Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2018 m. Komisija siūlo paskutinius aspektus, reikalingus kompromisui dėl migracijos ir sienų reformos pasiekti

Strasbūras, 2018 m. rugsėjo 12 d.

Komisija siūlo paskutinius aspektus, reikalingus kompromisui dėl migracijos ir sienų reformos pasiekti.

banner

2018 m. rugsėjo 12 d. skaitydamas savo pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Nebegalime kaskart atplaukus naujam laivui imti kivirčytis ieškodami vienkartinių sprendimų. Vienkartinių sprendimų nepakanka. Turime būti solidarūs ir dabar, ir ateity – solidarumas turi būti ilgalaikis.“

2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pristatė 3 naujus ir plataus užmojo pasiūlymus, kuriais siekiama užtikrinti visapusišką ES solidarumą migracijos srityje ir geresnę Europos išorės sienų apsaugą. Šios naujos iniciatyvos pristatomos likus savaitei iki neformalaus susitikimo Zalcburge ir tai konkretus indėlis į būsimas ES vadovų diskusijas migracijos srityje. Jų tikslas – padėti pasiekti bendrą kompromisą dėl tebevykstančios ES prieglobsčio sistemos reformos. Šiandienos pasiūlymais nustatytas naujas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros tikslų mastas, kuriais šios abi institucijos yra sustiprinamos siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų visuomet pasikliauti visapusiškai teikiama ES operatyvine parama. Komisija šiandien taip pat siūlo gerinti grąžinimo procedūrų veiksmingumą, atnaujina esamas ES taisykles dėl grąžinimo ir nustato naujus žingsnius siekiant teisėtos migracijos, kuri yra vienas iš esminių subalansuotos migracijos politikos komponentų.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Naujas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veiklos padalinys, kuriame dirbs 10 000 ES darbuotojų, ir sustiprinta ES prieglobsčio agentūra užtikrins, kad ES solidarumas būtų veiksmingai užtikrintas visur ir visada, kai jo reikės. Suteikiame valstybėms narėms reikiamas priemones, kad jos galėtų susitarti dėl bendros ES prieglobsčio reformos ir užtikrintų tinkamą solidarumo ir atsakomybės pusiausvyrą. Dabar pats laikas joms įvykdyti šį įsipareigojimą.“ 

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: „Šiandien, kuo labiau padidindami ES paramą sienų ir migracijos valdymo srityje, siūlome aktyvesnį Europos dalyvavimą ten, kur jo reikia. Nuo šiol Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ir būsima ES prieglobsčio agentūra galės užtikrinti ES solidarumą visada ir visose situacijose kartu visapusiškai atsižvelgdamos į valstybių narių kompetenciją. Taip pat nustatome griežtesnes grąžinimo taisykles, kad būtų užtikrinta darnesnė ir veiksmingesne grąžinimo sistema visoje ES. Galiausiai raginame valstybes nares patikimai ir ryžtingai siekti sudaryti teisėtas atvykimo sąlygas tiek humanitariniais, tiek ekonominiais tikslais.“

Jau padaryta labai didelė pažanga vykdant bendrą Sąjungos bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą. Per paskutinius dvejus metus dėtos intensyvios pastangos reiškia, kad 5 iš 7 2016 m. Komisijos pateiktų pasiūlymų yra beveik baigti. Šiandien pateiktais papildomais elementais siekiama padėti pasiekti kompromisą dėl visų pasiūlymų kartu. Šiandien Komisija reaguoja į 2018 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje pateiktą raginimą ir rengiasi greitai padaryti pažangą visų prieglobsčio reformų srityje.

Visiškai aprūpintos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos

Remdamasi per dvejus metus nuveiktu darbu, Komisija siūlo dar labiau sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas ir suteikti joms tinkamą tikslų mastą, kuris atitiktų bendrus iššūkius, su kuriais susiduria Europa valdydama migraciją ir sienas. Nors Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įgaliojimai išplečiami, jų funkcija yra remti valstybes nares ir jie nepakeičia valstybių narių atsakomybės išorės sienų valdymo ir grąžinimo srityje. Šiandienos pasiūlymą sudaro:

 • Iki 2020 m. – nuolatinės 10 000 operatyvinių darbuotojų pajėgos. Siekiant užtikrinti nuspėjamus ir tinkamus išteklius, agentūra galės pasikliauti savo pačios darbuotojais ir savo pačios įranga, kaip antai, laivais, orlaiviais ir transporto priemonėmis.
 • Vykdomieji įgaliojimai. Vadovaujant ir kontroliuojant valstybei narei, kurioje jie yra dislokuoti, siekiant užtikrinti jų visapusišką veiklos rezultatyvumą, ES sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų nariai galės vykdyti užduotis, kurioms reikalingi vykdomieji įgaliojimai, pvz., tikrinti tapatybę, leisti arba atsisakyti leisti atvykti kertant išorės sienas ir sulaikyti asmenis prie sienos;
 • Daugiau paramos grąžinimui. Agentūra dabar ne tik organizuos ir finansuos bendras grąžinimo operacijas, bet ir galės teikti paramą vykdant grąžinimo procedūras valstybėse narėse, pavyzdžiui, padėti nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios tebėra atsakingos už faktinių sprendimų grąžinti priėmimą, nustatyti neteisėtai esančius ne ES šalių piliečius, įgyti kelionės dokumentus ir parengti sprendimus grąžinti;
 • Glaudesnis bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis. Gavusi išankstinį atitinkamos šalies leidimą, agentūra galės vykdyti bendras operacijas ir dislokuoti darbuotojus už ES ribų ir ne tik ES kaimyninėse šalyse;
 • Didesnė finansinė parama. 2019–2020 m. laikotarpiu bendra siūloma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų atnaujinimui skirta suma yra 1,3 mlrd. EUR*. Pagal būsimąjį ES biudžetą 2021–2027 m. laikotarpiu bendra siūloma suma yra 11,3 mlrd. EUR.

Sustiprinta prieglobsčio agentūra

Šiandienos pasiūlymu būsimai ES prieglobsčio agentūrai bus suteikti reikiami įgaliojimai, priemonės ir finansiniai ištekliai, kurių reikia siekiant teikti skubias ir visapusiškas paslaugas valstybėms narėms visos prieglobsčio procedūros metu. Šiandienos pasiūlymą sudaro:

 • Visapusiška operatyvinė parama prieglobsčio procedūroms. Agentūros prieglobsčio paramos grupės galės vykdyti įvairiapusiškus paramos veiksmus, be kita ko, vykdyti visą administracinį prieglobsčio procedūros etapą.
 • Bendros ES migracijos valdymo grupės padės valstybėms narėms, kai joms to reikės ir jos to paprašys, įskaitant migrantų antplūdžio vietas ir kontroliuojamus centrus. Grupes, kurias sudarys Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, ES prieglobsčio agentūros ir Europolo ekspertai, koordinuos Komisija. Vadovaujant priimančiajai valstybei narei, jos galės atlikti visas reikiamas užduotis, kad priimtų atvykstančius asmenis, atskirtų tuos, kuriems reikia apsaugos, ir tuos, kuriems jos nereikia, ir vykdytų prieglobsčio suteikimo ir grąžinimo procedūras;
 • Didesnė finansinė parama. Siekdama užtikrinti, kad agentūra galėtų vykdyti daugiau užduočių, Komisija siūlo 321 mln. EUR biudžetą 2019–2020 m. laikotarpiu ir 1,25 mlrd. EUR biudžetą 2021–2027 m. laikotarpiu.

Griežtesnė ir veiksmingesnė Europos grąžinimo politika

Tikslinė Grąžinimo direktyvos peržiūra padės paspartinti grąžinimo procedūras, geriau išvengti pasislėpimo ir neteisėto antrinio judėjimo, taip pat padidinti grąžinimo veiksmingumą kartu laikantis visų pagrindinių teisių.

 • Nauja pasienio procedūra. Asmenims, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti atliekant pasienio procedūras, bus tiesiogiai taikomos supaprastintos grąžinimo procedūros nenustatant savanoriško išvykimo laikotarpio ir sutrumpinant skundų pateikimo terminą. Taip bus užtikrinta, kad sprendimai grąžinti bus priimti greitai ir visapusiškai įgyvendinti prie sienų ir kontroliuojamuose centruose;
 • Aiškios procedūros ir taisyklės siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui. Siekiant išvengti delsimo sprendimai grąžinti turės būti priimami iš karto po to arba tuo pat metu kai priimamas sprendimas užbaigti teisėtą buvimą. Bus nustatytas bendras ne dagiau kaip penkių dienų terminas, per kurį prieglobsčio prašytojai, kurių prieglobsčio prašymai atmesti, gali apskųsti sprendimą grąžinti ir asmenų, kuriems taikoma grąžinimo procedūra, įpareigojimas bendradarbiauti, įskaitant jų tapatybės tikrinimą ir kelionės dokumentų išdavimą;
 • Veiksmingas savanoriškas grįžimas. Siekiant paskatinti savanorišką grįžimą ir padidinti finansinę ir praktinę pagalbą valstybės narės turės parengti savanoriško grįžimo programas. Valstybės narės taip pat galės sutrumpinti savanoriškam grįžimui taikomą laikotarpį, pavyzdžiui, kad būtų išvengta pasislėpimo;
 • Aiškios sulaikymo taisyklės. Bendri pasislėpimo rizikos nustatymo kriterijai – vienas iš veiksnių, pagal kuriuos nustatoma, ar sulaikymas yra pagrįstas, – padės užtikrinti veiksmingesnį sulaikymo panaudojimą grąžinimo procedūrų metu, kartu laikantis visų pagrindinių teisių. Siekiant geriau atsižvelgti į laikotarpį, reikalingą sėkmingam grąžinimui vykdyti, ir su sąlyga, kad įvykdytos sąlygos, dėl kurių reikia sulaikyti asmenis, valstybės narės turėtų nustatyti bent trijų mėnesių sulaikymo laikotarpį. Be to, dabar valstybės narės taip pat galės sulaikyti asmenis, kuriems taikomas sprendimą grąžinti ir kurie kelia grėsmę viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui;

Sąlygų teisėtai atvykti į Europą gerinimas

Sąlygų teisėtai atvykti į ES žmonėms, kuriems reikalinga apsauga, sudarymas ir patrauklių poreikiais grindžiamos darbo jėgos migracijos kelių sukūrimas yra būtina subalansuotos ir visapusiškos migracijos politikos dalis. Komisija jau pateikė keletą iniciatyvų ir pasiūlymų dėl saugios ir teisėtos migracijos stiprinimo, kuriuos dabar valstybės narės turėtų nedelsdamos įgyvendinti:

 • Nauja ES mėlynoji kortelė. Taryba turėtų pritarti naujos ES mėlynosios kortelės sistemai, dėl kurios Komisija pateikė pasiūlymą dar 2016 m., siekiant į ES pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir padidinti ES ekonomikos konkurencingumą;
 • Perkėlimas į ES. Valstybės narės turi aktyviau įgyvendinti savo įsipareigojimą iki 2019 m. spalio mėn. į ES perkelti 50 000 asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Siekiant užtikrinti, kad pastangos būtų visiškai koordinuojamos ilguoju laikotarpiu, turėtų būti susitarta dėl 2016 m. Komisijos pasiūlymo dėl Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemos;
 • Glaudesnis bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis, be kita ko, bandomieji projektai teisėtos migracijos srityje su pagrindinėmis Afrikos šalimis iki 2018 m. pabaigos, kurie gali padėti pagerinti bendradarbiavimą migracijos valdymo srityje apskritai.

Pagrindiniai faktai

Sienų valdymas ir migracija yra politinis prioritetas nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie tai kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko politinėse gairėse, ši tema gvildenama ir naujausiame 2018 m. rugsėjo 12 d. pranešime apie Sąjungos padėtį.

Įgyvendinant 2015 m. Europos migracijos darbotvarkę padaryta didelė pažanga siekiant aprūpinti ES priemonėmis, kuriomis būtų galima geriau valdyti migraciją vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu ir kurios naudojamos neteisėtos migracijos, sienų, prieglobsčio ir teisėtos migracijos srityse.

Komisija šiandien užbaigia darbą pagal Migracijos darbotvarkę teikdama tris naujus pasiūlymus, kuriais siekiama užtikrinti visiškai europinį požiūrį į migracijos valdymą vadovaujantis solidarumo ir atsakomybės principais ir atsižvelgiant į birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas.

Daugiau informacijos

Sąjungos padėčiai 2018 m. skirtas tinklalapis

Visiškai aprūpintos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Klausimai ir atsakymai

Sustiprinta ES prieglobsčio agentūra. Klausimai ir atsakymai

Griežtesnės ES grąžinimo taisyklės. Klausimai ir atsakymai

Toliau išvardytos informacijos suvestinės, teisiniai dokumentai ir kiti naudingi dokumentai pateikti čia

Informacijos suvestinės
Sustiprintos ir visiškai aprūpintos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
Sustiprinta Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra
Griežtesnė ir veiksmingesnė grąžinimo politika
Sąlygų teisėtai ir saugiau patekti į Europą gerinimas

Teisiniai dokumentai
Reglamentas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
 - Priedai
 - Europos sienų stebėjimo sistemos vertinimo ataskaita

Reglamentas. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (iš dalies pakeistas pasiūlymas)
Direktyva. Bendri nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka (nauja redakcija)
 - Priedai
Komunikatas. Sąlygų teisėtai atvykti į Europą gerinimas

*Atnaujinta 2018-09-12 10.31 val.

 

IP/18/5712

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar