Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018 – Komisija predlaga zadnje elemente, potrebne za kompromis o reformi migracij in mej

Strasbourg, 12. septembra 2018

Evropska komisija predlaga zadnje elemente, potrebne za kompromis o reformi migracij in mej

pasica

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 12. septembra 2018 v svojem govoru o stanju v Uniji povedal: „Ne moremo si več privoščiti, da se bomo vsakič, ko prispe nova ladja, sproti prerekali o priložnostnih rešitvah. Priložnostne rešitve niso dovolj. Potrebujemo solidarnost zdaj in v prihodnosti – solidarnost mora biti trajna.“

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 2018 predstavil tri nove in ambiciozne predloge za zagotovitev popolne solidarnosti EU na področju migracij in boljše zaščite evropskih zunanjih mej. Te nove pobude so predstavljene en teden pred neformalnim srečanjem v Salzburgu in bodo konkretno prispevale k pričakovanim razpravam voditeljev EU o migracijah. Olajšale naj bi splošni kompromis o trenutni reformi azilnega sistema v EU. Današnji predlog zvišuje raven ambicij za evropsko mejno in obalno stražo ter Agencijo EU za azil, saj krepi vlogi obeh, da bi se države članice lahko vedno zanašale na v celoti operativno podporo EU. Komisija je danes predlagala tudi izboljšanje učinkovitosti postopkov vračanja s posodobitvijo veljavnih pravil EU o vračanju ter določila naslednje korake na področju zakonitega priseljevanja, ki je osnova za uravnoteženo migracijsko politiko.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je dejal: „Nova operativna veja evropske mejne in obalne straže z 10 000 uslužbenci EU ter okrepljena Agencija EU za azil bosta zagotovili učinkovito solidarnost EU na terenu, kadar koli in kjer koli bo to potrebno. Državam članicam dajemo na voljo orodja, potrebna za dosego sporazuma o splošni reformi azilnega sistema EU ter pravega ravnovesja med solidarnostjo in odgovornostjo. Zdaj je čas, da izpolnijo to zavezo.“ 

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Danes ponujamo več Evrope tam, kjer je potrebna, saj bomo za upravljanje meja in migracij namenili največjo možno podporo. Evropska mejna in obalna straža ter prihodnja Agencija EU za azil bosta od zdaj naprej lahko vedno in v vseh primerih zagotovili solidarnost EU na terenu ter pri tem v celoti spoštovali pristojnosti držav članic. Uvajamo tudi strožja pravila o vračanju, da bi bil sistem vračanja po vsej EU bolj usklajen in učinkovit. Države članice pozivamo, naj bodo pri uvajanju zakonitih poti za humanitarne in gospodarske namene verodostojne in ambiciozne.“

Pri splošnem delu za reformo skupnega evropskega azilnega sistema Unije je bil že dosežen izredno velik napredek. Zahvaljujoč vztrajnim prizadevanjem v preteklih dveh letih je zdaj pet od sedmih predlogov Komisije iz leta 2016 skoraj zaključenih. Današnji dodatni elementi naj bi pripomogli h kompromisu o vseh predlogih skupaj. Komisija se je danes odzvala na poziv voditeljev z zasedanja Evropskega sveta, ki je potekalo junija 2018, in pripravila podlago za hiter napredek pri vseh reformah azilnega sistema.

Polno opremljena evropska mejna in obalna straža

Komisija na podlagi dveletnega dela predlaga nadaljnjo okrepitev evropske mejne in obalne straže. Želi ji zagotoviti ustrezno raven ambicij v skladu s skupnimi izzivi, s katerimi se Evropa sooča pri upravljanju migracij in mej. Mandat evropske mejne in obalne straže se sicer širi, vendar je njegov namen podpora državam članicam in ne nadomešča njihovih pristojnosti pri upravljanju zunanjih mej in vračanju. Današnji predlog vključuje:

 • Stalno enoto z 10 000 operativnimi uslužbenci do leta 2020: da bi zagotovila predvidljive in ustrezne vire, bo Agencija lahko računala na lastno osebje in opremo, kot so plovila, letala in vozila.
 • Izvršilna pooblastila: pod pristojnostjo in nadzorom države članice, v katero so napoteni, bodo lahko člani stalnega osebja mejne in obalne straže EU opravljali naloge, za katere so potrebna izvršna pooblastila, kot so preverjanje identitete, dovolitev ali zavrnitev vstopa na zunanjih mejah in prestrezanje oseb na meji. Tako bodo operativno v celoti učinkoviti.
 • Več podpore pri vračanju: poleg organizacije in financiranja skupnih operacij vračanja bo lahko Agencija zdaj podprla tudi postopke vračanja v državah članicah, na primer tako, da bo identificirala državljane tretjih držav brez urejenega statusa, pridobila potovalne dokumente in pripravila odločbe o vrnitvi za nacionalne organe, ki pa ostajajo pristojni za dejanske odločbe o vrnitvi.
 • Tesnejše sodelovanje z državami, ki niso članice EU: Agencija bo lahko ob predhodnem soglasju zadevne države začela skupne operacije ter napotila osebje v države zunaj EU in ne le v države, ki mejijo na EU.
 • Več finančnih sredstev: skupni stroški predlagane posodobitve evropske mejne in obalne straže za obdobje 2019–2020 znašajo 1,3* milijarde evrov. Za naslednje proračunsko obdobje EU 2021–2027 je skupaj predlaganih 11,3 milijarde evrov.

Okrepljena agencija za azil

Na podlagi današnjega predloga bo prihodnja Agencija EU za azil dobila potreben mandat, orodja in finančna sredstva, da bo državam članicam v okviru celotnega azilnega postopka lahko nudila hitre in popolne storitve. Današnji predlog vključuje:

 • V celoti operativno podporo pri azilnih postopkih: podporne skupine za azil Agencije bodo nudile celoten nabor podpornih dejavnosti, vključno z izvedbo celotnega upravnega dela azilnega postopka.
 • Skupne skupine EU za upravljanje migracij bodo po potrebi in na prošnjo držav članic nudile podporo, in sicer tudi na žariščnih točkah in v nadzorovanih centrih. Skupine, v katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz evropske mejne in obalne straže, Agencije EU za azil ter Europola, bo usklajevala Komisija. Pod pristojnostjo države članice gostiteljice bodo lahko opravljali vse potrebne naloge za sprejem prihodov, razlikovali med osebami, ki potrebujejo zaščito, in tistimi, ki je ne, ter izvajali azilne postopke in postopke vračanja.
 • Več finančnih sredstev: da bi Agencija lahko izvajala svoje dodatne naloge, Komisija predlaga proračun v višini 321 milijonov evrov za obdobje 2019–2020 in 1,25 milijarde evrov za obdobje 2021–2027.

Odločnejša in učinkovitejša evropska politika vračanja

Ciljno usmerjen pregled direktive o vračanju bo prispeval k pospešitvi postopkov vračanja, v večji meri preprečil pobege in nepravilna sekundarna gibanja ter povečal učinkovitost vračanja, pri čemer bodo v celoti spoštovane temeljne pravice.

 • Novi postopek na meji: osebe, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene v postopkih na meji, bodo neposredno vključene v poenostavljen postopek vračanja, brez obdobja za prostovoljne odhode in s skrajšanimi roki za pritožbe. Tako se bo zagotovilo hitro sprejemanje odločb o vrnitvi in njihovo popolno izvrševanje na mejah in v nadzorovanih centrih.
 • Jasni postopki in pravila za preprečevanje zlorab: da bi se preprečile zamude, bo treba odločbe o vrnitvi izdati takoj po odločbi o prekinitvi zakonitega bivanja ali skupaj z njo. Za pritožbe na odločbe o vrnitvi v primeru zavrnjenih prosilcev za azil se bodo uporabljali skupni roki največ 5 dni. Uvedena bo obveznost sodelovanja za osebe, ki so v postopku vračanja, tudi pri preverjanju identitete in pridobivanju potovalnih dokumentov.
 • Učinkovite prostovoljne vrnitve: države članice bodo morale za spodbujanje prostovoljnih vrnitev ter povečanje finančne in praktične podpore vzpostaviti programe za prostovoljno vračanje. Hkrati bodo imele možnost, da skrajšajo obdobje, odobreno za prostovoljno vrnitev, da na primer preprečijo pobeg.
 • Jasna pravila o pridržanju: skupna merila za določitev nevarnosti pobega, ki je eden od odločilnih dejavnikov za upravičenost pridržanja, bodo v pomoč pri učinkovitejši uporabi pridržanja v postopkih vračanja ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Da bi se bolje upoštevalo časovno obdobje, potrebno za uspešno izvedbo vračanja, in če so izpolnjeni pogoji za uporabo pridržanja, bi morale države članice omogočiti začetno obdobje pridržanja, ki traja vsaj tri mesece. Poleg tega bodo države članice lahko zdaj pridržale tudi osebe, za katere velja odločba o vrnitvi in ki ogrožajo javni red ali nacionalno varnost.

Spodbujanje zakonitih poti v Evropo

Razvoj urejenih zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo zaščito, ter omogočanje privlačnih poti za delovno migracijo, osnovano na potrebah, sta ključna za uravnoteženo in celovito migracijsko politiko. Komisija je že predstavila številne pobude in predloge za okrepitev varne in zakonite migracije, ki bi jih države članice zdaj morale hitro izvesti:

 • Nova modra karta EU: Svet bi se moral dogovoriti o uvedbi novega sistema modre karte EU, ki ga je Komisija predlagala že leta 2016, da bi v EU privabila visoko usposobljene delavce in izboljšala konkurenčnost gospodarstva.
 • Preselitve: države članice morajo do oktobra 2019 pospešiti izpolnjevanje svoje zaveze o preselitvi 50 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Da bi bila prizadevanja dolgoročno popolnoma usklajena, bi bilo treba doseči dogovor o predlogu Komisije iz leta 2016 za okvir Unije za preselitev.
 • Okrepljeno sodelovanje z državami, ki niso članice EU, tudi z uvedbo pilotnih projektov o zakonitih migracijah s ključnimi afriškimi državami do konca leta 2018, ki lahko pripomorejo k boljšemu sodelovanju pri splošnem upravljanju migracij.

Ozadje

Od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do njegovega zadnjega govora o stanju v Uniji z dne 12. septembra 2018 je bilo upravljanje meja in migracij politična prednostna naloga Junckerjeve Komisije že od začetka njenega mandata.

V okviru evropske agende o migracijah iz leta 2015 je bil dosežen precejšen napredek, da bi imela EU na voljo orodja za boljše srednjeročno in dolgoročno upravljanje migracij na področjih nedovoljenih migracij, mej, azila in zakonitih migracij.

Komisija danes zaključuje svoje delo v okviru agende o migracijah s tremi novimi predlogi za zagotovitev v celoti evropskega pristopa k upravljanju migracij v duhu solidarnosti in odgovornosti ter na podlagi junijskih sklepov Evropskega sveta.

Več informacij

Spletna stran o stanju v Uniji 2018

Polno opremljena evropska mejna in obalna straža – vprašanja in odgovori

Okrepljena agencija za azil – vprašanja in odgovori

Strožja pravila EU o vračanju – vprašanja in odgovori

Informativni pregledi, pravni dokumenti in drugi uporabni dokumenti, ki so navedeni v nadaljevanju, so na voljo na naslednji povezavi

Informativni pregledi
Okrepljena in polno opremljena evropska mejna in obalna straža
Okrepljena Agencija Evropske unije za azil
Odločnejša in učinkovitejša politika vračanja
Spodbujanje zakonitih in varnih poti v Evropo

Pravni dokumenti
Uredba: evropska mejna in obalna straža
 – priloge
 – Poročilo o vrednotenju Evropskega sistema varovanja meja

Uredba: Agencija Evropske unije za azil (spremenjeni predlog)
Direktiva: skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)
 – priloge
Sporočilo: spodbujanje zakonitih poti v Evropo

 

*Posodobljeno 12.09.2018 ob 10:31.

IP/18/5712

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar