Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Puhe unionin tilasta 2018 – vahvistetaan rahanpesun torjunnan valvontaa pankki- ja rahoitusalan vakauden edistämiseksi

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi 12. syyskuuta 2018 unionin tilasta pitämässään puheessa seuraavaa: ”Eurooppalaiset odottavat, että unioni suojelee heitä. Ehdotamme tänään toimenpiteitä, joilla voidaan torjua tehokkaammin rahanpesua yli rajojen.”

SOTEU banner

Euroopan komissio ehdottaa tänään, että EU:ssa olevien rahoituslaitosten valvontaa lujitetaan edelleen, jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhka voidaan ottaa paremmin huomioon.  

Vaikka EU:ssa on käytössä tiukat rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt, viimeaikaiset rahanpesua koskevat tapaukset joissakin EU:n pankeissa ovat herättäneet huolta siitä, että kyseisiä sääntöjä ei aina valvota tehokkaasti eikä panna tehokkaasti täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Tämä vaarantaa Euroopan rahoitusalan eheyden ja maineen. Lisäksi se voi vaikuttaa tiettyjen pankkien rahoitusvakauteen. Osana laajempia pyrkimyksiä pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi Euroopan komissio ehdottaakin tänään Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) perustamisesta annetun asetuksen muuttamista. Tavoitteena on vahvistaa EPV:n roolia, kun se valvoo rahanpesun torjuntaa rahoitusalalla. Tämä on osa yleistä strategiaa, jolla vahvistetaan komission tiedonannossaan esittämää EU:n valvontakehystä, joka kohdistuu rahoituslaitosten vakavaraisuuteen ja rahanpesun torjuntaan. Näillä toimenpiteillä edistetään EU:n rahoitusjärjestelmän luotettavuutta, varmistetaan rahoitusvakaus ja suojaudutaan talousrikollisuudelta. 

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis katsoi, että ”Euroopan pankkiunionin on perustuttava tiukimpiin mahdollisiin rehellisyysvaatimuksiin. Rahanpesun torjunnan valvonta on epäonnistunut aivan liian usein EU:ssa. Nyt mahdollistamme sen, että Euroopan pankkiviranomainen voi varmistaa, että eri valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja ja että rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä sovelletaan tehokkaasti kaikissa EU-maissa. Lisäksi EPV saa oikeuden pyytää tutkintaa tapauksissa, jotka liittyvät väitettyyn sääntöjen rikkomiseen, ja siitä tulee EU:n yhteyspiste kansainvälisten kumppanien kanssa tehtävässä yhteistyössä rahanpesun torjuntaan liittyvissä asioissa rahoitusalalla.” 

Oikeus-, tasa-arvo- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi, että ”EU:ssa on käytössä maailman tiukimmat rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt. Viimeaikaiset tapaukset pankkialalla ovat kuitenkin osoittaneet, että niitä ei aina valvota eikä panna täytäntöön samojen tiukkojen vaatimusten mukaisesti kaikkialla EU:ssa. Järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Raha liikkuu yli rajojen hiiren klikkauksella, joten meidän on varmistettava ennakoiva ja nopea valvonta. Tänään hyväksytyillä muutoksilla varmistetaan, että säännöt pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.” 

Vahvistetaan Euroopan pankkiviranomaisen roolia  

Komissio ehdottaa, että rahoitussektoriin liittyvän rahanpesun torjuntaa koskeva toimivalta keskitetään Euroopan pankkiviranomaiselle. Se ehdottaa myös Euroopan pankkiviranomaisen toimeksiannon vahvistamista, jotta varmistetaan, että rahanpesun riskit ovat tosiasiallisesti ja johdonmukaisesti kaikkien asianomaisten viranomaisten valvonnassa ja että asianomaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoja. 

Muutetulla asetuksella

  • varmistetaan, että rahanpesua koskevien sääntöjen rikkominen tutkitaan johdonmukaisesti. EPV voi pyytää kansallisia rahanpesun torjunnan valvojia tutkimaan mahdollisia merkittäviä rikkomisia ja harkitsemaan kohdennettuja toimia, kuten seuraamuksia;

  • säädetään, että kansalliset rahanpesun torjunnan valvojat noudattavat EU:n sääntöjä ja toimivat asianmukaisesti yhteistyössä vakavaraisuuden valvojien kanssa. EPV:n nykyistä toimivaltaa vahvistetaan siten, että jos kansalliset viranomaiset eivät toimi, EPV voi viimeisenä keinona osoittaa päätöksiä suoraan yksittäisille rahoitusalan toimijoille;

  • parannetaan valvonnan laatua yhteisten standardien, kansallisten valvontaviranomaisten määräaikaistarkastusten ja riskinarviointien avulla;

  • mahdollistetaan tietojen kerääminen rahanpesun torjunnan riskeistä ja suuntauksista sekä tällaisten tietojen vaihdon edistäminen kansallisten valvontaviranomaisten välillä (ns. tietokeskukset);

  • helpotetaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa rajat ylittävissä asioissa;

  • perustetaan uusi pysyvä komitea, joka kokoaa yhteen rahanpesun torjunnan valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. 

Hyödynnetään täysimääräisesti olemassa olevia valvontavälineitä 

Komissio esittää myös strategian, jonka tarkoituksena on parantaa tietojenvaihtoa ja yhteistyötä vakavaraisuuden valvonnasta ja rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten välillä. Se kehottaa Euroopan valvontaviranomaisia ja erityisesti EPV:tä antamaan ohjeita, joilla autetaan vakavaraisuuden valvojia sisällyttämään rahanpesun torjuntaan liittyvät näkökohdat eri välineisiinsä ja lähentämään valvontaa. 

Komissio kehottaa myös Euroopan keskuspankkia laatimaan tietojenvaihtoa koskevan monenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan rahanpesun torjunnan valvojien kanssa 10. tammikuuta 2019 mennessä, kuten viidennessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä edellytetään.

Seuraavat vaiheet 

Tämänpäiväistä ehdotusta, joka koskee Euroopan pankkiviranomaisen roolin vahvistamista, käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Nämä kohdennetut muutokset otetaan huomioon käynnissä olevissa keskusteluissa, jotka koskevat komission syyskuussa 2017 antamaa ehdotusta Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten tarkistamisesta. Sen tarkoituksena on vahvistaa Euroopan valvontaviranomaisten valmiuksia, jotta finanssivalvonta on yhtenäistä ja tehokasta. Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimaan näistä ehdotuksista nopeasti. 

Tausta 

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta kuuluu Junckerin komission ensisijaisiin tavoitteisiin, ja se on olennainen osa pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin puitteissa toteutettua riskien vähentämistä koskevaa ohjelmaa. Neljäs rahanpesun vastainen direktiivi tuli voimaan kesäkuussa 2017. Viides rahanpesun vastainen direktiivi tuli voimaan 9. heinäkuuta 2018, ja se on määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä tammikuuhun 2020 mennessä. Niiden hyväksyminen on lujittanut huomattavasti EU:n sääntelykehystä, kuten rahanpesun torjunnan ja vakavaraisuuden valvojien välistä yhteistyötä koskevia sääntöjä. Komissio seuraa tiiviisti rahanpesun torjuntaa koskevan neljännen direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa, myös rikkomusmenettelyjen kautta, jos se on tarpeen. 

Tästä lainsäädäntökehyksen vahvistumisesta huolimatta eräät viimeaikaiset rahanpesutapaukset eurooppalaisissa pankeissa ovat aiheuttaneet huolta rahoituslaitosten vakavaraisuutta koskevien sääntöjen ja rahanpesun torjuntaa koskevien sääntöjen niveltämisestä. 

Neuvosto, valtiovarainministerit ja hiljattain myös euroryhmän puheenjohtaja Mário Centeno (25. kesäkuuta 2018 lähettämässään kirjeessä) ovat vahvistaneet nämä huolenaiheet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille. Asiaa käsitellään myös 19. kesäkuuta 2018 annetussa Ranskan ja Saksan Mesebergin julkilausumassa ja etenemissuunnitelmassa. 

Euroopan komissio perusti toukokuussa 2018 työryhmän, jossa ovat mukana Euroopan valvontaviranomaiset, Euroopan keskuspankki ja rahanpesun vastaisen komitean puheenjohtaja. Työryhmä pohtii toimia, joilla voidaan varmistaa saumaton yhteistyö rahanpesun torjunnan ja vakavaraisuuden valvontaviranomaisten välillä Euroopan unionissa

Lisätietoja 

TAUSTATIEDOTE

Unionin tila 2018

Talouteen liittyvä alasivu

 

IP/18/5724

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar