Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES patērētāju tiesību aizsardzība: “Airbnb” apņemas ievērot Eiropas Komisijas un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu prasības

Briselē, 2018. gada 20. septembrī

Reaģējot uz jūlijā publicēto Eiropas Komisijas un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu aicinājumu, uzņēmums “Airbnb” pauž apņēmību veikt savos pakalpojumu sniegšanas noteikumos nepieciešamās izmaiņas un uzlabot savu cenu atspoguļošanas praksi.

Līdz 2018. gada beigām tas šīs izmaiņas iestrādās visās ES valodu versijās, kas pieejamas tā tīmekļvietnē.

ES Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourová teica: “Tirgus dalībnieki, kas darbojas tiešsaistē, ir radikāli mainījuši to, kā mēs varam ceļot, atrast naktsmītni un izbaudīt brīvdienas. Tomēr tiem ir arī pilnā mērā jāievēro noteikumi un jāuzņemas atbildība gadījumos, kad rodas problēmas. ES patērētāji savas tiesības var izmantot gan bezsaistē, gan tiešsaistē. Es atzinīgi vērtēju “Airbnb” gatavību veikt nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un patērētāju izpratni par cenām, kas viņiem jāmaksā. Šis ir viens no pasākumiem, ar kuriem tiek īstenoti plaša mēroga centieni panākt patērētāju labāku aizsardzību tiešsaistē. Tāpēc pirms dažiem mēnešiem ierosinājām pastiprinātus patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus – “Uz patērētājiem orientēts jauns kurss” (New Deal for Consumers).”

Nepietiekama cenu pārredzamība un citi negodīgas komercprakses aspekti

“Airbnb” ir apņēmies norādīt naktsmītnes rezervēšanas galīgo cenu, kas ietver visas papildu maksas, piemēram, maksu par apkalpošanu un telpas tīrīšanu. Ja iepriekš galīgo cenu nav iespējams aprēķināt, tas nepārprotamā veidā informēs patērētāju, ka, iespējams, tiks piemērotas papildu maksas.

Turklāt “Airbnb” ir apņēmies skaidri norādīt, vai izmitināšanu piedāvā privāts izmitinātājs (mājsaimniecība) vai profesionāls izmitinātājs, jo vienā vai otrā gadījumā piemērojamie patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi atšķiras.

Noteikumu precizēšana un nelikumīgu noteikumu atcelšana

“Airbnb” ir apņēmies veikt savos pakalpojumu sniegšanas noteikumos vairākas izmaiņas, lai panāktu to atbilstību ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem:

  • tiks ieviesta skaidrība, ka patērētāji var izmantot visus pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, it īpaši savas tiesības iesūdzēt tiesā izmitinātāju, kas personai nodarījis kādu kaitējumu;
  • “Airbnb” patērētājus informēs, ka viņi var iesniegt tiesā prasību pret “Airbnb”, proti, savas dzīvesvietas valsts tiesā;
  • “Airbnb” būs jāinformē patērētāji par gadījumiem, kad “Airbnb” nolems izbeigt līguma darbību vai izņemt no savas vietnes konkrēta satura informāciju, un par patērētāju tiesībām uz pārsūdzību un attiecīgā gadījumā arī zaudējumu atlīdzināšanu.

Turpmākie pasākumi

Ir sagaidāms, ka uzņēmums līdz 2018. gada decembra beigām izstrādās savu priekšlikumu galīgo versiju un sāks īstenot izmaiņas visās ES/EEZ valstu valodu versijās. Ja ar tiem nebūs iespējams panākt atbilstību, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes varētu lemt par izpildes nodrošināšanas pasākumu izmantošanu.

Konteksts

Tiekoties ar Komisiju un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm, “Airbnb” iepazīstināja ar izmaiņām savos pakalpojumu sniegšanas noteikumos un cenu atspoguļošanas praksē.

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkls ir sagatavojis kopīgu novērtējumu (kopīgu nostāju) par “Airbnb” komercdarbības praksi; novērtēšanu koordinēja Norvēģijas Patērētāju tiesību aizsardzības iestāde (Forbrukertilsynet). Iestādes aicināja “Airbnb” līdz augusta beigām ierosināt detalizētus risinājumus par to, kā tā darbībā tiks nodrošināta atbilstība ES patērētāju tiesību aktiem (sk. paziņojumu presei). Šo darbu sekmēja Eiropas Komisija.

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā ir paredzēta valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sasaistīšana vienotā Eiropas mēroga tiesību normu izpildes nodrošināšanas tīklā. Pamatojoties uz šo regulējumu, vienas ES dalībvalsts iestāde var lūgt palīdzību no attiecīgās iestādes citā ES dalībvalstī, lai apturētu ES patērētāju tiesību pārrobežu pārkāpumu.

Sadarbību var iedarbināt, ja nepieciešams panākt dažādu ES patērētāju tiesību aktu, piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvas, Patērētāju tiesību direktīvas vai Negodīgu līguma noteikumu direktīvas prasību izpildi.

Papildinformācija

Paziņojums presei par izpildes nodrošināšanas pasākumu sākšanu attiecībā pret “Airbnb” (2018. gada jūlijs)

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkla iestāžu vēstule par kopīgo nostāju

Papildu informācija par patērētāju tiesību izpildes nodrošināšanas pasākumiem

 

IP/18/5809

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar