Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį. Griežtesnė kovos su pinigų plovimu priežiūra – stabilus bankų ir finansų sektorius

Strasbūras, 2018 m. rugsėjo 12 d.

2018 m. rugsėjo 12 d. pristatydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris teigė: „Europiečiai tikisi, kad Sąjunga juos apsaugos. Šiandien siūlome priemones, padėsiančias mums veiksmingiau kovoti su tarpvalstybiniu pinigų plovimu.“

SOTEU banner

Siekdama tinkamiau reaguoti į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pavojus, Europos Komisija šiandien siūlo toliau griežtinti ES finansų įstaigų priežiūrą. 

Nors ES jau galioja griežtos kovos su pinigų plovimu taisyklės, neseniai paaiškėjus pinigų plovimo kai kuriuose ES bankuose atvejams susirūpinta, kad tų taisyklių laikymosi priežiūra ir vykdymo užtikrinimas ne visada veiksmingi visos ES mastu. Tai ne tik kelia riziką Europos finansų sektoriaus vientisumui ir reputacijai, bet ir gali sutrikdyti konkrečių bankų finansinį stabilumą. Siekdama platesnio masto tikslo – baigti kurti bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą, Europos Komisija šiandien siūlo iš dalies keisti reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (EBI), ir taip sustiprinti EBI įgaliojimus vykdyti finansų sektoriaus priežiūrą kovojant su pinigų plovimu. Tai padės įgyvendinti bendrą strategiją, susijusią su finansų įstaigų prudencinės ir kovos su pinigų plovimo priežiūros ES sistemos stiprinimu. Šią strategiją Komisija pateikia komunikate. Šios priemonės padės skatinti ES finansų sistemos vientisumą ir taip užtikrins finansinį stabilumą ir apsaugą nuo finansinių nusikaltimų. 

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europos bankų sąjunga turi būti grindžiama aukščiausiais vientisumo standartais. Kovos su pinigų plovimu priežiūra Europos Sąjungoje per dažnai nuvilia. Šiandien suteikiame Europos bankininkystės institucijai galių užtikrinti įvairių priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informaciją, taip pat veiksmingą kovos su pinigų plovimu taisyklių laikymąsi visose ES šalyse. Be to, EBI turės įgaliojimus prašyti pradėti įtariamų taisyklių pažeidimų tyrimą, o kalbant apie bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais kovojant su pinigų plovimu finansų sektoriuje taps Europos kontaktiniu centru.“ 

Už teisingumą, lyčių lygybę ir vartotojų reikalus atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Europos kovos su pinigų plovimu taisyklės yra griežčiausios pasaulyje. Tačiau pastarieji bankų sektoriaus atvejai parodė, kad šių taisyklių laikymasis prižiūrimas ir užtikrinamas ne visada vienodai griežtai visoje ES. Mūsų sistemos stiprumas matuojamas pagal silpniausią grandį. Šiais laikais, kai pinigai pervedami į kitas šalis vienu pelės spustelėjimu, turime užtikrinti iniciatyvią ir sparčią priežiūrą. Šiandienos pakeitimais bus užtikrinta, kad visoje ES taisyklių būtų laikomasi vienodai.“ 

Europos bankininkystės institucijos vaidmens stiprinimas  

Komisija siūlo sutelkti kovos su pinigų plovimu įgaliojimus, susijusius su finansų sektoriumi, vienose – Europos bankininkystės institucijos – rankose ir šiuos įgaliojimus sustiprinti siekiant užtikrinti, kad visos atitinkamos valdžios institucijos veiksmingai ir nuosekliai prižiūrėtų pinigų plovimo riziką, bendradarbiautų ir keistųsi informacija. 

Iš dalies keičiamu reglamentu:

  • bus užtikrintas nuoseklus kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimų tyrimas: EBI galės nacionalinių kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijų prašyti tirti galimus esminius pažeidimus ir apsvarstyti tikslinius veiksmus, pavyzdžiui, sankcijas;

  • nacionalinės kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijos bus įpareigotos laikytis ES taisyklių ir tinkamai bendradarbiauti su prudencinės priežiūros institucijomis.Dabartiniai EBI įgaliojimai bus sustiprinti tam, kad kraštutiniu atveju, jei nacionalinės valdžios institucijos nesiims veiksmų, EBI galėtų pati priimti sprendimus, skirtus tiesiogiai atskiriems finansų sektoriaus operatoriams;

  • bus pagerinta priežiūros kokybė taikant bendrus standartus, reguliarias nacionalinių priežiūros institucijų apžvalgas ir rizikos vertinimus;

  • bus sudarytos sąlygos rinkti informaciją apie kovos su pinigų plovimu riziką ir tendencijas, skatinamas nacionalinių priežiūros institucijų keitimasis tokia informacija (vadinamasis duomenų centras);

  • bus palengvintas bendradarbiavimas tarpvalstybinių bylų klausimais su ES nepriklausančiomis valstybėmis;

  • bus įsteigtas naujas nuolatinis komitetas, vienijantis nacionalines kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijas. 

Turimų priežiūros priemonių potencialo išnaudojimas 

Be to, Komisija pristato strategiją, pagal kurią gerinamas prudencinės priežiūros ir kovos su pinigų plovimų institucijų keitimasis informacija ir bendradarbiavimas. Šia strategija Europos priežiūros institucijos, visų pirma EBI, raginamos priimti gaires, padedančias prudencinės priežiūros institucijoms integruoti kovos su pinigų plovimu aspektus į įvairias savo priemones ir užtikrinti priežiūros konvergenciją. 

Komisija taip pat ragina Europos Centrinį Banką su kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijomis pasirašyti daugiašalį susitarimo memorandumą dėl keitimosi informacija iki 2019 m. sausio 10 d., kaip reikalaujama Penktojoje kovos su pinigų plovimu direktyvoje.

Tolesni veiksmai 

Šios dienos pasiūlymas stiprinti Europos bankininkystės institucijos vaidmenį dabar bus aptartas Europos Parlamente ir Taryboje. Šie tiksliniai pakeitimai papildys jau vykstančias diskusijas dėl Komisijos pasiūlymo peržiūrėti Europos priežiūros institucijų (EPI) reglamentus, priimto 2017 m. rugsėjo mėn. siekiant didinti EPI pajėgumą užtikrinti vienodą ir veiksmingą finansų priežiūrą. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą sparčiai susitarti dėl šių pasiūlymų. 

Pagrindiniai faktai 

J.-C. Junckerio Komisija teikia prioritetą kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, be to, ši kova yra neatsiejama rizikos mažinimo plano, susijusio su bankų sąjunga ir kapitalo rinkų sąjunga, dalis. Priimtos Ketvirtoji (įsigaliojo 2017 m. birželio mėn.) ir Penktoji (įsigaliojo 2018 m. liepos 9 d., į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 2020 m. sausio mėn.) kovos su pinigų plovimu direktyvos iš esmės sustiprino ES reguliavimo sistemą ir ją papildė kovos su pinigų plovimu priežiūros ir prudencinės priežiūros institucijų bendradarbiavimo taisyklėmis. Komisija atidžiai stebi, ar Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva yra teisingai įgyvendinama, ir prireikus inicijuoja pažeidimo nagrinėjimo procedūras. 

Nepaisant šios sustiprintos teisės aktų sistemos, kai kurie paskutiniu metu paaiškėję pinigų plovimo Europos bankuose atvejai davė pagrindo suabejoti prudencinių ir kovos su pinigų plovimu taisyklių sąryšio poveikiu finansų įstaigoms. 

Šias abejones išsakė ir Finansų ministrų taryba – paskutinį kartą apie tai 2018 m. birželio 25 d. laiške Europos Vadovų Tarybos pirmininkui D. Tuskui užsiminė Euro grupės pirmininkas M. Centeno. Ši problema taip pat akcentuojama Prancūzijos ir Vokietijos Mesebergo deklaracijoje ir plane, priimtuose 2018 m. birželio 19 d. 

2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija subūrė darbo grupę, vienijančią Europos priežiūros institucijas, Europos Centrinį Banką ir Kovos su pinigų plovimo komiteto pirmininką. Šios grupės tikslas – apsvarstyti galimus veiksmus sklandžiam Europos Sąjungos kovos su pinigų plovimu priežiūros ir prudencinės priežiūros institucijų bendradarbiavimui užtikrinti. 

Daugiau informacijos 

MEMO

2018 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

Su ekonomika susijęs popuslapis

 

IP/18/5724

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar