Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õigusriik: Euroopa Komisjon kaebab Poola Euroopa Kohtusse, et kaitsta Poola ülemkohtu sõltumatust

Brüssel, 24. september 2018

.

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Poola Euroopa Liidu Kohtusse, sest Poola uue ülemkohtu seadusega rikutakse kohtute sõltumatuse põhimõtet, ning paluda Euroopa Kohtul võtta kuni kohtuotsuse tegemiseni ajutisi meetmeid.

Poola uue ülemkohtu seadusega langetatakse ülemkohtu kohtunike pensioniiga 70-lt 65-le eluaastale, mistõttu on oht, et 72st ülemkohtu kohtunikust sunnitakse 27 pensionile minema. Selle meetme tulemusena peaks pensionile minema ka ülemkohtu esimene esimees, kelle Poola põhiseaduses sätestatud kuueaastane ametiaeg lõppeks seega enneaegselt.

3. aprillil 2018 jõustunud seaduse kohaselt antakse kohtunikele võimalus taotleda, et Poola Vabariigi president nende ametiaega pikendaks. Pikendamine on võimalik kolmeks aastaks ja seda saab ühe korra uuendada. Presidendi otsuse jaoks ei ole aga kehtestatud selgeid tingimusi ja seda ei ole võimalik taotluse tagasilükkamise korral kohtulikult läbi vaadata. Poola ametivõimud on pakkunud ainsa kaitsemeetmena välja mittesiduva konsultatsiooni Poola kohtute nõukoguga, mille uus koosseis on ametisse määratud vastuolus kohtusüsteemi sõltumatust käsitlevate Euroopa standarditega.

Euroopa Komisjon jääb seisukohale, et Poola ülemkohtu seadus ei ole kooskõlas ELi õigusega, sest see õõnestab kohtute sõltumatuse põhimõtet, sealhulgas kohtunike ametist tagandamise keelu põhimõtet, ja seetõttu ei täida Poola oma kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõikest 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47.

Komisjon saatis Poola ametivõimudele 2. juulil 2018 ülemkohtu seadust käsitleva märgukirja ja 14. augustil 2018 põhjendatud arvamuse. Poola ametivõimudelt mõlemale kirjale saadud vastusega ei suudetud komisjoni õiguslikke kahtlusi hajutada.

Poola ülemkohtu kohtunike uue pensionile jäämise korra rakendamist kiirendatakse ja seoses sellega tekib oht, et kahjustatakse tõsiselt ja pöördumatult Poola kohtute sõltumatust ning ühtlasi ELi õiguskorda. Liikmesriikide kohtute sõltumatus on oluline, et liikmesriigid saaksid teha õigusalast koostööd, ning eelkõige, et toimiks ELi toimimise lepingu artiklis 267 sätestatud eelotsusetaotluste mehhanism.

Seetõttu on komisjon liikunud edasi rikkumismenetluse järgmisse etappi ja otsustanud anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. Komisjon on ka otsustanud paluda Euroopa Kohtul määrata ajutised meetmed, millega taastada Poola ülemkohtus olukord, nagu see oli enne 3. aprilli 2018, mil vaidlusalused uued seadused vastu võeti. Samuti on komisjon otsustanud taotleda Euroopa Kohtult asja menetlemist kiirendatud korras, et saada võimalikult kiiresti lõplik kohtuotsus.

Taustteave

Õigusriigi põhimõte on üks ühistest väärtustest, millel Euroopa Liit rajaneb. See on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. Aluslepingute kohaselt vastutab Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga õigusriigi põhimõtte kui liidu ühe alusväärtuse ning ELi õiguse, väärtuste ja põhimõtete järgimise tagamise eest.

Võttes arvesse Poolas toimunud sündmusi, otsustas Euroopa Komisjon alustada 2016. aasta jaanuaris dialoogi Poola valitsusega, lähtudes õigusriigi raamistikust. Protsess põhineb komisjoni ja Poola pideval dialoogil. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt dialoogi seisust.

29. juulil 2017 algatas komisjon rikkumismenetluse seoses Poola üldkohtute seadusega. Ka selle menetluse algatamise põhjuseks olid pensionile jäämist käsitlevad sätted ja nende mõju kohtute sõltumatusele. Komisjon pöördus 20. detsembril 2017 selle juhtumi lahendamiseks Euroopa Kohtusse. Kohtuasi on menetlemisel.

Kuna õigusriigi raamistikul põhinev dialoog ei edenenud, algatas komisjon 20. detsembril 2017 esmakordselt Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse ja esitas põhjendatud ettepaneku nõukogu otsuse kohta, millega on kindlaks tehtud ilmne oht, et Poola rikub tõsiselt õigusriigi põhimõtet. Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaselt võib nõukogu oma liikmete neljaviiendikulise häälteenamusega järeldada ilmset ohtu, et mõni liikmesriik rikub oluliselt lepingu artiklis 2 osutatud ühiseid väärtusi.

26. juunil 2018 üldasjade nõukogu kohtumise raames toimunud kuulamisel, millel käsitleti õigusriigi olukorda Poolas, ei andnud Poola ametivõimud Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse kontekstis teada ühestki edasisest meetmest tegelemaks lahendamata probleemidega, millele komisjon oli tähelepanu juhtinud. Arvestades seda asjaolu, ja kuna Poolaga peetav õigusriigialane dialoog ei olnud edenenud, saatis komisjon Poolale 2. juulil 2018 märgukirja, milles väljendas selgelt oma õiguslikke kahtlusi. Poola ametivõimud vastasid märgukirjale 2. augustil 2018 ja lükkasid komisjoni kahtlused tagasi. Seejärel saatis komisjon Poola ametivõimudele 14. augustil 2018 põhjendatud arvamuse ja sai sellele 14. septembril 2018 vastuse, millega ei suudetud taas komisjoni õiguslikke kahtlusi hajutada.

18. septembril 2018 korraldati artikli 7 lõike 1 kohase menetluse raames üldasjade nõukogus teine kuulamine õigusriigi olukorra kohta Poolas. Poola ametivõimud jäid oma seisukohale taas truuks ega olnud nõus esitama meetmeid komisjoni ja teiste liikmesriikide kahtluste kõrvaldamiseks.

Käesoleva rikkumismenetlusega ei lõpetata Poolaga peetavat õigusriigialast dialoogi, mis on endiselt komisjoni eelistatud meetod Poola õigusriigile avalduva süsteemse ohu kõrvaldamiseks.

Lisateave

Üldise rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

Pressiteade ülemkohtu seadust käsitleva põhjendatud arvamuse kohta

Pressiteade ülemkohtu seadust käsitleva märgukirja kohta

Pressiteade, mis käsitleb põhjendatud ettepanekut, neljandat soovitust õigusriigi olukorra kohta ja üldkohtute korralduse seadusega seotud rikkumismenetlust

 

 

IP/18/5830

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar