Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Projev o stavu Unie v roce 2018 – Přísnější dohled v rámci boje proti praní peněz k zajištění stabilního bankovního a finančního sektoru

Štrasburk 12. září 2018

Dne 12. září 2018 uvedl předseda Komise Jean-Claude Juncker u příležitosti svého projevu o stavu Unie: „Evropané očekávají Unii, která je chrání. Dnes navrhujeme opatření, jež nám umožní účinněji bojovat proti praní peněz bez ohledu na hranice.“

SOTEU banner

Evropská komise dnes předkládá návrh, v němž navrhuje ještě více zpřísnit dohled nad finančními institucemi v EU, aby bylo možné lépe bojovat proti praní peněz a čelit hrozbě financování terorismu.  

EU má sice proti praní peněz zavedené přísné právní předpisy, nicméně nedávné případy praní peněz v některých bankách EU vzbudily obavy, že se jejich dodržování ne vždy v celé EU pokaždé kontroluje a účinně prosazuje. To nejenom ohrožuje integritu a pověst evropského finančního sektoru, ale v případě konkrétních bank to může mít i dopad na jejich finanční stabilitu. V rámci širšího úsilí o dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů proto Evropská komise dnes navrhuje změnit nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), tak aby měl výraznější roli v dohledu nad finančním sektorem v boji proti praní peněz. Návrh je součástí celkové strategie, která má posílit rámec EU pro obezřetnostní dohled nad finančními institucemi zahrnující boj proti praní peněz a kterou Komise stanovila v jednom ze svých sdělení. Tato opatření přispějí k podpoře integrity finančního systému EU a zajistí finanční stabilitu a ochranu před finanční trestnou činností. 

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, řekl: „Pokud jde o integritu, musí Evropská bankovní unie splňovat nejvyšší standardy. Dohled nad bojem proti praní peněz v EU příliš často selhává. Díky dnešnímu návrhu bude Evropský orgán pro bankovnictví moci zajistit, aby různé orgány dohledu spolupracovaly a vyměňovaly si informace a aby ve všech zemích EU byly účinně prosazovány předpisy týkající se boje proti praní peněz. Evropský orgán pro bankovnictví bude rovněž oprávněn požádat o prošetření případů údajného porušení předpisů a stane se hlavním kontaktním místem pro spolupráci s mezinárodními partnery v otázkách boje proti praní peněz ve finančním sektoru.“ 

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Evropa má nejpřísnější právní předpisy proti praní peněz na světě. Avšak nedávné případy v bankovním sektoru ukázaly, že ne všude v EU se kontrolují a prosazují stejně přísně. Náš systém je jen tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. V době, kdy se peníze přes hranice přesunují kliknutím myši, musíme zajistit dohled, který je proaktivní a rychlý. Díky dnešním změnám budou právní předpisy prosazovány v celé EU stejně.“ 

Posílení úlohy Evropského orgánu pro bankovnictví  

Podle návrhu Komise má mít veškeré pravomoci v oblasti boje proti praní peněz ve finančním sektoru Evropský orgán pro bankovnictví, který má získat silnější mandát a dohlížet na to, aby všechny příslušné orgány účinně a důsledně kontrolovaly riziko praní peněz, spolupracovaly a vyměňovaly si informace. 

Změněné nařízení:

  • zajistí, aby všechna porušení předpisů ohledně boje proti praní peněz byla důsledně prošetřena: EBA bude mít pravomoc požádat vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za boj proti praní peněz, aby prošetřily případy možného významného porušení předpisů, a požádat je o zvážení cílených opatření, např. sankcí,

  • stanoví, že vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za boj proti praní peněz musí dodržovat právní předpisy EU a řádně spolupracovat s orgány obezřetnostního dohledu.Stávající pravomoci EBA budou posíleny tak, aby EBA, jako poslední řešení v případě, že vnitrostátní orgány nebudou jednat, měl oprávnění přímo rozhodovat o jednotlivých subjektech ve finančním sektoru,

  • zlepší kvalitu dohledu pomocí společných norem, pravidelných hodnocení vnitrostátních orgánů dohledu a posuzování rizik,

  • umožní shromažďovat informace o rizicích a trendech v oblasti boje proti praní peněz a podpoří výměnu těchto informací mezi vnitrostátními orgány dohledu (tzv. datová centra),

  • usnadní spolupráci se třetími zeměmi v přeshraničních případech,

  • zavede nový stálý výbor, ve kterém budou spolupracovat vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za boj proti praní peněz. 

Plné využití potenciálu stávajících nástrojů dohledu  

Komise rovněž předkládá strategii ke zlepšení výměny informací a spolupráce mezi orgány obezřetnostního dohledu a orgány příslušnými pro boj proti praní peněz. Vyzývá evropské orgány dohledu, a zejména Evropský orgán pro bankovnictví, aby vypracovaly pokyny, které pomohou orgánům obezřetnostního dohledu začlenit aspekty boje proti praní peněz do svých pracovních nástrojů a zajistí sbližování dohledu. 

Komise také vyzývá Evropskou centrální banku, aby do 10. ledna 2019 uzavřela s orgány dohledu příslušnými pro boj proti praní peněz mnohostranné memorandum o výměně informací, jak to požaduje pátá směrnice o boji proti praní peněz.

Další kroky 

Dnešní návrh bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Tyto cílené změny se mají stát předmětem probíhajících diskuzí o návrhu Komise přezkoumat nařízení o evropských orgánech dohledu, která Komise přijala v září 2017 a jejichž cílem bylo posílit kapacitu evropských orgánů dohledu, aby se zajistil sblížený a účinný finanční dohled. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby se na návrzích pokud možno co nejdříve dohodly. 

Souvislosti 

Boj proti praní peněz a proti financování terorismu je jednou z priorit Junckerovy Komise a je nedílnou součástí agendy pro snižování rizika, která se realizuje v rámci bankovní unie a unie kapitálových trhů. Skutečnost, že byly přijaty čtvrtáa pátá směrnice o boji proti praní peněz (v platnosti od června 2017, resp. od 9. července 2018), které mají být do vnitrostátního práva provedeny do ledna 2020, značně posílila právní rámec EU, včetně předpisů o spolupráci mezi orgány příslušnými pro boj proti praní peněz a orgány obezřetnostního dohledu. Komise pozorně sleduje správné provádění čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, a pokud je to nutné, zahajuje řízení o nesplnění povinnosti. 

I přes posílení legislativního rámce vzbudilo několik nedávných případů praní peněz v evropských bankách obavy, zda jsou v případě finančních institucí obezřetnostní předpisy a předpisy upravující boj proti praní peněz propojeny. 

Tyto obavy zazněly i na zasedání Rady ve složení ministrů financí a naposledy je vyslovil předseda Euroskupiny Centeno ve svém dopise ze dne 25. června 2018 adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Záležitostí se zabývají také francouzsko-německé prohlášení z Mesebergu a plán ze dne 19. června 2018. 

V květnu 2018 Evropská komise zřídila pracovní skupinu, ve které spolupracují evropské orgány dohledu, Evropská centrální banka a předseda výboru proti praní peněz a která má zvážit možná opatření, aby se zajistila bezproblémová spolupráce mezi orgány příslušnými pro boj proti praní peněz a orgány obezřetnostního dohledu v Evropské unii

Další informace 

ZPRÁVA

Projev o stavu Unie v roce 2018

Podstránka Hospodářství

 

IP/18/5724

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar