Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisinės valstybės principas. Europos Komisija dėl Lenkijos kreipiasi į Europos Teisingumo Teismą, kad apsaugotų Lenkijos Aukščiausiojo Teismo nepriklausomybę

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

.

Šiandien Europos Komisija nusprendė dėl Lenkijos kreiptis į ES Teisingumo Teismą, nes naujasis Lenkijos įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo pažeidžia teismų nepriklausomumo principą, ir prašyti Teisingumo Teismo skirti laikinąsias priemones, kurios galiotų tol, kol jis priims sprendimą.

Naujuoju Lenkijos įstatymu dėl Aukščiausiojo Teismo pensinis Aukščiausiojo Teismo teisėjų amžius sumažintas nuo 70 iki 65 metų, todėl 27 iš 72 Aukščiausiojo Teismo teisėjų gali būti priversti išeiti į pensiją. Ši priemonė taip pat galioja Aukščiausiojo Teismo pirmajam pirmininkui, kurio 6 metų kadencija, nustatyta Lenkijos Konstitucija, būtų nutraukta pirma laiko.

Pagal 2018 m. balandžio 3 d. įsigaliojusį įstatymą dabar pareigas einantiems teisėjams, kuriems tektų išeiti į pensiją dėl sumažinto pensinio amžiaus, leidžiama prašyti Respublikos Prezidento, kad jų įgaliojimus pratęstų trejiems metams. Po to įgaliojimai gali būti pratęsti dar vieną kartą. Nenustatyta jokių aiškių Prezidento sprendimo kriterijų ir, jei prašymą jis atmeta, nėra galimybės atlikti teisminę peržiūrą. Be to, vienintelė Lenkijos valdžios institucijų pasiūlyta apsaugos priemonė yra neįpareigojanti konsultacija su Nacionaline teisėjų taryba, kuri sudaryta pažeidžiant Europos teismų nepriklausomumo standartus.

Europos Komisija tvirtina, kad Lenkijos įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo nesuderinamas su ES teise ir pažeidžia teismų nepriklausomumo principą, įskaitant teisėjų nenušalinamumo principą, taigi Lenkija nevykdo įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu.

2018 m. liepos 2 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą Lenkijos valdžios institucijoms dėl Įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo, o 2018 m. rugpjūčio 14 d. pateikė pagrįstą nuomonę. Abu kartus gautas Lenkijos valdžios institucijų atsakymas Komisijos nuogąstavimų dėl teisinių klausimų neišsklaidė.

Ginčijama Lenkijos Aukščiausiojo Teismo teisėjų išėjimo į pensiją tvarka įgyvendinama vis sparčiau ir Lenkijos teismų nepriklausomumui, taigi ir ES teisinei sistemai, kyla didelės ir nepataisomos žalos grėsmė. Siekiant užtikrinti ES valstybių narių teisminį bendradarbiavimą ir ypač taikant kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo mechanizmą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį, nepaprastai svarbu, kad nacionaliniai teismai ir tribunolai būtų nepriklausomi.

Todėl Komisija perėjo į kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą. Be to, Komisija nusprendė prašyti Teisingumo Teismo skirti laikinąsias priemones, kuriomis būtų atkurta iki 2018 m. balandžio 3 d. – ginčijamų naujų įstatymų priėmimo dienos –buvusi Lenkijos Aukščiausiojo Teismo padėtis. Galiausiai Komisija nusprendė prašyti Teisingumo Teismo taikyti pagreitintą procedūrą, kad galutinis sprendimas būtų priimtas kuo greičiau.

Pagrindiniai faktai

Teisinė valstybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba pagal Sutartis yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, ir ES teisės, vertybių bei principų.

Dėl įvykių Lenkijoje 2016 m. sausio mėn. Europos Komisija su Lenkijos Vyriausybe pradėjo dialogą, grindžiamą teisinės valstybės priemonių sistema. Šis procesas grindžiamas nuolatiniu Komisijos ir šios valstybės narės dialogu. Komisija apie jį nuolat informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

2017 m. liepos 29 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų įstatymo, be kita ko, dėl išėjimo į pensiją nuostatų ir jų poveikio teismų nepriklausomumui. 2017 m. gruodžio 20 d. Komisija šį klausimą perdavė Teisingumo Teismui. Ši byla dabar nagrinėjama Teisingumo Teisme.

2017 m. gruodžio 20 d. dėl nepakankamos pažangos taikant teisinės valstybės priemones Komisija pirmą kartą pasinaudojo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta procedūra: ji pateikė pagrįstą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo. Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Taryba, spręsdama keturių penktadalių savo narių balsų dauguma, gali nutarti, jog iškilo aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti Sutarties 2 straipsnyje nurodytas bendras vertybes.

2018 m. birželio 26 d. Bendrųjų reikalų tarybos klausyme dėl teisinės valstybės principo Lenkijoje, surengtame 7 straipsnio 1 dalies procedūros kontekste, Lenkijos valdžios institucijos nenurodė jokių būsimų priemonių, kuriomis būtų sprendžiami Komisijai nuogąstavimų tebekeliantys klausimai. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad tęsiant dialogą su Lenkija dėl teisinės valstybės principo nebuvo pažangos, Komisija 2018 m. liepos 2 d. išsiuntė Lenkijai oficialų pranešimą, kuriame aiškiai išdėstė savo nuogąstavimus dėl teisinių klausimų. 2018 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijos valdžios institucijos pateikė atsakymą į šį oficialų pranešimą ir Komisijos nuogąstavimus atmetė. Paskui, 2018 m. rugpjūčio 14 d., Komisija Lenkijos valdžios institucijoms išsiuntė pagrįstą nuomonę šiuo klausimu ir 2018 m. rugsėjo 14 d. gavo atsakymą, bet šis taip pat neišsklaidė Komisijos nuogąstavimų dėl teisinių klausimų.

Vykstant Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalies procedūrai, 2018 m. rugsėjo 18 d. Bendrųjų reikalų taryboje buvo surengtas antras klausymas dėl teisinės valstybės principo Lenkijoje. Lenkijos valdžios institucijos toliau laikėsi savo pozicijos ir atsisakė siūlyti priemonių, kurios išsklaidytų Komisijos ir kitų valstybių narių nuogąstavimus.

Vykstant šiai pažeidimo nagrinėjimo procedūrai dialogas su Lenkija dėl teisinės valstybės nenutraukiamas, nes Komisija šiai priemonei tebeteikia pirmenybę šalinant sisteminę grėsmę teisinės valstybės principui Lenkijoje.

Daugiau informacijos

Bendra pažeidimų nagrinėjimo procedūra MEMO/12/12

Pranešimas spaudai apie pagrįstą nuomonę dėl Aukščiausiojo Teismo įstatymo

Pranešimas spaudai apie oficialų pranešimą dėl Aukščiausiojo Teismo įstatymo

Pranešimas spaudai apie pagrįstą pasiūlymą, ketvirtąją rekomendaciją dėl teisinės valstybės ir pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Bendrosios kompetencijos teismų organizavimo įstatymo

 

 

IP/18/5830

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar