Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Да спрем измамите и злоупотребите с фондовете на ЕС“

Брюксел, 19 септември 2018 r.

Днес колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена „Да спрем измамите и злоупотребите с фондовете на ЕС“.

Предложената гражданска инициатива е призив за прилагане на засилени проверки и по-строги санкции в държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура, с цел защита на финансовите интереси на Съюза.

В решение на колегиума се отбелязва, че изявленията за подкрепа следва да се събират въз основа на разбирането, че те ще подкрепят предложения, които не правят разграничение между държавите членки единствено въз основа на тяхното участие или неучастие в Европейската прокуратура. Това е така, защото съгласно Договорите в правните актове не може да се прави разграничение между държавите членки единствено въз основа на това дали те участват в засилено сътрудничество. Такова разграничение обаче е възможно при обективни причини, например ако съществуват различни нива на защита на финансовите интереси на Съюза.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 27 септември 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Регламентът относно европейската гражданска инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената европейска гражданска инициатива „Да спрем измамите и злоупотребите с фондовете на ЕС“ (активна от 27 септември)

Други европейски граждански инициативи, за които понастоящем се събират подписи

Уебсайт на европейските гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

Форум на европейската гражданска инициатива

IP/18/5810

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar