Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ДДС: според новите данни държавите – членки на ЕС, продължават да губят приходи от почти 150 милиарда евро

Брюксел, 21 септември 2018 r.

Според ново проучване, оповестено днес от Европейската комисия, през 2016 г. страните от ЕС са загубили приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС) в размер на почти 150 милиарда евро.

Т.нар. „неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС“ представлява разликата между потенциалните и действително събраните приходи от данъка. Макар че държавите членки са направили много за подобряване на събирането на ДДС, днешните данни показват, че сегашната система на ДДС се нуждае от реформа, съчетана с по-добро сътрудничество на равнище ЕС, така щото държавите членки да могат изцяло да се възползват от приходите от ДДС в бюджетите си.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Държавите членки повишават събираемостта на ДДС в целия ЕС. Това трябва да се признае и оцени. Но годишната загуба от 150 милиарда евро за националните бюджети остава недопустима, особено когато от тази сума 50 милиарда евро пълнят джобовете на престъпници, измамници и вероятно дори терористи. Съществено подобрение ще има само когато бъде приета реформата на ДДС, която предложихме преди една година. Настоятелно призовавам държавите членки да преминат към окончателната система на ДДС преди изборите за Европейския парламент през 2019 г.

В сравнение с предходната година през 2016 г. неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в номинално изражение е намаляло с 10,5 милиарда евро до 147,1 милиарда евро, а като относителен дял се е понижило от 13,2 % на 12,3 % от общите приходи от ДДС. Показателите на отделните държави членки все още се различават съществено. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е намаляло в 22 държави членки. Добри показатели имат България, Латвия, Кипър и Нидерландия – при всяка от тях загубите на приходи от ДДС са спаднали с над 5 процентни пункта. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС обаче е нараснало в шест държави членки: Румъния, Финландия, Обединеното кралство, Ирландия, Естония и Франция.

Макар че на равнище ЕС е постигнат голям напредък при подобряването на събирането и управлението на ДДС, сега е ред на държавите членки да предприемат действия и възможно най-скоро да се споразумеят по много по-широката реформа, предложена миналата година от Комисията с цел съкращаване на измамите с ДДС в системата на ЕС. С тази реформа системата ще бъде усъвършенствана и осъвременена от гледна точка както на правителствата, така и на предприятията, и ще стане по-стабилна и по-проста за използване от дружествата.

Контекст

Проучването за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е финансирано от бюджета на ЕС, а констатациите в него са от значение както за Съюза, така и за държавите членки, защото ДДС е важен източник на средства за бюджета на Съюза и националните бюджети. При проучването е приложена „низходяща методика“ чрез използване на данни от националните сметки за съставяне на оценки за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС.

В доклада от 2018 г. за първи път е включен по-широк анализ на ефекта на някои външни фактори, като производителната структура на стопанството и безработицата, както и на фактори под прекия контрол на данъчната администрация, като размера на данъчната администрация и разходите за информационни технологии (ИТ). Този аспект е особено важен, защото инвестициите в ИТ обикновено водят до намаление на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, както е изложено в предишните препоръки на Комисията към държавите членки.

Полезни връзки

За повече сведения вижте нашите „Често задавани въпроси“.

Пълният доклад и един информационен документ са на разположение тук.

ВИДЕО: Комисар Московиси за борбата с измамите с ДДС

IP/18/5787

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar