Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravna država: Evropska komisija proti Poljski začela postopek pred Sodiščem Evropske unije, da bi se zaščitila neodvisnost poljskega vrhovnega sodišča

Bruselj, 24. septembra 2018

.

Evropska komisija se je danes odločila, da bo proti Poljski začela postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi kršitev načela neodvisnosti sodstva, nastalih z novim poljskim zakonom o vrhovnem sodišču, in Sodišču predlagala izdajo začasne odredbe za obdobje do izdaje sodbe v zadevi

Novi poljski zakon o vrhovnem sodišču znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let, zaradi česar 27 od 72 sodnikov vrhovnega sodišča grozi prisilna upokojitev. Ta ukrep zadeva tudi prvega predsednika vrhovnega sodišča, ki bi moral svoj šestletni mandat, kakor je določen v poljski ustavi, predčasno zaključiti.

V skladu z navedenim zakonom, ki je začel veljati 3. aprila 2018, lahko sodniki, za katere velja znižana upokojitvena starost, zaprosijo za podaljšanje mandata. Tako prošnjo lahko odobri predsednik republike in mandat podaljša za obdobje treh let z možnostjo enkratne obnovitve. Za tako odločitev predsednika niso opredeljena nobena jasna merila, v primeru zavrnitve pa sodni nadzor ni na voljo. Poleg tega so poljski organi kot edini zaščitni ukrep predlagali nezavezujoče posvetovanje z nacionalnim sodnim svetom, ki je trenutno sestavljen v nasprotju z evropskimi standardi na področju neodvisnosti sodstva.

Evropska komisija trdi, da poljski zakon o vrhovnem sodišču ni združljiv s pravom EU, saj ogroža načelo neodvisnosti sodstva, vključno z nezamenljivostjo sodnikov, in da Poljska s tem ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Komisija je v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču poljskim organom 2. julija 2018 poslala uradni opomin, 14. avgusta 2018 pa je o tem podala še obrazloženo mnenje. Pravni pomisleki Komisije po odgovorih poljskih organov v obeh primerih ostajajo enaki.

Sporni novi sistem upokojevanja sodnikov vrhovnega sodišča na Poljskem se pospešeno izvaja in povzroča tveganje resne in nepopravljive škode za neodvisnost sodstva na Poljskem, s tem pa tudi za pravni red EU. Neodvisnost nacionalnih sodišč je bistvena za delovanje pravosodnega sodelovanja med državami članicami EU, zlasti za mehanizem predhodnega odločanja v skladu s členom 267 PDEU.

Komisija je zato prešla na naslednjo fazo postopka za ugotavljanje kršitev in se je odločila zadevo predložiti Sodišču EU. Komisija se je prav tako odločila, da ob predložitvi zadeve Sodišču predlaga izdajo začasne odredbe, s katero bi se položaj poljskega vrhovnega sodišča vrnil na stanje pred 3. aprilom 2018, ko so bili sprejeti sporni novi zakoni. Poleg tega se je Komisija odločila, da bo Sodišču predlagala obravnavanje po hitrem postopku, da bi bila končna sodba izdana čim prej.

Ozadje

Načelo pravne države je ena od skupnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Določeno je v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu s Pogodbama je Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom odgovorna za zagotavljanje spoštovanja načela pravne države kot temeljne vrednote Unije ter prava, vrednot in načel EU.

Zaradi dogodkov na Poljskem je Evropska komisija januarja 2016 na podlagi okvira za krepitev načela pravne države začela dialog s poljsko vlado. Ta proces temelji na stalnem dialogu med Komisijo in zadevno državo članico. Komisija o tem redno obvešča Evropski parlament in Svet.

Komisija je 29. julija 2017 začela postopek za ugotavljanje kršitev glede poljskega zakona o organizaciji splošnih sodišč, in sicer tudi zaradi določb o upokojevanju ter njihovega vpliva na neodvisnost sodstva. Komisija je to zadevo predložila Sodišču 20. decembra 2017, kjer čaka na obravnavo.

Ker prek okvira za krepitev načela pravne države ni bil dosežen napredek, je Komisija istega dne prvič v zgodovini sprožila postopek iz člena 7(1) ter predložila obrazloženi predlog za sklep Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski. Člen 7(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Svet z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila skupne vrednote iz člena 2 Pogodbe.

Na seji Sveta za splošne zadeve o pravni državi na Poljskem, ki je potekala 26. junija 2018, poljski organi v okviru postopka iz člena 7(1) Pogodbe niso navedli nobenih prihodnjih ukrepov za upoštevanje pomislekov Komisije. Zato, in ker v zvezi s tem vprašanjem v dialogu o pravni državi s Poljsko ni bil dosežen napredek, je Komisija 2. julija 2018 Poljski izdala uradni opomin, v katerem je jasno izrazila svoje pravne pomisleke. Poljski organi so na uradni opomin odgovorili 2. avgusta 2018 in pomisleke Komisije zavrnili. Nato je Komisija poljskim organom v zvezi s to zadevo 14. avgusta 2018 poslala obrazloženo mnenje, na katero je 14. septembra 2018 prejela odgovor, ki pa spet ni odpravil njenih pravnih pomislekov.

Dne 18. septembra 2018 je bilo na seji Sveta za splošne zadeve organizirano drugo zaslišanje o pravni državi na Poljskem v okviru postopka iz člena 7(1). Poljski organi so ponovno vztrajali pri svojih stališčih ter so zavrnili predlaganje kakšnih koli ukrepov za odpravo pomislekov Komisije in drugih držav članic.

Ta postopek za ugotavljanje kršitev ne pomeni zaključka dialoga o pravni državi s Poljsko, saj je to za Komisijo še naprej najprimernejši način za reševanje sistemske nevarnosti za načelo pravne države na Poljskem.

Več informacij

Za splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

Sporočilo za medije o obrazloženem mnenju v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču

Sporočilo za medije o uradnem opominu v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču

Sporočilo za medije o obrazloženem predlogu, četrtem priporočilu v zvezi z načelom pravne države in postopku za ugotavljanje kršitev glede zakona o organizaciji splošnih sodišč

 

 

IP/18/5830

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar