Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tiesiskums. Eiropas Komisija vēršas ES Tiesā pret Poliju, lai aizsargātu Polijas Augstākās tiesas neatkarību

Briselē, 2018. gada 24. septembrī

Šodien Eiropas Komisija nolēma vērsties ES Tiesā pret Poliju par tiesu neatkarības principa pārkāpumu, kas radies jaunā Polijas Likuma par Augstāko tiesu rezultātā, un lūdza ES Tiesu piemērot pagaidu pasākumus līdz brīdim, kad tā būs pieņēmusi spriedumu šajā lietā.

Jaunajā Polijas Likumā par Augstāko tiesu šīs tiesas tiesnešu pensionēšanās vecums ir samazināts no 70 gadiem uz 65 gadiem, tāpēc 27 no 72 Augstākās tiesas tiesnešiem draud piespiedu pensionēšanās. Tas attiecas arī uz Augstākās tiesas pirmo priekšsēdētāju, kuram tiktu priekšlaicīgi pārtraukts 6 gadu pilnvaru termiņš, kas noteikts Polijas Konstitūcijā.

Saskaņā ar minēto likumu, kas stājās spēkā 2018. gada 3. aprīlī, pašreizējiem tiesnešiem, kurus skar samazinātais pensionēšanās vecums, ir dota iespēja lūgt pilnvaru termiņu pagarināšanu, ko valsts prezidents var piešķirt uz trīs gadiem un ko var atjaunot vienu reizi. Prezidenta lēmumam nav noteikti skaidri kritēriji, un gadījumā, ja lūgums tiek noraidīts, nav iespēju to pārskatīt tiesā. Turklāt vienīgais Polijas iestāžu ierosinātais tiesiskās aizsardzības pasākums ir nesaistoša apspriešanās ar Nacionālo tiesnešu padomi – struktūru, kuras locekļu iecelšanas veids pārkāpj Eiropas standartus attiecībā uz tiesu iestāžu neatkarību.

Eiropas Komisijas nostāja joprojām ir tāda, ka Polijas Likums par Augstāko tiesu nav saderīgs ar ES tiesību aktiem, jo apdraud tiesu neatkarības principu, tostarp tiesnešu neatceļamību, un tādējādi Polija nepilda savus pienākumus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punktā, to lasot saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu.

Komisija 2018. gada 2. jūlijā nosūtīja Polijas iestādēm oficiāla paziņojuma vēstuli par Likumu par Augstāko tiesu un 2018. gada 14. augustā – argumentētu atzinumu. Polijas iestāžu atbildes, kas sniegtas par abiem dokumentiem, nav mazinājušas Komisijas paustās juridiskās bažas.

Apstrīdētais pensionēšanās režīms attiecībā uz Augstākās Tiesas tiesnešiem Polijā tiek īstenots paātrināti un draud nodarīt būtisku un nelabojamu kaitējumu Polijas tiesu neatkarībai un līdz ar to arī ES tiesiskajai kārtībai. Valstu tiesu neatkarība ir būtiska, lai labi noritētu tiesu iestāžu sadarbība starp ES dalībvalstīm un pareizi darbotos prejudiciālo nolēmumu sniegšanas mehānisms, kura pamatā ir LESD 267. pants.

Tāpēc Komisija ir sākusi pienākumu neizpildes procedūras nākamo posmu, nolemdama nodot lietu ES Tiesā. Nododot lietu izskatīšanai, Komisija arī nolēma lūgt ES Tiesu piemērot pagaidu pasākumus, atjaunojot Polijas Augstākās tiesas stāvokli, kāds tas bija 2018. gada 3. aprīlī, kad tika pieņemti jaunie, apstrīdētie tiesību akti. Visbeidzot, Komisija nolēma lūgt ES Tiesu izskatīt lietu paātrinātā tiesvedībā, lai pēc iespējas drīzāk iegūtu galīgo spriedumu.

Konteksts

Tiesiskums ir viena no kopīgajām vērtībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Tas ir nostiprināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Saskaņā ar Līgumiem Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi atbild par to, lai tiktu ievērots tiesiskums, kas ir viena no Savienības pamatvērtībām, kā arī ES tiesību normas, vērtības un principi.

Polijā notiekošais lika Eiropas Komisijai 2016. gada janvārī sākt dialogu ar Polijas valdību, šim nolūkam izmantojot tiesiskuma mehānismu. Procesa pamatā ir nepārtraukts dialogs starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti. Komisija par notiekošo regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Komisija 2017. gada 29. jūlijā uzsāka pārkāpuma procedūru par Polijas Likumu par vispārējām tiesām, kuras pamatā arī bija minētā likuma pensionēšanās noteikumi un to ietekme uz tiesu varas neatkarību. 2017. gada 20. decembrī Komisija nodeva šo lietu ES Tiesai. Lieta tiek pašlaik tajā izskatīta.

Tā kā ar tiesiskuma mehānisma palīdzību progresu neizdevās panākt, Komisija 2017. gada 20. decembrī pirmo reizi uzsāka 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru un iesniedza pamatotu priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko konstatē, ka pastāv droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskuma normas. Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punkts paredz, ka Padome ar četru piektdaļu tās locekļu balsu vairākumu var konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt Līguma 2. pantā minētās kopīgās vērtības.

Vispārējo lietu padomes 2018. gada 26. jūnija sanāksmē par tiesiskumu Polijā saistībā ar 7. panta 1. punkta procedūru Polijas iestādes nesniedza nekādu informāciju par turpmākiem pasākumiem, ar kuriem tiktu kliedētas Komisijas paustās bažas. Ņemot vērā šo faktu un to, ka ar Poliju īstenotajā dialogā par tiesiskumu šajā jautājumā nav panākts progress, Komisija 2018. gada 2. jūlijā nosūtīja Polijai oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā skaidri tika izklāstītas Komisijas juridiskās bažas. Polijas iestādes uz šo oficiālā paziņojuma vēstuli atbildi sniedza 2018. gada 2. augustā, noraidot Komisijas pārmetumus. Komisija pēc tam 2018. gada 14. augustā nosūtīja Polijas iestādēm argumentētu atzinumu šajā jautājumā un 2018. gada 14. septembrī saņēma atbildi, kas arī šoreiz nemazināja Komisijas juridiskās bažas.

2018. gada 18. septembrī Vispārējo lietu padomē tika organizēta otrā uzklausīšana par tiesiskumu Polijā saistībā ar 7. panta 1. punkta procedūru. Polijas iestādes vēlreiz palika pie savas nostājas un atteicās ierosināt pasākumus, kas kliedētu Komisijas un citu dalībvalstu paustās bažas.

Šī pārkāpuma procedūra neapstādina pašreizējo tiesiskuma dialogu ar Poliju, kas joprojām ir Komisijas vēlamais ceļš, kādā risināt sistēmisko tiesiskuma apdraudējumu Polijā.

Papildu informācija

Informāciju par vispārīgo pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12

Paziņojums presei par argumentētu atzinumu par Likumu par Augstāko tiesu

Paziņojums presei par oficiāla paziņojuma vēstuli par Likumu par Augstāko tiesu

Paziņojums presei par pamatotu priekšlikumu, ceturto ieteikumu par tiesiskumu un pārkāpuma procedūru par Likumu par vispārējo tiesu organizāciju

 

 

IP/18/5830

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar