Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2018. aastal. Tugevam rahapesuvastane järelevalve stabiilse pangandus- ja finantssektori tagamiseks

Strasbourg, 12. september 2018

12. septembril 2018. aastal ütles president Jean-Claude Juncker seoses kõnega olukorrast Euroopa Liidus järgmist: „Eurooplased soovivad sellist liitu, mis kaitseb neid. Täna pakume välja meetmed, mis võimaldavad meil võidelda tõhusamalt rahapesu vastu piiriüleselt.”

SOTEU bänner

Euroopa Komisjon esitab täna ettepaneku tugevdada veelgi ELi finantseerimisasutuste järelevalvet, et paremini piirata rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtusid. 

Kuigi EL on kehtestanud ranged rahapesuvastased eeskirjad, on hiljutised rahapesujuhtumid mõnes ELi pangas tekitanud kahtluse, et nende eeskirjade täitmise üle ei tehta alati järelevalvet ja et nende tegelikku täitmist ei tagata alati kogu ELis. See ei sea ohtu mitte üksnes Euroopa finantssektori usaldusväärsuse ja maine, vaid võib mõjutada ka konkreetsete pankade finantsstabiilsust. Seepärast esitab Euroopa Komisjon täna osana pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu väljakujundamiseks tehtavatest laiematest jõupingutustest ettepaneku muuta määrust, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), et tugevdada EBA rolli finantssektori rahapesuvastases järelevalves. See on osa üldisest ELi strateegiast, mille eesmärk on tugevdada finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistikku ning mille komisjon esitab teatises. Need meetmed aitavad suurendada ELi finantssüsteemi usaldusväärsust, tagades finantsstabiilsuse ja pakkudes kaitset finantskuritegude eest. 

Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis sõnas: „Euroopa pangandusliit peab tuginema kõige rangematele usaldusväärsusnormidele. Rahapesuvastane järelevalve ELis ei ole liiga sageli olnud oma ülesannete kõrgusel. Täna anname Euroopa Pangandusjärelevalvele õiguse tagada, et eri järelevalveasutused teevad koostööd ja vahetavad teavet ning et rahapesuvastaste eeskirjade täitmist tagatakse tõhusalt kõikides ELi liikmesriikides. Samuti on EBA-l õigus nõuda võimaliku eeskirjade rikkumise uurimist ning ta muutub Euroopa kontaktpunktiks koostöös rahvusvaheliste partneritega küsimustes, mis on seotud võitlusega rahapesu vastu finantssektoris." 

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová ütles: „Euroopas kehtivad maailma rangeimad rahapesuvastased eeskirjad. Kuid hiljutised juhtumid pangandussektoris on näidanud, et nende täitmise üle ei tehta kõikjal ELis alati sama rangelt järelevalvet. Meie süsteem on sama tugev kui selle nõrgim lüli. Ajal, mil raha liigub üle piiri ühe hiirekliki tulemusel, peame tagama ennetava ja kiire järelevalve. Täna esitatud muudatused tagavad, et eeskirju jõustatakse ühtlaselt kogu ELis.” 

Euroopa Pangandusjärelevalve rolli suurendamine  

Komisjon teeb ettepaneku koondada rahapesuvastase võitlusega seotud õigused finantssektoris Euroopa Pangandusjärelevalve kätte ja tugevdada tema volitusi, tagamaks, et kõik asjaomased asutused tõhusalt ja järjepidevalt tegelevad rahapesu tõkestamisega ning teevad selle raames koostööd ja vahetavad teavet. 

Muudetud määrusega:

  • tagatakse rahapesuvastaste eeskirjade rikkumiste järjekindel uurimine. EBA saab nõuda, et liikmesriikide rahapesuvastase järelevalve asutused uuriksid võimalikke olulisi rikkumisi ja kaaluksid sihipäraste meetmete võtmist (nt karistuste määramine);

  • nähakse ette, et liikmesriikide rahapesuvastase järelevalve asutused järgivad ELi eeskirju ja teevad nõuetekohast koostööd usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutustega. EBA olemasolevaid volitusi suurendatakse, nii et viimase võimalusena, kui riiklikud ametiasutused ei võta meetmeid, saab ta adresseerida otsuseid otse konkreetsetele finantssektori üksustele;

  • parandatakse järelevalve kvaliteeti ühiste standardite, liikmesriikide järelevalveasutuste korrapärase läbivaatamise ja riskihindamiste kaudu;

  • võimaldatakse koguda teavet rahapesuvastase võitlusega seotud riskide ja suundumuste kohta ning edendatakse sellise teabe vahetamist liikmesriikide järelevalveasutuste vahel (nn andmekeskused);

  • hõlbustatakse koostööd kolmandate riikidega piiriüleste juhtumite korral;

  • luuakse uus alaline komitee, mis toob kokku liikmesriikide rahapesuvastase järelevalve asutused. 

Olemasolevate järelevalvevahendite täielik ärakasutamine 

Samuti esitab komisjon strateegia, et parandada teabevahetust ja koostööd usaldatavusjärelevalvet tegevate asutuste ja rahapesuvastaste asutuste vahel. Ta kutsub Euroopa järelevalveasutusi ja eelkõige EBAt üles võtma vastu suuniseid, mis aitavad usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutustel integreerida rahapesuvastase võitluse aspektid oma erinevatesse vahenditesse ja tagavad järelevalvealase ühtsuse. 

Samuti kutsub komisjon Euroopa Keskpanka üles sõlmima 10. jaanuariks 2019 rahapesuvastase järelevalve asutustega mitmepoolne vastastikuse mõistmise memorandum teabevahetuse kohta, nagu on ette nähtud viienda rahapesuvastase direktiiviga.

Edasised sammud 

Tänast ettepanekut tugevdada Euroopa Pangandusjärelevalve rolli hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu. Neid sihipäraseid muudatusi võetakse arvesse käimasolevates aruteludes komisjoni poolt 2017. aasta septembris vastu võetud ettepaneku üle, mis käsitleb Euroopa järelevalveasutuste määruste läbivaatamist, et tugevdada Euroopa järelevalveasutuste suutlikkust tagada ühtne ja tõhus finantsjärelevalve. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles jõudma kõnealustes ettepanekutes kiiresti kokkuleppele. 

Taust 

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu on Junckeri komisjoni prioriteet ning pangandusliidu ja kapitaliturgude raames rakendatava riskivähendamiskava lahutamatu osa. Neljanda rahapesuvastase direktiivi (kehtib alates 2017. aasta juunist) ja viienda rahapesuvastase direktiivi (kehtib alates 9. juulist 2018 ja tuleb üle võtta 2020. aasta jaanuariks) vastuvõtmine on märkimisväärselt tugevdanud ELi õigusraamistikku, sealhulgas rahapesuvastase järelevalve ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste koostööd käsitlevaid eeskirju. Komisjon jälgib tähelepanelikult neljanda rahapesuvastase direktiivi nõuetekohast rakendamist, sealhulgas algatab vajaduse korral rikkumismenetlused. 

Hoolimata tugevdatud õigusraamistikust on mõned hiljutised rahapesujuhtumid Euroopa pankades seadnud kahtluse alla finantseerimisasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete ja rahapesuvastaste eeskirjade kooskõla. 

Seda muret on väljendanud ka rahandusministrite nõukogu ja viimati eurorühma esimees Centeno oma 25. juuni 2018. aasta kirjas Euroopa Ülemkogu eesistujale Tuskile. Ka Prantsusmaa ja Saksamaa 19. juuni 2018. aasta Mesebergi deklaratsioonis ja tegevuskavas rõhutatakse seda küsimust. 

2018. aasta mais moodustas Euroopa Komisjon töörühma, kuhu kuuluvad Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Keskpanga esindajad ning rahapesu tõkestamise komitee esimees, et kaaluda võimalikke meetmeid, et tagada sujuv koostöö rahapesuvastase järelevalve ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste vahel Euroopa Liidus

Lisateave 

TEABEKIRI

Euroopa Liidu olukord 2018. aastal

Majandust käsitlev all-lehekülg

 

IP/18/5724

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar