Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018 – Strožji nadzor na področju preprečevanja pranja denarja za stabilen bančni in finančni sektor

Strasbourg, 12. septembra 2018

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 12. septembra 2018 v svojem govoru o stanju v Uniji dejal: „Evropejci od Unije pričakujejo, da jih bo zaščitila. Zato danes predlagamo tudi nove ukrepe za učinkovit in čezmejni boj proti pranju denarja.“

SOTEU pasica

Evropska komisija danes predlaga dodatno okrepitev nadzora finančnih institucij EU za boljše spoprijemanje z grožnjami pranja denarja in financiranja terorizma. 

Čeprav v EU že veljajo stroga pravila za preprečevanje pranja denarja, so nedavni primeri pranja denarja v nekaterih bankah v EU vzbudili zaskrbljenost, da se ta pravila po vsej EU ne nadzorujejo in izvajajo vedno učinkovito. To ne ustvarja le tveganj za integriteto in ugled evropskega finančnega sektorja, temveč lahko vpliva tudi na finančno stabilnost posameznih bank. Evropska komisija v okviru širših prizadevanj za dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov zato danes predlaga spremembo Uredbe o ustanovitvi Evropskega bančnega organa (EBA) z namenom okrepitve vloge EBA pri nadzoru preprečevanja pranja denarja v finančnem sektorju. To je del splošne strategije za okrepitev okvira EU za bonitetni nadzor in nadzor preprečevanja pranja denarja za finančne institucije, ki jo Komisija opredeljuje v zadevnem sporočilu. Ti ukrepi bodo prispevali k spodbujanju integritete finančnega sistema EU, zagotavljanju finančne stabilnosti in zaščiti pred finančnim kriminalom. 

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Evropska bančna unija mora temeljiti na najvišjih standardih integritete. Nadzor na področju preprečevanja pranja denarja se v EU prepogosto ni izvajal. Danes bomo Evropskemu bančnemu organu omogočili poskrbeti, da bodo različni nadzorniki sodelovali in si izmenjevali informacije ter da se bodo pravila o preprečevanju pranja denarja učinkovito izvajala v vseh državah EU. EBA bo prav tako lahko zahtevala preiskavo domnevnih kršitev pravil in bo postala evropska telefonska številka za sodelovanje z mednarodnimi partnerji pri vprašanjih v zvezi z bojem proti pranju denarja v finančnem sektorju.“ 

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Evropa ima najstrožja pravila o preprečevanju pranja denarja na svetu. Vendar so nedavni primeri v bančnem sektorju pokazali, da se ta pravila ne nadzorujejo in izvajajo po celotni EU vedno v skladu z enakimi visokimi standardi. Naš sistem je trden le toliko kot naš najšibkejši člen. V časih, ko je denar mogoče pošiljati prek meja s klikom miške, moramo zagotoviti proaktiven in hiter nadzor. Danes predlagane spremembe bodo zagotovile, da se bodo pravila po vsej EU izvajala enako.“ 

Okrepitev vloge Evropskega bančnega organa  

Komisija predlaga, da se pooblastila na področju preprečevanja pranja denarja v zvezi s finančnim sektorjem centralizirajo pri Evropskem bančnem organu in da se okrepi njegov mandat, kar bi zagotovilo učinkovit in dosleden nadzor nad tveganji pranja denarja s strani vseh ustreznih organov ter sodelovanje in izmenjavo informacij med temi organi. 

Spremenjena uredba bo:

  • zagotovila dosledno preiskovanje kršitev pravil o preprečevanju pranja denarja: EBA bo lahko od nacionalnih nadzornikov za preprečevanje pranja denarja zahtevala, da opravijo preiskavo morebitnih kršitev in razmislijo o ciljno usmerjenih ukrepih, denimo sankcijah,

  • zahtevala, da nacionalni nadzorniki za preprečevanje pranja denarja upoštevajo pravila EU in ustrezno sodelujejo z bonitetnimi nadzorniki.Obstoječe pristojnosti EBA bodo okrepljene, tako da bo lahko EBA v skrajnem primeru – če nacionalni organi ne bodo ukrepali – svoje odločitve naslovila neposredno na posamezne subjekte finančnega sektorja,

  • izboljšala kakovost nadzora s pomočjo skupnih standardov, rednih pregledov nacionalnih nadzornih organov in ocen tveganja,

  • omogočila zbiranje informacij o tveganjih in trendih na področju preprečevanja pranja denarja ter spodbujala izmenjavo takih informacij med nacionalnimi nadzornimi organi (tako imenovana podatkovna središča),

  • olajšala sodelovanje z državami nečlanicami EU pri čezmejnih zadevah,

  • vzpostavila nov stalni odbor, ki bo združeval nacionalne nadzorne organe za preprečevanje pranja denarja. 

Polna uporaba obstoječih nadzorniških orodij 

Komisija predstavlja tudi strategijo za izboljšanje izmenjave informacij in sodelovanja med bonitetnimi organi in organi za preprečevanje pranja denarja. Evropske nadzorne organe in zlasti EBA poziva, naj sprejmejo smernice za podporo bonitetnim nadzornikom pri vključevanju vidikov preprečevanja pranja denarja v njihova različna orodja ter zagotovijo konvergenco nadzora. 

Komisija prav tako poziva Evropsko centralno banko, da z nadzorniki za preprečevanje pranja denarja do 10. januarja 2019 sklene večstranski memorandum o soglasju o izmenjavi informacij, kot določa peta direktiva o preprečevanju pranja denarja.

Naslednji koraki 

O današnjem predlogu za okrepitev vloge Evropskega bančnega organa bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Te ciljno usmerjene spremembe bodo vključene v tekoče razprave o predlogu Komisije za pregled uredb o evropskih nadzornih organih, ki ga je Komisija sprejela septembra 2017 in je namenjen okrepitvi zmogljivosti evropskih nadzornih organov za zagotavljanje usklajenega in učinkovitega finančnega nadzora. Komisija spodbuja Evropski parlament in Svet, naj čim prej dosežeta soglasje o teh predlogih. 

Ozadje 

Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma je ena od prednostnih nalog Junckerjeve Komisije in sestavni del načrta za zmanjšanje tveganj, ki se izvaja v okviru bančne unije in unije kapitalskih trgov. Sprejetje četrte (velja od junija 2017) in pete direktive o preprečevanju pranja denarja (velja od 9. julija 2018), ki bo prenesena v nacionalno zakonodajo do januarja 2020, je znatno okrepilo regulativni okvir EU, vključno s pravili o sodelovanju med nadzorniki za preprečevanje pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki. Komisija pozorno spremlja pravilno izvajanje četrte direktive o preprečevanju pranja denarja, po potrebi tudi s postopki za ugotavljanje kršitev. 

Kljub temu okrepljenemu zakonodajnemu okviru so nekateri nedavni primeri pranja denarja v evropskih bankah vzbudili pomisleke o povezavi med bonitetnimi pravili in pravili za preprečevanje pranja denarja za finančne institucije. 

Na to so opozorili tudi Svet, finančni ministri in nazadnje predsednik Evroskupine Mário Centeno v dopisu z dne 25. junija 2018 predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku. To vprašanje je izpostavljeno tudi v francosko-nemški izjavi in časovnem načrtu, ki sta bila sprejeta 19. junija 2018 na gradu Meseberg. 

Evropska komisija je maja 2018 ustanovila delovno skupino, v kateri sodelujejo evropski nadzorni organi, Evropska centralna banka in predsednik odbora za preprečevanje pranja denarja, da bi razmislila o možnih ukrepih za zagotovitev nemotenega sodelovanja med nadzorniki za preprečevanje pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki v Evropski uniji

Več informacij 

MEMO

Stanje v Uniji 2018

Podstran, povezana z gospodarstvom

 

IP/18/5724

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar