Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2018. gadā: Komisija ierosina pēdējos nepieciešamos elementus, lai varētu panākt kompromisu par migrācijas un robežu pārvaldības reformu

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Eiropas Komisija ierosina pēdējos nepieciešamos elementus, lai varētu panākt kompromisu par migrācijas un robežu pārvaldības reformu

reklāmkarogs

2018. gada 12. septembrī savā ikgadējā runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Mēs nevaram turpināt ķildoties par pagaidu risinājumiem ikreiz, kad ierodas jauns kuģis. Ar pagaidu solidaritāti nepietiek. Mums vajadzīga ilgstoša solidaritāte — šodien un pastāvīgi.”

Runā par stāvokli Savienībā 2018. gadā priekšsēdētājs Žans Klods Junkers iepazīstināja ar trim jauniem un vērienīgiem priekšlikumiem nodrošināt pilnīgu ES solidaritāti migrācijas jomā un labāku Eiropas ārējo robežu aizsardzību. Ar šīm jaunajām iniciatīvām tiek iepazīstināts nedēļu pirms neformālās sanāksmes Zalcburgā, un tās ir konkrēts pienesums gaidāmajām ES vadītāju diskusijām par migrāciju. Tās paredzētas, lai veicinātu vispārēju kompromisu par pašreizējo ES patvēruma sistēmas reformu. Šīsdienas priekšlikumi pauž vērienīgākus Eiropas Robežu un krasta apsardzes un ES Patvēruma aģentūras mērķus: abas institūcijas tiks nostiprinātas, lai dalībvalstis varētu vienmēr rēķināties ar neierobežotu ES operatīvo atbalstu. Šodien Komisija arī ierosina uzlabot atgriešanas procedūru efektivitāti, atjauninot spēkā esošos ES noteikumus par atgriešanu un nosakot turpmākos pasākumus attiecībā uz likumīgu migrāciju, kas ir līdzsvarotas migrācijas politikas būtisks aspekts.

Pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss: “Eiropas Robežu un krasta apsardzes jaunais operatīvais pulks, kas sastāv no 10 000 ES karavīru, un nostiprinātā ES Patvēruma aģentūra gādās, lai ES solidaritāte tiktu efektīvi īstenota praksē, kur un kad vien nepieciešams. Mēs dalībvalstīm nodrošinām vajadzīgos instrumentus, lai tās varētu vienoties par ES patvēruma sistēmas vispārējo reformu un atrast pareizo samēru starp solidaritāti un atbildību. Tagad ir pienācis laiks no vārdiem pāriet pie darbiem.” 

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls: “Šodien mēs piedāvājam vairāk Eiropas, kur tā nepieciešama vairāk, maksimāli palielinot ES atbalstu robežu un migrācijas pārvaldībā. Turpmāk Eiropas Robežu un krasta apsardze un topošā ES Patvēruma aģentūra varēs vienmēr, visās situācijās garantēt ES solidaritāti praksē, tajā pašā laikā respektējot dalībvalstu kompetenci. Mēs arī ieviešam stingrākus noteikumus par atgriešanu, lai visā Eiropas Savienībā darbotos harmonizētāka un efektīvāka atgriešanas sistēma. Pēdīgi, mēs aicinām dalībvalstis bruģēt uzticamu un ambiciozu ceļu uz likumīgas migrācijas iespējām gan humānos, gan ekonomiskos nolūkos.”

Kopējās Eiropas Patvēruma sistēmas reformā Savienība jau ir panākusi milzīgu progresu. Pateicoties intensīvajam darbam pēdējo divu gadu laikā, pavisam drīz tiks izpildīti pieci no septiņiem 2016. gadā iesniegtajiem Komisijas priekšlikumiem. Šodien ierosinātajiem papildu aspektiem vajadzētu palīdzēt panākt kompromisu par visiem priekšlikumiem kopā. Šodien Komisija atsaucas uz aicinājumu, ko vadītāji pauda Eiropadomes 2018. gada jūnija sanāksmē, un gatavo augsni raitam progresam visās patvēruma jomā notiekošajās reformās.

Pilnībā aprīkota Eiropas Robežu un krasta apsardze

Pēc divu gadu darba Komisija ierosina vēl vairāk nostiprināt Eiropas Robežu un krasta apsardzi un palielināt tās mērķu vērienīgumu, lai šī institūcija varētu palīdzēt stāties pretim kopīgajiem Eiropas izaicinājumiem migrācijas un robežu pārvaldībā. Lai arī Eiropas Robežu un krasta apsardzes mandāts paplašinās, tas kalpo dalībvalstīm un neatņem tām pienākumus ārējo robežu pārvaldībā un iebraucēju atgriešanā. Šīsdienas priekšlikums ir šāds:

 • līdz 2020. gadam izveidot pastāvīgu 10 000 cilvēku operatīvo korpusu: lai nodrošinātu paredzamus un piemērotus resursus, aģentūra varēs izmantot savu personālu un savu aprīkojumu, piemēram, kuģus, lidmašīnas un transportlīdzekļus;
 • izpildvara: lai ES Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss spētu rīkoties pilnīgi efektīvi, korpusa locekļi tās dalībvalsts pārziņā un kontrolē, kurā viņi izvietoti, varēs pildīt uzdevumus, kuros nepieciešama izpildvara, piemēram, noskaidrot identitāti, atļaut vai neatļaut šķērsot ārējās robežas un aizturēt cilvēkus uz robežas;
 • lielāks atbalsts atgriešanā: papildus kopīgu atgriešanas operāciju rīkošanai un finansēšanai tagad aģentūra varēs arī atbalstīt atgriešanas procedūras dalībvalstīs, piemēram, apzinot ārpussavienības valstu valstspiederīgos, kuri uzturas nelikumīgi, iegūstot ceļošanas dokumentus un sagatavojot atgriešanas lēmumus valsts iestādēm, kas joprojām atbild par faktisko atgriešanas lēmumu pieņemšanu;
 • spēcīgāka sadarbība ar valstīm, kuras nav Savienības dalībvalstis: ja attiecīgā valsts būs tam piekritusi, aģentūra tad varēs sākt kopīgas operācijas un izvietot personālu ārpus ES, arī tālāk par ES kaimiņvalstīm;
 • lielāki finanšu līdzekļi: ierosinātā Eiropas Robežu un krasta apsardzes uzlabošana izmaksā pavisam 1,3* miljardus eiro laikā no 2019. līdz 2020. gadam. Nākamajā 2021.–2027. gada ES budžeta plānošanas periodā tiek ierosināti pavisam 11,3 miljardi eiro.

Nostiprināta Patvēruma aģentūra

Šīsdienas priekšlikums topošo ES Patvēruma aģentūru papildus apbruņos ar nepieciešamo mandātu, instrumentiem un finanšu līdzekļiem, lai tā varētu dalībvalstīm ātri sniegt pilnu pakalpojumu visas patvēruma procedūras gaitā. Šīsdienas priekšlikums ir šāds:

 • pilns operatīvais atbalsts patvēruma procedūrās: aģentūras patvēruma atbalsta grupas nodrošinās pilnu atbalsta pasākumu klāstu, arī izpildot visu patvēruma procedūras administratīvo posmu;
 • kopīgās ES migrācijas pārvaldības grupas vajadzības gadījumā un pēc pieprasījuma atbalstīs dalībvalstis, arī karstajos punktos un kontrolētajos centros. Šīs grupas sastāvēs no Eiropas Robežu un krasta apsardzes, ES Patvēruma aģentūras un Eiropola ekspertiem, un Komisija tās koordinēs. Šīs grupas uzņēmējas dalībvalsts pārziņā varēs pildīt visus uzdevumus, kas saistīti ar iebraucēju uzņemšanu, izšķiršanu, kuriem cilvēkiem ir nepieciešama aizsardzība un kuriem nav, un pildīs patvēruma piešķiršanas un atgriešanas procedūras;
 • lielāki finanšu līdzekļi: lai gādātu, ka aģentūra var veikt savus paplašinātos uzdevumus, Komisija ierosina tai piešķirt 321 miljona eiro budžetu 2019.–2020. gada periodam un 1,25 miljardu eiro budžetu 2021.–2027. gada periodam.

Spēcīgāka un efektīvāka atgriešanas politika Eiropai

Mērķtiecīgā Atgriešanas direktīvas pārskatīšanā tiks paātrinātas atgriešanas procedūras, labāk novērsta aizbēgšana un neatbilstīga sekundārā kustība un palielināts efektīvi atgriezto cilvēku skaits, pilnībā ievērojot pamattiesības.

 • Jauna robežprocedūra: cilvēki, kuriem robežprocedūrās ir noraidīti patvēruma pieteikumi, nonāks tieši vienkāršotā atgriešanas procedūrā bez labprātīgas izbraukšanas termiņa un ar īsākiem pārsūdzības noilgumiem. Tā tiks panākts, ka atgriešanas lēmumus var ātri pieņemt un uz robežas un kontrolētos centros pilnībā izpildīt;
 • skaidras procedūras un noteikumi, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību: lai nebūtu kavēšanās, atgriešanas lēmumi būs jāizdod nekavējoties pēc vai līdz ar lēmumu, ar kuru tiek izbeigta legāla uzturēšanās. Noraidītu patvēruma meklētāju gadījumā atgriešanas lēmumiem tiks noteikts kopējs noilgums, kas nepārsniedz piecas dienas, un tiks ieviests atgriešanas procedūrā esošo personu pienākums sadarboties, arī identitātes noskaidrošanā un ceļošanas dokumentu iegūšanā;
 • efektīva brīvprātīga atgriešanās: lai veicinātu brīvprātīgu atgriešanos un pastiprinātu finansiālu un praktisku atbalstu, dalībvalstīm būs jāizveido brīvprātīgas atgriešanās programmas. Vienlaikus dalībvalstis varēs saīsināt piešķirto brīvprātīgas atgriešanās periodu, piemēram, lai novērstu aizbēgšanu;
 • skaidri noteikumi par aizturēšanu: kopīgi kritēriji, pēc kuriem var noteikt bēgšanas iespējamību, kas ir viens no noteicošajiem faktoriem pamatotā aizturēšanā, palīdzēs nodrošināt efektīvāku aizturēšanas izmantošanu atgriešanas procedūrās, pilnībā ievērojot pamattiesības. Lai labāk atspoguļotu laika posmu, kas vajadzīgs, lai atgriešana noritētu veiksmīgi, un ja vien ir izpildīti nosacījumi tam, lai varētu izmantot aizturēšanu, dalībvalstīm būtu jāatvēl sākotnējais aizturēšanas periods, kas nav mazāks par trim mēnešiem. Turklāt tagad dalībvalstis varēs arī aizturēt personas, par kurām jāpieņem atgriešanas lēmums, ja tās apdraud sabiedrisko kārtību vai valsts drošību.

Vairāk likumīgu iespēju ieceļot Eiropā

Līdzsvarotas un visaptverošas migrācijas politikas neatņemams elements ir radīt pilnīgi likumīgas ieceļošanas ceļus tiem, kam vajadzīga aizsardzība, un radīt izdevīgas iespējas uz vajadzībām orientētai darbaspēka migrācijai. Komisija jau ir izvirzījusi vairākas iniciatīvas un priekšlikumus, kā stiprināt drošu un likumīgu migrāciju, un dalībvalstīm tagad tie ir drīzā laikā jāīsteno:

 • jauna ES zilā karte: Padomei jāvienojas par jauno ES zilās kartes shēmu, kuru Komisija ierosināja jau 2016. gadā, lai ES piesaistītu augsti kvalificētus darba ņēmējus un uzlabotu ES ekonomikas konkurētspēju;
 • pārmitināšana: dalībvalstīm jāīsteno solījums līdz 2019. gada oktobrim pārmitināt 50 000 cilvēku, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Lai nodrošinātu pilnībā koordinētu darbu ilgtermiņā, jāvienojas par Komisijas 2016. gada priekšlikumu attiecībā uz Savienības pārmitināšanas sistēmu;
 • pastiprināt sadarbību ar valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, tostarp līdz 2018. gada beigām sākot izmēģinājuma projektus likumīgas migrācijas jomā ar svarīgākajām Āfrikas valstīm, kuri var palīdzēt uzlabot sadarbību saistībā ar kopējo migrācijas pārvaldību.

Priekšvēsture

No priekšsēdētaja Junkera 2014. gada jūlija politiskajām pamatnostādnēm līdz viņa jaunākajai, 2018. gada 12. septembra, runai par stāvokli Savienībā robežu pārvaldība un migrācija ir bijušas politiskas prioritātes kopš Junkera vadītās Komisijas mandāta sākuma.

Ievērojams progress ir panākts ar 2015. gada Eiropas programmu migrācijas jomā, lai Eiropas Savienībai būtu rīki, ar kuriem labāk pārvaldīt migrāciju vidējā un ilgtermiņā nelikumīgas migrācijas, robežu, patvēruma un likumīgas migrācijas jomā.

Šodien Komisija darbu, ko tā veic migrācijas programmā, noslēdz ar trim jauniem priekšlikumiem, lai gādātu par absolūti eiropeisku pieeju migrācijas pārvaldībai solidaritātes un atbildības gaisotnē, kā arī ņemot vērā Eiropadomes secinājumus jūnija sanāksmē.

Plašāka informācija

Tīmekļa lapa par stāvokli Savienībā 2018. gadā

Pilnībā aprīkota Eiropas Robežu un krasta apsardze (jautājumi un atbildes)

Pastiprināta Patvēruma aģentūra (jautājumi un atbildes)

Stingrāki ES noteikumi par atgriešanu (jautājumi un atbildes)

Faktu lapas, juridiski un citi noderīgi dokumenti, kas norādīti zemāk, visi ir pieejami šeit.

Faktu lapas
Spēcīgāka un pilnībā aprīkota Robežu un krasta apsardze
Nostiprināta Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra
Spēcīgāka un efektīvāka atgriešanas politika Eiropai
Vairāk likumīgu un drošu iespēju ieceļot Eiropā

Juridiski dokumenti
Regula: Eiropas Robežu un krasta apsardze
 - Pielikumi
 - Ziņojums par Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas novērtējumu

Regula: Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (grozīts priekšlikums)
Direktīva: kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (pārstrādāta redakcija)
 - Pielikumi
Paziņojums “Vairāk likumīgu iespēju ieceļot Eiropā”

* Atjaunināts 2018. gada 12.09.2018 10.31.

 

IP/18/5712

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar