Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Kommissionen registrerer initiativet "Stop fraud and abuse of EU funds" (stop svindel med og misbrug af EU-midler)

Bruxelles, den 19. september 2018

Kommissærkollegiet har i dag besluttet at registrere det europæiske borgerinitiativ med titlen "Stop fraud and abuse of EU funds".

I forslaget til borgerinitiativ opfordres der til at beskytte Unionens finansielle interesser gennem anvendelse af skærpet kontrol og strengere sanktioner i de medlemsstater, der ikke er en del af Den Europæiske Anklagemyndighed.

I Kollegiets afgørelse fastsættes det, at støttetilkendegivelser skal indsamles under forudsætning af, at de støtter forslag, hvori der ikke gøres forskel på medlemsstaterne alene på baggrund af deres deltagelse eller manglende deltagelse i Den Europæiske Anklagemyndighed. Ifølge traktaterne må der i retsakter nemlig ikke gøres forskel på medlemsstater alene på baggrund af, om de deltager i et udvidet samarbejde. Dette er kun muligt, hvis det er objektivt begrundet, f.eks. hvis beskyttelsen af Unionens finansielle interesser varierer fra den ene medlemsstat til den anden.

Kommissionens afgørelse om at registrere forslaget vedrører udelukkende dets juridiske gyldighed. Kommissionen har ikke taget stilling til initiativets substans på dette trin.

Dette initiativ vil blive registreret den 27. september 2018, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet. Såfremt initiativet inden for et år modtager en million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater, skal Kommissionen reagere inden for tre måneder. Kommissionen kan beslutte enten at følge eller at undlade at følge anmodningen. I begge tilfælde skal den begrunde sit valg.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden.

Når det er formelt registreret, giver et borgerinitiativ mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

I henhold til forordningen om borgerinitiativer er betingelserne for forslagets gyldighed, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med Unionens værdier.

Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af det foreslåede europæiske borgerinitiativ "Stop fraud and abuse of EU funds" (tilgængeligt fra den 27. september 2018)

Andre europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Det europæiske borgerinitiativs hjemmeside

Forordningen om borgerinitiativer

Forummet for det europæiske borgerinitiativ

IP/18/5810

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar