Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättsstatsprincipen – EU-kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen för att skydda Högsta domstolens oberoende i Polen

Bryssel den 24 september 2018

EU-kommissionen har i dag beslutat att väcka talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av överträdelserna av principen om rättväsendets oberoende genom den nya polska lagen om Högsta domstolen och för att begära att EU-domstolen vidtar interimistiska åtgärder tills den meddelar sin dom i målet.

Den nya polska lagen om Högsta domstolen sänker pensionsåldern för domare vid Högsta domstolen från 70 till 65 år, vilket betyder att 27 av 72 domare vid Högsta domstolen riskerar att tvingas gå i pension. Detta gäller även Högsta domstolens förste ordförande, vars förordnande, som enligt den polska konstitutionen är på sex år, då skulle avslutas i förtid.

Lagen, som trädde i kraft den 3 april 2018, ger sittande domare möjlighet att begära att presidenten förlänger deras förordnande. En förlängning på tre år är möjlig och den kan förnyas en gång. Det finns inga tydliga kriterier för presidentens beslut och ingen möjlighet till rättslig prövning i händelse av avslag. Dessutom är det enda skydd som har föreslagits av de polska myndigheterna ett icke-bindande samråd med Nationella domstolsrådet, ett organ som nu är ihopsatt i strid med europeiska normer för rättsväsendets oberoende.

EU-kommissionen vidhåller att den polska lagen om Högsta domstolen strider mot EU-rätten eftersom den undergräver principen om rättsväsendets oberoende, som även omfattar domares oavsättlighet. Därmed uppfyller inte Polen sina skyldigheter enligt artikel 19.1 i EU-fördraget och artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

EU-kommissionen skickade en formell underrättelse till de polska myndigheterna den 2 juli 2018 avseende lagen om Högsta domstolen. Den formella underrättelsen åtföljdes av ett motiverat yttrande den 14 augusti 2018. De polska myndigheternas svar vid båda tillfällen har inte påverkat kommissionens rättsliga invändningar.

Genomförandet av det omtvistade pensionssystemet för domare vid Högsta domstolen i Polen påskyndas, vilket skapar en risk för allvarlig och irreparabel skada för rättsväsendets oberoende i Polen och därmed för EU:s rättsordning. De nationella domstolarnas oberoende är avgörande för att det rättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsländer ska fungera och framför allt för förfarandet för förhandsavgörande enligt artikel 267 i EUF-fördraget.

Kommissionen har därför gått vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet och beslutat att hänskjuta ärendet till EU-domstolen. I samband med hänskjutandet har EU-kommissionen också beslutat att begära att domstolen vidtar interimistiska åtgärder för att återställa det läge som rådde för den Högsta domstolen i Polen före den 3 april 2018, då de omtvistade nya lagarna antogs. Slutligen har kommissionen beslutat att begära ett påskyndat förfarande vid domstolen för att få en slutlig dom så snart som möjligt.

Bakgrund

Rättsstatsprincipen är ett av de gemensamma värden som ligger till grund för EU. Den finns inskriven i artikel 2 i EU-fördraget. Kommissionen är tillsammans med Europaparlamentet och rådet enligt fördragen ansvarig för att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen som ett grundläggande värde för vår union och för att se till att EU:s lagstiftning, värden och principer respekteras.

Händelserna i Polen fick EU-kommissionen att inleda en dialog med Polens regering i januari 2016 om ramen för rättsstatsprincipen. Processen bygger på en löpande dialog mellan EU-kommissionen och det berörda medlemslandet. Kommissionen informerar Europaparlamentet och rådet regelbundet.

Den 29 juli 2017 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande om den polska lagen om allmänna domstolar. Även här handlade det om bestämmelser om pensionering och deras inverkan på rättsväsendets oberoende. Kommissionen hänsköt detta ärende till domstolen den 20 december 2017. Ärendet behandlas för närvarande av domstolen.

Då inga framsteg gjordes inom EU-ramen för rättsstatsprincipen aktiverade kommissionen den 20 december 2017 förfarandet enligt artikel 7.1 för första gången, genom att lämna ett motiverat förslag till ett rådsbeslut om fastställande av en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen i Polen. Enligt artikel 7.1 i EU-fördraget kan rådet, med en majoritet på fyra femtedelar av sina ledamöter, slå fast att det finns en klar risk för att ett medlemsland allvarligt åsidosätter de gemensamma värden som anges i artikel 2 i fördraget.

Vid rådets (allmänna frågor) utfrågning om rättstatsprincipen i Polen den 26 juni 2018 i samband med förfarandet enligt artikel 7.1 lämnade de polska myndigheterna inga uppgifter om kommande åtgärder för att bemöta kommissionens kvarstående invändningar. När sedan inga framsteg i frågan gjordes i dialogen om rättstatsprincipen med Polen skickade kommissionen en formell underrättelse till Polen den 2 juli 2018, där den tydligt redogjorde för sina rättsliga invändningar. De polska myndigheterna besvarade den formella underrättelsen den 2 augusti 2018 och avfärdade kommissionens invändningar. Kommissionen skickade därefter ett motiverat yttrande om ärendet till de polska myndigheterna den 14 augusti 2018 och mottog ett svar den 14 september 2018, som återigen inte bemötte kommissionens rättsliga invändningar.

Den 18 september 2018 anordnades ytterligare en utfrågning om rättsstatsprincipen i Polen i rådet i samband med förfarandet enligt artikel 7.1. De polska myndigheterna vidhöll sin ståndpunkt och vägrade att föreslå eventuella åtgärder för att bemöta de invändningar som kommissionen och andra medlemsländer har gett uttryck för.

Överträdelseförfarandet hindrar inte den pågående dialogen om rättsstatsprincipen med Polen, som kommissionen fortsätter att anse vara det bästa forumet för att diskutera systemhotet mot rättsstatsprincipen i Polen.

Läs mer

Se MEMO/12/12 om det allmänna överträdelseförfarandet.

Pressmeddelande om ett motiverat yttrande om lagen om Högsta domstolen

Pressmeddelande om en formell underrättelse om lagen om Högsta domstolen

Pressmeddelande om det motiverade förslaget, den fjärde rekommendationen om rättstatsprincipen och överträdelseförfarandet om lagen om allmänna domstolars organisation

 

 

IP/18/5830

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar