Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya grepp behövs för att motverka ökande risk för skogsbränder

Bryssel den 20 september 2018

EU-kommissionens senaste rapport om skogsbränder visar på behovet av att ”lämna en renare planet vidare till de nästa generationerna”, som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt senaste tal om tillståndet i unionen. Dessutom efterlyses starkare åtgärder för att förebygga skogsbränder.

I dag offentliggjorde EU-kommissionen årsrapporten om skogsbränder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika för 2017. Av den framgår det att 1,2 miljoner hektar skog och mark i Europa brann upp i fjol. Det är mer än hela Cyperns yta. Bränderna krävde vidare 127 dödsoffer (civila och brandmän) och förstörde värden för uppskattningsvis nästan 10 miljarder euro.

– Extrema väderförhållanden – långvarig torka och värmeböljor – förvärrar skogsbränder och gör bekämpningsarbetet svårt. Mänsklig verksamhet sätter igång över 90 % av alla skogsbränder, vilket är skälet till att EU arbetar med medlemsländerna för att förebygga och se till att vanligt folk och beslutsfattare förstår orsakerna och riskerna bättre. Vi behöver också mycket mer investeringar i skogsbruksmetoder för att sprida bästa praxis i hela EU. Sommaren 2018 visade oss återigen att vi har väldigt mycket arbete kvar, säger miljökommissionär Karmenu Vella. 

– Forskare vid Gemensamma forskningscentrumet håller ständigt ett öga på skogsbränderna i Europa via Europeiska informationssystemet för skogsbränder, säger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott samt det gemensamma forskningscentrumet. Uppgifter från de senaste två åren visar att bränderna ökar i antal och storlek. Genom att samla in och analysera uppgifterna kan vi förstå förändringarna bättre och ge bättre underlag till de nationella myndigheterna inför deras arbete med att förebygga och höja beredskapen inför bränder. 

EU drabbas av fler och allvarligare bränder

Den senaste rapporten visar på en tydlig tendens mot längre brandsäsong än tidigare år. Bränder inträffar nu långt utanför de torra och heta sommarmånaderna (juli-september). 2017 var juni och oktober de värsta månaderna, när dödsbringande bränder svepte genom Portugal och norra Spanien. 

Medelhavsområdet är fortfarande det värst drabbade området. Men ovanligt torra somrar i Central- och Nordeuropa har den senaste tiden orsakat stora bränder i länder som Sverige, Tyskland och Polen, som tidigare varit ganska förskonade. 

Slutligen låg 2017 över 25 % av den totala brända arealen inom nätverket Natura 2000, vilket innebär att EU-länderna måste satsa mer på att återställa och hantera skyddade miljöer och deras ekosystem, bland annat för att förebygga bränder. 

Skogbränder kan förebyggas

Liksom tidigare år var de flesta skogsbränderna 2017 orsakade av mänsklig verksamhet. Ohållbart skogsbruk, förstörda ekosystem och ekosystemtjänster liksom plantering av mycket lättantändliga trädslag bäddar för utbrott och snabb utbredning av brand. 

Att förebygga brand är således nyckeln till att ta itu med skogsbränder. Lämpliga metoder för skogsbruk och markanvändning kan minska risken för brand och göra att skogen motstår brand bättre. Rapporten visar också att informationskampanjer och utbildning för lokalsamhällena, beslutsfattarna och de berörda parterna leder till bättre beredskap. 

Medlemsländerna och EU-institutionerna bör ta hjälp av kunskap och bästa praxis på nationell nivå när de tillsammans fortsätter arbetet på vägledning om hur vi ska hantera bränder och motverka dem bättre.

Bakgrund
Årsrapporten 2017 om skogsbränder

Rapporten "Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017" från Gemensamma forskningscentrumet (GFC), EU-kommissionens eget forsknings- och kompetenscentrum, har en detaljerad analys av bränderna 2017, med en genomgång land för land. I rapporten kombineras uppgifter från Europeiska informationssystemet för skogsbränder, som förvaltas av Gemensamma forskningscentrumet, med statistik och information från EU-länder och grannländer.

EU-stöd under brandsäsongen sommaren 2018

2018 utlöstes EU:s civilskyddsmekanism fem gånger för hjälp med skogsbränder i Europa. De drabbade länderna, Sverige och Grekland, fick avsevärd hjälp. Totalt kallades 15 flygplan, 6 helikoptrar och över 400 brandmän och besättningsmän in under sommaren. EU betalade 1,6 miljoner euro i transportkostnader i samband med stödet till de drabbade länderna. På begäran av medlemsländerna producerade Copernicussystemet fler än 139 satellitkartor över bränderna. Ett uppdrag för förebyggande och beredskap skickades dessutom till Portugal för att stärka landets förmåga att hantera skogsbränder. 

Stärkta civilskyddsinsatser i EU

EU-kommissionen har föreslagit att EU:s civilskyddsinsatser ska stärkas genom rescEU, så att medlemsländerna har bättre beredskap när flera katastrofer inträffar. RescEU består av två delar: Förebyggande insatser och beredskap och bättre reaktionsförmåga, vari ingår att skapa en EU-reserv som ska fungera som ett skyddsnät när kapaciteten på nationell nivå inte räcker. Förslaget är en hörnsten i Jean-Claude Junckers agenda för ett EU som skyddar. 

Läs mer

Rapport om skogsbränder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika 2017 (engelska)

IP/18/5805

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar