Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2018 – starkare tillsyn för bekämpning av penningtvätt för en stabil bank- och finanssektor

Strasbourg den 12 september 2018

– Européerna förväntar sig en union som skyddar dem. I dag föreslår vi åtgärder som kommer att ge oss möjlighet att bekämpa penningtvätt på ett effektivare sätt över gränserna, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september 2018.

SOTEU banner

EU-kommissionen föreslår i dag att ytterligare skärpa tillsynen av EU:s finansinstitut för att bättre motverka penningtvätt och terrorfinansiering.  

EU har stränga regler mot penningtvätt, men i samband med aktuella fall som rör penningtvätt i EU-banker har det uttryckts oro över att dessa regler inte alltid övervakas och tillämpas effektivt i hela EU. Detta riskerar inte bara att skada den europeiska finanssektorns integritet och rykte, utan kan också få konsekvenser för den finansiella stabiliteten för vissa banker. EU-kommissionen föreslår därför i dag, som en del i de bredare insatserna för fullbordandet av kapitalmarknadsunionen, en ändring av förordningen om inrättandet av Europeiska bankmyndigheten (EBA) i syfte att stärka dess tillsynsroll när det gäller bekämpning av penningtvätt inom finanssektorn. Detta är en del av en övergripande strategi för att stärka EU:s ram för tillsyn av finansinstitut och bekämpning av penningtvätt som kommissionen lägger fram i ett meddelande. Dessa åtgärder kommer att bidra till att främja integriteten hos EU:s finanssystem, och därigenom ge finansiell stabilitet och skydd mot ekonomisk brottslighet. 

– EU:s bankunion måste bygga på de högsta standarderna för integritet, säger kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Tillsynen av bekämpning av penningtvätt i EU har alltför ofta misslyckats. I dag ger vi Europeiska bankmyndigheten (EBA) möjlighet att säkerställa att olika tillsynsmyndigheter samarbetar och utbyter information samt att reglerna mot penningtvätt tillämpas effektivt i EU-länderna. EBA kommer också att få befogenhet att utreda misstänkta överträdelser av reglerna och kommer att bli EU:s kontaktpunkt för samverkan med internationella partner i ärenden som gäller penningtvätt inom finanssektorn. 

– EU har världens strängaste regler mot penningtvätt, säger Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Men senaste tiden har det inom banksektorn visat sig att reglerna inte alltid övervakas och tillämpas med samma höga standard överallt i EU. Vårt system är inte starkare än den svagaste länken. I tider då pengar kan flyttas över gränser med ett enda musklick måste vi se till att tillsynen är proaktiv och snabb. Tack vare dagens ändringar kommer reglerna att tillämpas likadant i hela EU. 

En utökad roll för Europeiska bankmyndigheten  

Kommissionen föreslår att befogenheterna för bekämpningen av penningtvätt inom finanssektorn koncentreras till Europeiska bankmyndigheten och att dess mandat stärks, för att säkerställa att riskerna för penningtvätt övervakas på ett effektivt och konsekvent sätt av alla relevanta myndigheter och att myndigheterna samarbetar och delar information. 

Genom den ändrade förordningen kommer man att kunna göra följande:

  • Se till att överträdelser av reglerna mot penningtvätt utreds konsekvent: EBA kommer att kunna begära att nationella tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt utreder potentiella väsentliga överträdelser och uppmana dem att överväga riktade åtgärder – t.ex. sanktioner.

  • Se till att nationella tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt följer EU:s regler och samarbetar med övriga tillsynsmyndigheter.EBA:s befintliga befogenheter kommer att stärkas så att de, som en sista utväg om de nationella myndigheterna inte agerar, kan rikta beslut direkt till enskilda aktörer inom finanssektorn.

  • Höja kvaliteten på tillsynen genom gemensamma standarder, periodiska granskningar av nationella tillsynsmyndigheter och riskbedömningar.

  • Möjliggöra insamling av information om risker och trender i fråga om penningtvätt och främja utbytet av sådan information mellan nationella tillsynsmyndigheter (så kallade datanav).

  • Underlätta samarbetet med länder utanför EU i fall som sträcker sig över nationsgränserna.

  • Inrätta en ny permanent kommitté som sammanför nationella tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt. 

Fullt utnyttjande av befintliga tillsynsverktyg 

Kommissionen lägger också fram en strategi för att förbättra informationsutbytet och samarbetet mellan tillsynsmyndigheter och myndigheter som bekämpar penningtvätt. Den uppmanar de europeiska tillsynsmyndigheterna, särskilt EBA, att anta riktlinjer som ska hjälpa tillsynsmyndigheter att integrera åtgärder mot penningtvätt i deras olika verktyg och säkerställa konvergens i tillsynen. 

Kommissionen uppmanar också Europeiska centralbanken att ingå ett multilateralt samförståndsavtal om informationsutbyte med tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt senast den 10 januari 2019 i enlighet med det femte penningtvättsdirektivet.

Nästa steg 

Dagens förslag om att stärka Europeiska bankmyndighetens roll kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet. Dessa riktade ändringar kommer att bidra till de pågående diskussionerna om kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheternas förordningar som antogs av kommissionen i september 2017, för att stärka tillsynsmyndighetens kapacitet och säkerställa enhetlig och effektiv övervakning av finanssektorn. Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att snabbt nå en överenskommelse om dessa förslag. 

Bakgrund 

Kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering prioriteras av Junckerkommissionen och är en central del i det arbete för minskade risker som pågår inom bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Antagandet av det fjärde (i kraft sedan juni 2017) och femte penningtvättsdirektivet (i kraft sedan 9 juli 2018 och ska införlivas senast januari 2020) har stärkt EU:s lagstiftning avsevärt, bland annat med regler för samarbete mellan myndigheter som bekämpar penningtvätt och andra tillsynsmyndigheter. Kommissionen följer noggrant att det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt genomförs korrekt, bland annat genom att vid behov inleda överträdelseförfaranden. 

Trots den stärkta lagstiftningsramen har några nya fall av penningtvätt i europeiska banker skapat farhågor om förhållandet mellan tillsynskrav och regler mot penningtvätt för finansinstituten. 

Dessa farhågor har upprepats av rådet, finansministrar och senast av Eurogruppens ordförande Mário Centeno i sin skrivelse av den 25 juni 2018 till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. I den fransk-tyska Meseberg-förklaringen och färdplanen som utfärdades den 19 juni 2018 framhålls också denna fråga. 

I maj 2018 inrättade Europeiska kommissionen en arbetsgrupp som sammanför de europeiska tillsynsmyndigheterna, Europeiska centralbanken och ordföranden för kommittén för bekämpning av penningtvätt, som ska överväga möjliga åtgärder för att säkerställa ett smidigt samarbete mellan myndigheter som bekämpar penningtvätt och tillsynsmyndigheter i EU

Läs mer 

Faktablad

Tillståndet i unionen 2018

Ekonomirelaterad ämnessida

 

IP/18/5724

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar