Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rådet stöder kommissionens planer på att investera en miljard euro i europeiska superdatorer av världsklass

Bryssel den 28 september 2018

I dag gav ministerrådet officiellt sitt stöd till kommissionens planer på att tillsammans med EU-länderna göra investeringar för att bygga upp en EU-omfattande superdatorinfrastruktur av världsklass.

Superdatorerna behövs för att behandla den ständigt ökande mängden data. De skapar samhällsnytta på många områden, alltifrån hälso- och sjukvård och förnybar energi till bilsäkerhet och cybersäkerhet. Idag antog rådet i laga ordning en förordning för att upprätta ett gemensamt företag för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) – en ny rättslig struktur och finansieringsstruktur, som ska samla resurser från 25 europeiska länder, bygga superdatorsystem och datainfrastruktur, och stödja forskning och innovation på området som involverar forskare, företag och industri. Denna struktur ska ge europeiska offentliga och privata användare bättre tillgång till superdatorer, som är avgörande för att främja konkurrenskraft och innovation.

Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, säger: – Data är råvaran för vår digitala ekonomi. Vi behöver superdatorer för att behandla data, utveckla artificiell intelligens och finna lösningar på komplexa frågor på områden som hälsa och säkerhet. Idag måste de flesta av våra forskare och företag gå utanför Europa för att hitta de förstklassiga datorer de behöver. EU har inte råd att släpa efter. Med EuroHPC kommer vi att kunna dra nytta av innovation på hemmaplan.

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, tillägger: – Det gemensamma företaget EuroHPC kommer att främja utvecklingen i Europa med en konkurrenskraftig försörjningskedja för superdatorer och data via offentlig upphandling. Genom sina kompetenscentra kommer det att ge ytterligare möjligheter till den europeiska akademiska världen, industrin, små och medelstora företag, samt offentlig förvaltning och ge dem tillgång till en rad olika resurser, tjänster och verktyg för att förbättra sina digitala färdigheter och uppmuntra till innovation.

Det gemensamma företaget EuroHPC kommer att etableras i november 2018 och vara verksamt fram till slutet av 2026. Samarbetet är avgörande för EU:s konkurrenskraft och oberoende inom datavärlden, eftersom EU:s industri för närvarande förbrukar över 33 % av världens superdatorresurser, men bara levererar 5 % av dem.

Det gemensamma företaget kommer att ha en budget på en miljard euro, hälften från EU-budgeten och hälften från deltagande EU-länder. Ytterligare resurser till ett värde av över 400 miljoner euro kommer från privata partner. Verksamheten kommer att inriktas på två områden:

  • En alleuropeisk superdatorinfrastruktur: Inköp och drift av två superdatorer som rankas bland de fem främsta i världen och minst två andra som i dag skulle rankas bland de 25 bästa i världen. Dessa datorer kommer att kopplas samman med befintliga nationella superdatorer och göras tillgängliga i hela Europa för offentliga och privata användare inom mer än 800 vetenskapliga och industriella tillämpningsområden.

  • Forskning och innovation: Stöd till utvecklingen av ett europeiskt ekosystem för superdatorer, stimulans av en teknikförsörjningsindustri, och superdatorresurser inom många tillämpningsområden som är tillgängliga för ett stort antal offentliga och privata användare, inbegripet små och medelstora företag.

Hittills har följande europeiska länder åtagit sig att ansluta sig till det gemensamma företaget: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Nästa steg

Det gemensamma företagets verksamhet kommer att inledas under de kommande veckorna efter det att företrädare från kommissionen, europeiska länder och privata partner, som kommer att utgöra dess styrelse och rådgivande industri- och vetenskapsnämnd, har utsetts.

På längre sikt har kommissionen föreslagit en investering på 2,7 miljarder euro i det gemensamma företaget som stöd till superdatorer och databehandling i Europa, inom programmet för det digitala Europa för perioden 2021–2027 som presenterades i maj 2018. Denna tilläggsfinansiering kommer att säkerställa tillgång till världsledande superdatorer och deras vidare användning i både den offentliga och den privata sektorn, inklusive små och medelstora företag.

Bakgrund

Europeiska medborgare gynnas redan av många superdatortillämpningar i sina dagliga liv. Till exempel är utveckling av nya medicinska behandlingsmetoder starkt beroende av superdatorsimuleringar för att förstå sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, Alzheimer och sällsynta genetiska sjukdomar.

Inom cybersäkerhet och försvar används superdatorer för att utveckla effektiva krypteringstekniker och, i kombination med artificiell intelligens, för att förstå och bemöta cyberattacker. De används också för att studera klimatförändringar och för väderprognoser.

För industrier och företag kan superdatorer avsevärt minska cyklerna för produktdesign och produktion, påskynda utvecklingen av nya material, minska kostnaderna och öka resurseffektiviteten. Exempelvis kan bilindustrins tillverkningscykler minskas från 60 till 24 månader samtidigt som passagerarnas säkerhet och komfort förbättras.

Läs mer

Frågor och svar

Faktablad med exempel på användning av superdatorer

Gemensamt uttalande från vice ordförande Ansip och kommissionsledamot Gabriel om framstegen i riktning mot europeiska superdatorer (25 juni 2018)

The EuroHPC Joint Undertaking: looking ahead to 2019-2020 and beyond

Video om Europeiska superdatorer

Faktablad om programmet för det digitala Europa för perioden 2021–2027

 

IP/18/5864

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar