Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje inicjatywę „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE”

Bruksela, 19 września 2018 r.

Kolegium komisarzy postanowiło dzisiaj o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE”.

W ramach proponowanej inicjatywy obywatelskiej wzywa się – z myślą o ochronie interesów finansowych Unii – do stosowania zaostrzonych kontroli i surowszych sankcji w tych państwach członkowskich, które nie uczestniczą w pracach Prokuratury Europejskiej.

W decyzji kolegium stwierdza się, że oświadczenia o poparciu dla inicjatywy należy zbierać przy założeniu, iż poparcia udziela się propozycjom, które nie wprowadzają rozróżnienia między państwami członkowskimi wyłącznie w zależności od ich ewentualnego udziału w pracach Prokuratury Europejskiej. Wynika to z brzmienia Traktatów, zgodnie z którym akty prawne nie mogą różnicować państw członkowskich wyłącznie na podstawie ich ewentualnego udziału we wzmocnionej współpracy. Mogą jednak zawierać takie rozróżnienie, jeżeli jest ono obiektywnie uzasadnione, na przykład w przypadku istnienia różnych poziomów ochrony interesów finansowych Unii.

Decyzja Komisji w sprawie rejestracji wspomnianej inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 27 września 2018 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Dodatkowe informacje

Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE” (aktywny od 27 września)

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

IP/18/5810

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar