Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2018 – Komissio ehdottaa puuttuvia elementtejä kompromissin saavuttamiseksi muuttoliike- ja rajavalvontapolitiikan uudistamisesta

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Komissio ehdottaa puuttuvia elementtejä kompromissin saavuttamiseksi muuttoliike- ja rajavalvontapolitiikan uudistamisesta

banner

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilasta 12. syyskuuta 2018 pitämässään puheessa, että EU ei voi jatkaa niin, että ”aina kun uusi laiva tulee, kinastelemme ja päädymme tapauskohtaisiin ratkaisuihin. Tilapäinen solidaarisuus ei riitä. Tarvitsemme kestävää solidaarisuutta – nyt ja aina.”

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti unionin tilaa käsittelevässä vuoden 2018 puheessaan kolme uutta ja kunnianhimoista ehdotusta. Niillä varmistetaan EU:n ehdoton solidaarisuus muuttoliikeasioissa ja EU:n ulkorajojen parempi suojelu. Nämä uudet aloitteet esitetään viikko ennen Salzburgin epävirallista kokousta, ja ne ovat konkreettinen panos keskusteluihin, joita EU:n johtajien odotetaan käyvän muuttoliikkeestä. Niiden avulla pyritään saavuttamaan kompromissi EU:n turvapaikkajärjestelmän käynnissä olevasta uudistuksesta. Tänään esitetyissä ehdotuksissa eurooppalaisen raja- ja merivartioston ja EU:n turvapaikkaviraston tavoitteet nostetaan uudelle tasolle. Niitä molempia vahvistetaan, jotta jäsenvaltiot voivat joka hetki luottaa EU:n täyteen operatiiviseen tukeen. Komissio ehdottaa tänään myös palauttamismenettelyjen tuloksellisuuden parantamista, EU:n palauttamisääntöjen päivittämistä sekä uusia toimenpiteitä laillisen muuttoliikkeen edistämiseksi. Viimeksi mainittu on olennainen osa tasapainoista muuttoliikepolitiikkaa.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston uudella operatiivisella osastolla, jonka vahvuudesta vakinaisen henkilöstön osuus on 10 000, ja EU:n turvapaikkaviraston toimivaltuuksien vahvistamisella varmistetaan EU:n solidaarisuuden toteutuminen, milloin ja missä sitä tarvitaankaan. ”Jäsenvaltiot saavat näin välineet, joiden avulla ne voivat sopia EU:n turvapaikkajärjestelmän kokonaisvaltaisesta uudistuksesta ja saavuttaa tasapainon solidaarisuuden ja vastuunkannon välillä. Jäsenvaltioiden on nyt korkea aika lunastaa antamansa sitoumukset”, Timmermans toteaa. 

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisuusasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopoulosin mukaan Euroopan roolia kasvatetaan siellä, missä siihen on tarve, maksimoimalla EU:n tuki rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan. Jatkossa eurooppalainen raja- ja merivartiosto ja myöhemmin perustettava EU:n turvapaikkavirasto voivat taata EU:n solidaarisuuden kaikkina aikoina ja kaikenlaisissa tilanteissa jäsenvaltioiden toimivaltuuksia täysimääräisesti kunnioittaen. ”Palauttamissääntöjä kiristetään, jotta palauttamisjärjestelmästä saadaan koko EU:ssa yhdenmukaisempi ja tuloksellisempi. Vetoamme myös jäsenvaltioihin, jotta ne tarjoaisivat uskottavia ja kunnianhimoisia vaihtoehtoja lailliseen maahantuloon sekä humanitaarisin että taloudellisin perustein”, Avramopoulos sanoo.

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa on jo edistytty harppauksin. Kahden viime vuoden ponnistelujen ansiosta komission vuonna 2016 esittämistä seitsemästä ehdotuksesta viisi on nyt viimeistelyä paitsi. Tänään esitettyjen elementtien tarkoituksena on edistää kompromissin syntymistä ehdotuspaketista. Komissio vastaa tänään EU-johtajien Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2018 esittämään pyyntöön ja tasoittaa tietä ripeälle edistymiselle kaikissa turvapaikkauudistuksissa.

Hyvin varusteltu eurooppalainen raja- ja merivartiosto

Komissio ehdottaa kaksi vuotta kestäneen työn pohjalta eurooppalaisen raja- ja merivartioston valmiuksien kasvattamista ja sen tavoitteiden päivittämistä vastaamaan haasteita, joita Euroopalla on muuttoliikkeen ja rajojensa hallinnassa. Vaikka eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimivaltuuksia nyt laajennetaan, sen tehtävänä on jatkossakin tukea jäsenvaltioita, ei ottaa niiden tehtäviä hoitaakseen palauttamisen ja ulkorajojen hallinnan aloilla. Tänään on esitetty muun muassa seuraavaa:

 • Pysyvä 10 000 hengen operatiivinen henkilöstö vuoteen 2020 mennessä: Ennakoitavuuden ja tarkoitustenmukaisten resurssien varmistamiseksi raja- ja merivartiovirastolle osoitetaan omaa henkilöstöä ja omaa kalustoa, kuten aluksia, lentokoneita ja ajoneuvoja.
 • Toimeenpanovaltuudet: EU:n raja- ja merivartioston pysyvän henkilöstön jäsenet voivat suorittaa kohdejäsenvaltion alaisuudessa toimeenpanovaltaa edellyttäviä tehtäviä, esimerkiksi tarkastaa henkilöllisyyden, valtuuttaa tai evätä maahanpääsyn ulkorajalla ja ottaa henkilöitä kiinni rajalla. Näin varmistetaan toiminnan operatiivinen tuloksellisuus kaikilta osin.
 • Lisää tukea palauttamiseen: Yhteisten palauttamisoperaatioiden järjestämisen ja rahoittamisen lisäksi virasto voi tukea palauttamismenettelyjä jäsenvaltioissa esimerkiksi tunnistamalla sääntöjenvastaisesti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset, hankkimalla matkustusasiakirjoja ja valmistelemalla palautuspäätöksiä kansallisten viranomaisten puolesta. Viimeksi mainitut ovat edelleen vastuussa varsinaisten palautuspäätösten tekemisestä.
 • Yhteistyön lisääminen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa: Virasto voi käynnistää asianomaisen maan ennakkosuostumuksella yhteisiä operaatioita ja lähettää henkilöstöä myös EU:n naapurimaita kauemmaksi.
 • Lisää rahoitusta: Eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon ehdotettujen parannusten kokonaiskustannukset ovat 1,3* miljardia euroa vuosina 2019–2020. EU:n seuraavaksi varainhoitokaudeksi (2021–2027) ehdotettu kokonaisrahoitus on 11,3 miljardia euroa.

Vahvempi turvapaikkavirasto

Tänään annetulla ehdotuksella EU:n tuleva turvapaikkavirasto saa tarvitsemansa valtuudet, välineet ja varat, jotta se voi tukea jäsenvaltioita nopeasti ja kokonaisvaltaisesti koko turvapaikkamenettelyn ajan. Tänään on esitetty muun muassa seuraavaa:

 • Täysi operatiivinen tuki turvapaikkamenettelyissä: Viraston turvapaikka-asioiden tukiryhmät tarjoavat kaikenlaisia tukitoimintoja; ne voivat muun muassa ottaa hoitaakseen turvapaikkamenettelyn hallinnollisen vaiheen alusta loppuun.
 • EU:n yhteiset muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät tukevat jäsenvaltioita tarvittaessa ja pyydettäessä, myös järjestelykeskuksissa ja valvotuissa keskuksissa. Näihin komission koordinoimiin ryhmiin kuuluu asiantuntijoita eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta, EU:n turvapaikkavirastosta ja Europolista. Ryhmät voivat suorittaa isäntäjäsenvaltion alaisuudessa kaikki tarvittavat tehtävät tulijoiden vastaanottamiseksi, suojelua tarvitsevien henkilöiden erottamiseksi muista tulijoista sekä turvapaikka- ja palauttamismenettelyjen täytäntöön panemiseksi.
 • Lisää rahoitusta: Jotta virasto selviää lisääntyneistä tehtävistään, komissio ehdottaa sille 321 miljoonan euron määrärahoja jaksolle 2019–2020 ja 1,25 miljardin euron määrärahoja jaksolle 2021–2027.

Tiukempi ja tuloksellisempi eurooppalainen palauttamispolitiikka

Palauttamisdirektiivin kohdennettu uudelleentarkastelu auttaa nopeuttamaan palauttamismenettelyjä, tehostamaan pakenemisen ja luvattoman edelleen liikkumisen estämistä ja lisäämään tosiasiallisia palautuksia perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen.

 • Uusi rajamenettely: Henkilöt, joiden turvapaikkahakemus on hylätty rajamenettelyssä, ohjataan suoraan yksinkertaistettuun palauttamismenettelyyn. Siinä ei tunneta vapaaehtoista paluuta ja muutoksenhaun määräajat ovat lyhyemmät. Näin varmistetaan, että palauttamispäätökset voidaan tehdä nopeasti ja panna täysimääräisesti täytäntöön rajoilla ja valvotuissa keskuksissa.
 • Selkeät menettelyt ja säännöt väärinkäytösten estämiseksi: Viivästysten välttämiseksi palautuspäätökset on annettava heti laillisen oleskelun päättävän päätöksen jälkeen tai samanaikaisesti sen kanssa. Hylätyn turvapaikkahakemuksen johdosta annettuun palautuspäätökseen voi hakea muutosta viiden päivän kuluessa. Palauttamismenettelyn kohteena olevat henkilöt velvoitetaan tekemään yhteistyötä muun muassa henkilöllisyyden varmentamisessa ja matkustusasiakirjojen hankkimisessa.
 • Vapaaehtoisen paluun tehostaminen: Jäsenvaltioiden on laadittava vapaaehtoisen paluun ohjelmia, joilla edistetään vapaaehtoista paluuta ja lisätään taloudellista ja käytännön tukea. Ne voivat myös lyhentää vapaaehtoiseen paluuseen käytettävissä olevaa aikaa esimerkiksi pakenemisen estämiseksi.
 • Selkeät säännöt säilöönotosta: Pakenemisriski on yksi tärkeimmistä perusteista säilöönotolle. Riskin määrittämiseen käytetään yhteisiä kriteerejä, joiden tarkoituksena on varmistaa säilöönoton tehokkaampi käyttö palauttamismenettelyissä perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen. Onnistunut palauttaminen vie aikaa, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on sovellettava vähintään kolmen kuukauden mittaista alustavaa säilöönottoa edellyttäen, että säilöönoton edellytykset täyttyvät. Lisäksi jäsenvaltiot valtuutetaan panemaan säilöön sellaiset palautuspäätöksen saaneet henkilöt, jotka ovat uhka yleiselle järjestykselle tai kansalliselle turvallisuudelle.

Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan

Laillisten maahantuloväylien lisääminen suojelua tarvitseville henkilöille ja houkuttelevien kanavien luominen tarvelähtöistä työperäistä maahanmuuttoa varten ovat olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Komissio on jo esittänyt turvallisen ja laillisen muuttoliikkeen edistämiseksi useita aloitteita ja ehdotuksia, jotka jäsenvaltioiden olisi pantava ripeästi täytäntöön:

 • Uusi EU:n sininen kortti: Neuvoston olisi hyväksyttävä komission jo vuonna 2016 tekemä ehdotus EU:n sinisen kortin järjestelmän uudistamiseksi, jotta EU:hun voidaan houkutella korkean osaamistason työntekijöitä ja siten parantaa EU:n talouden kilpailukykyä.
 • Uudelleensijoittaminen: Jäsenvaltioiden on tehostettava toimintaansa voidakseen lunastaa lupauksensa sijoittaa 50 000 kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä uudelleen lokakuuhun 2019 mennessä. Jotta voidaan varmistaa täysin koordinoitu toiminta pitkällä aikavälillä, EU:n uudelleensijoittamiskehystä koskevasta komission vuonna 2016 tekemästä ehdotuksesta olisi päästävä yhteisymmärrykseen.
 • Yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on tehostettava muun muassa käynnistämällä vuoden 2018 loppuun mennessä laillista muuttoliikettä koskevia kokeiluhankkeita tärkeimpien Afrikan maiden kanssa. Hankkeilla voidaan parantaa yhteistyötä muuttoliikkeen kokonaishallinnassa.

Tausta

Rajaturvallisuus ja muuttoliike ovat olleet alusta alkaen yksi nykyisen komission poliittisista painopisteistä Junckerin heinäkuussa 2014 esittämistä poliittisista suuntaviivoista viimeisimpään puheeseen unionin tilasta, jonka Juncker piti 12. syyskuuta 2018.

Vuonna 2015 annetun Euroopan muuttoliikeagendan puitteissa on tapahtunut huomattavaa edistystä. EU:lla on nyt välineet, joilla se voi hallita muuttoliikettä paremmin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen, rajavalvonnan, turvapaikka-asioiden ja laillisen maahanmuuton osa-alueilla.

Komissio saattaa muuttoliikeagendan puitteissa tekemänsä työn päätökseen esittämällä tänään kolme ehdotusta, joilla taataan täysin eurooppalainen lähestymistapa muuttoliikkeen hallintaan solidaarisuuden ja vastuun hengessä ja kesäkuun Euroopan-neuvoston päätelmiä noudattaen.

Lisätietoja

Verkkosivut: unionin tila vuonna 2018

Hyvin varusteltu eurooppalainen raja- ja merivartiosto – Kysymyksiä ja vastauksia

Vahvempi turvapaikkavirasto – Kysymyksiä ja vastauksia

EU:lle tiukemmat palauttamissäännöt – Kysymyksiä ja vastauksia

Jäljempänä luetellut tietokoosteet, oikeudelliset asiakirjat ja muita hyödyllisiä asiakirjoja on luettavissa täällä.

Tietokoosteet
Vahvempi ja hyvin varusteltu eurooppalainen raja- ja merivartiosto
Vahvempi EU:n turvapaikkavirasto
Tiukempi ja tuloksellisempi palauttamispolitiikka
Lisää laillisia ja turvallisia maahantuloväyliä Eurooppaan

Oikeudelliset asiakirjat
Asetus: eurooppalainen raja- ja merivartiosto
 - liitteet
 - kertomus Euroopan rajavalvontajärjestelmän arvioinnista

Asetus: Euroopan unionin turvapaikkavirasto (muutettu ehdotus)
Direktiivi: yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu)
 - liitteet
Tiedonanto: Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan

 

*Päivitetty 12.9.2018 klo 10.31.

 

IP/18/5712

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar