Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Runa par stāvokli Savienībā 2018. gadā — pastiprināta uzraudzība nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, lai stabilizētu banku un finanšu nozari

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā 2018. gada 12. septembra runā par stāvokli Savienībā teica: “Eiropas iedzīvotāji gaida Savienību, kas tos aizsargā. Šodien mēs ierosinām pasākumus, lai mēs varētu efektīvāk apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju pāri robežām.”

SOTEU reklāmkarogs

Eiropas Komisija šodien ierosina vēl vairāk stiprināt ES finanšu iestāžu uzraudzību, lai labāk risinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus.  

Lai gan ES ir spēkā stingri noteikumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, nesenie gadījumi, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju dažās ES bankās, rada bažas, ka šie noteikumi ne vienmēr tiek uzraudzīti un efektīvi īstenoti visā ES. Tas ne tikai rada riskus Eiropas finanšu sektora integritātei un reputācijai, bet var arī ietekmēt konkrētu banku finanšu stabilitāti. Tādēļ kā daļu no plašākiem centieniem pabeigt banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveidi Eiropas Komisija šodien ierosina grozīt regulu, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (EBI), lai pastiprinātu EBI lomu cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju finanšu nozarē. Tā ir daļa no vispārējas stratēģijas, lai stiprinātu ES regulējumu attiecībā uz prudenciālu uzraudzību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību finanšu iestādēm, ko Komisija izklāsta paziņojumā. Šie pasākumi palīdzēs veicināt ES finanšu sistēmas integritāti, nodrošinot finanšu stabilitāti un aizsardzību pret finanšu noziegumiem. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Eiropas banku savienības pamatā jābūt augstākajiem integritātes standartiem. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzība ES nereti nav bijusi pietiekama. Šodien mēs pilnvarojam Eiropas Banku iestādi (EBI) uzņemties koordinācijas lomu, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp dažādām uzraudzības iestādēm, panākot, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi tiek īstenoti visās ES valstīs. EBI būs arī tiesības sākt izmeklēšanu par iespējamajiem noteikumu pārkāpumiem, un tā kļūs par saziņas centru Eiropā sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem jautājumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu finanšu nozarē.” 

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Eiropai ir pasaulē visspēcīgākie noteikumi attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Tomēr nesenie gadījumi banku nozarē liecina, ka tie ne vienmēr tiek uzraudzīti un īstenoti, izmantojot vienus un tos pašus augstos standartus visā ES. Mūsu sistēma ir tikpat spēcīga kā mūsu vājākais posms. Laikā, kad naudas pārvietošana pāri robežām notiek ar vienu klikšķi, mums jānodrošina proaktīva un ātra uzraudzība. Šodien veiktās izmaiņas nodrošinās, ka visā ES noteikumi tiek vienādi izpildīti. ” 

Eiropas Banku iestādes lomas pastiprināšana  

Komisija ierosina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pilnvaras attiecībā uz finanšu nozari koncentrēt Eiropas Banku iestādē un stiprināt tās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka visas attiecīgās iestādes efektīvi un konsekventi uzrauga nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku un ka attiecīgās iestādes sadarbojas un apmainās ar informāciju. 

Ar grozīto regulu

  • nodrošinās, ka tiek konsekventi izmeklēti noteikumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu pārkāpumi: EBI varēs lūgt valsts uzraudzības iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā izmeklēt iespējamos pārkāpumus un pieprasīt tām apsvērt mērķtiecīgas darbības, piemēram, sankcijas.

  • nodrošinās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas valsts uzraudzības iestāžu atbilstību ES noteikumiem un pienācīgu sadarbību ar prudenciālajām uzraudzības iestādēm.EBI pašreizējās pilnvaras tiks pastiprinātas tādā veidā, ka galējas nepieciešamības gadījumā, ja valsts iestādes nerīkojas, EBI varēs pieņemt lēmumus tieši attiecībā uz individuāliem finanšu sektora operatoriem.

  • uzlabos uzraudzības kvalitāti, izmantojot kopējus standartus, valstu uzraudzības iestāžu periodiskus pārskatus un riska novērtējumus.

  • nodrošinās informācijas vākšanu par risku un tendencēm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā un sekmēs šādas informācijas apmaiņu starp valstu uzraudzības iestādēm (datu centrs).

  • pārrobežu lietās atvieglos sadarbību ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

  • izveidos jaunu pastāvīgo komiteju, apvienojot valsts uzraudzības iestādes, kuras atbild par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu. 

Esošo uzraudzības instrumentu pilnīga izmantošana 

Komisija arī nāk klajā ar stratēģiju, kuras mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu un sadarbību starp prudenciālās uzraudzības iestādēm un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādēm. Tā aicina Eiropas uzraudzības iestādes un jo īpaši EBI pieņemt norādījumus, ar ko atbalsta prudenciālās uzraudzības iestādes, lai tās savos dažādajos instrumentos integrētu ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu saistītus aspektus un nodrošinātu uzraudzības konverģenci. 

Komisija arī mudina Eiropas Centrālo banku ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības iestādēm līdz 2019. gada 10. janvārim noslēgt daudzpusēju saprašanās memorandu par informācijas apmaiņu, kā to paredz piektā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Turpmākie pasākumi 

Šodienas priekšlikums stiprināt Eiropas Banku iestādes lomu tagad tiks apspriests Eiropas Parlamentā un Padomē. Šie mērķtiecīgie grozījumi tiks apspriesti notiekošajās diskusijās par Komisijas priekšlikumu pārskatīt the Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) regulas, kuras Komisija pieņēma 2017. gada septembrī un kuras paredz stiprināt Eiropas uzraudzības iestāžu spējas nodrošināt saskaņotu un efektīvu finanšu uzraudzību. Komisija mudina Eiropas Parlamentu un Padomi ātri vienoties par šiem priekšlikumiem. 

Priekšvēsture 

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu ir Junkera vadītās Komisijas prioritāte, un tā ir banku savienības un kapitāla tirgu savienības ietvaros īstenotās riska samazināšanas programmas neatņemama daļa. Ceturtās — spēkā kopš 2017. gada jūnija — un piektās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas, kas ir spēkā kopš 2018. gada 9. jūlija un kas jātransponē līdz 2020. gada janvārim, pieņemšana ir ievērojami stiprinājusi ES tiesisko regulējumu, tostarp noteikumus par sadarbību starp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un prudenciālās uzraudzības iestādēm. Komisija cieši seko ceturtās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu pareizai īstenošanai, vajadzības gadījumā izmantojot pienākumu neizpildes procedūras. 

Neraugoties uz šo pastiprināto tiesisko regulējumu, daži nesenie gadījumi saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Eiropas bankās ir radījuši bažas par saikni starp prudenciāliem un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem attiecībā uz finanšu iestādēm. 

Šīs bažas ir paudusi Padome, finanšu ministri, pavisam nesen Eurogrupas priekšsēdētājs Sentēnu savā 2018. gada 25. jūnija vēstulē Eiropadomes priekšsēdētājam Tuskam. Šis jautājums arī uzsvērts Francijas un Vācijas 2018. gada 19. jūnija Mesebergas deklarācijā un ceļvedī. 

Eiropas Komisija 2018. gada maijā izveidoja darba grupu, pulcējot vienkopus Eiropas uzraudzības iestādes, Eiropas Centrālo banku un Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas komitejas priekšsēdētāju, lai atspoguļotu iespējamās darbības, kuru mērķis ir nodrošināt netraucētu sadarbību starp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un prudenciālajām uzraudzības iestādēm Eiropas Savienībā

Papildu informācija 

Informatīvs paziņojums

Stāvoklis Savienībā – 2018. gads

Ar ekonomiku saistīta apakšlapa

 

IP/18/5724

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar