Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г. – По-строг надзор в борбата с изпирането на пари за стабилен банков и финансов сектор

Страсбург, 12 септември 2018 r.

На 12 септември 2018 г. по повод на своята Реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейците очакват от Съюза да ги защитава. Днес предлагаме мерки, които ще ни осигурят възможност да се борим с изпирането на пари по-ефективно в презграничен план.“

Банер за Речта за състоянието на Съюза

Днес Европейската комисия предлага по-нататъшно засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС с цел по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки. Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Европейската комисия днес предлага да бъде изменен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления. 

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европейският банков съюз трябва да бъде изграден въз основа на най-високите стандарти за почтеност. Надзорът в борбата с изпирането на пари в ЕС твърде често се оказваше неуспешен. Днес даваме възможност на Европейския банков орган да взема мерки, за да гарантира, че различните надзорни органи си сътрудничат и обменят помежду си информация и че правилата за борба с изпирането на пари се прилагат ефективно във всички държави от ЕС. На ЕБО ще бъде предоставено и правото да изисква разследване на предполагаеми нарушения на правилата и ще бъде европейският център за връзка по въпросите на сътрудничеството с международните партньори в областта на борбата с изпирането на пари във финансовия сектор.“ 

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Правилата срещу изпирането на пари в ЕС са най-строгите в света. Неотдавнашни случаи в банковия сектор обаче показаха че тези правила невинаги се следят и прилагат при същите високи стандарти на цялата територия на ЕС. Здравината на нашата система като цяло зависи от нейното най-слабо звено. Днес, когато презграничното движение на пари се извършва само с едно щракване на мишката, ние трябва да осигурим проактивен и бърз надзор. Предложените днес промени ще гарантират, че правилата се прилагат по еднакъв начин на цялата територия на ЕС.“ 

Засилване на ролята на Европейския банков орган  

Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от страна на всички съответни органи по отношение на риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи. 

Измененият регламент:

  • ще гарантира че нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари се разследват последователно: ЕБО ще може да изисква от националните надзорни органи за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и евентуално да предприемат целенасочени действия, като например санкции;

  • ще предвижда, че националните надзорни органи за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с органите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните органи не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;

  • ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;

  • ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);

  • ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;

  • ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари. 

Пълноценно използване на съществуващите инструменти за надзор 

Освен това Комисията представя стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни органи, и по-специално ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат органите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора. 

Комисията също така приканва Европейската централна банка най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните органи за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация, както се изисква и от Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Следващи стъпки 

Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на Европейския банков орган ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета. Тези целенасочени изменения ще бъдат включени в текущите обсъждания на предложението на Комисията за преглед на регламентите относно европейските надзорни органи (ЕНО), прието от Комисията през септември 2017 г. с цел укрепване на капацитета на ЕНО за гарантиране на съгласуван и ефективен финансов надзор. Комисията приканва Европейския парламент и Съвета възможно най-бързо да постигнат споразумение по тези предложения. 

Контекст 

Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията „Юнкер“ и е неразделна част от програмата за намаляване на рисковете в рамките на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приемането на Четвъртата (в сила от юни 2017 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в сила от 9 юли 2018 г., предстоящо транспониране до януари 2020 г.) значително укрепи нормативната уредба на ЕС. С тези директиви в нея бяха включени правила за сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор. Комисията следи отблизо за правилното изпълнение на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, включително чрез откриване на процедури при нарушение, когато това е необходимо. 

Въпреки това укрепване на законодателната уредба, някои неотдавнашни случаи на изпиране на пари в европейски банки предизвикаха загриженост относно взаимодействието между пруденциалните изисквания и правилата за борба с изпирането на пари, които се прилагат по отношение на финансовите институции. 

Тези опасения бяха потвърдени от Съвета, от министрите на финансите, а наскоро и от председателя на Еврогрупата Марио Сентену, в неговото писмо от 25 юни 2018 г. до председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Във френско-германската декларация и пътна карта от Мезеберг, издадени на 19 юни 2018 г., също се набляга на този въпрос. 

През май 2018 г. година Европейската комисия създаде работна група, обединяваща европейските надзорни органи, Европейската централна банка и председателя на Комитета за борба с изпирането на пари, в рамките на която да бъдат обмислени възможни действия за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор в Европейския съюз

За повече информация 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г.

Подстраница, посветена на икономиката

 

IP/18/5724

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar