentliga forskning och innovation inom ren energi under fem år. Minst 40 % av de projekt som finansieras av Europeiska investeringsbanken (EIB) inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ska nu bidra till EU:s klimat- och energimål.

Kommissionen fortsätter att arbeta för fullt med att se till att alla initiativ i handlingsplanen för planeten genomförs.

Läs mer

Faktablad om hållbar finansiering

Pressmeddelande den 24 maj 2018: Hållbar finansiering: Finanssektorn som en kraftfull aktör i kampen mot klimatförändringar

Pressmeddelande den 12 december 2017: EU-kommissionen lägger fram handlingsplan för planeten

IP/18/5868

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar