Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie 2018 – Komise navrhuje poslední kompromisní prvky nutné pro reformu v oblasti migrace a hranic

Štrasburk 12. září 2018

Evropská komise navrhuje poslední kompromisní prvky nutné pro reformu v oblasti migrace a hranic.

banner

Dne 12. září 2018 u příležitosti svého projevu o stavu Unie předseda Komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Nemůžeme se již dále dohadovat a hledat momentální řešení pokaždé, když připluje další loď. Dočasná solidarita nestačí. Potřebujeme trvalou solidaritu – nejen dnes, ale i v budoucnu.“

Předseda Komise Jean-Claude Juncker představil ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018 tři nové ambiciózní návrhy, které mají zajistit plnou solidaritu EU v oblasti migrace a lepší ochranu vnějších hranic Evropy. Tyto nové iniciativy se předkládají jeden týden před neformálním zasedáním v Salcburku a představují konkrétní příspěvek k diskusi, kterou by vedoucí představitelé EU měli vést v oblasti migrace. Mají usnadnit dosažení celkového kompromisu ohledně probíhající reformy azylového systému EU. Dnes představené návrhy obsahují nové ambiciózní úkoly Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní strážAgentury EU pro azyl a posilují pozici obou těchto agentur, aby se členské státy mohly za všech okolností spolehnout na plnou operační podporu ze strany EU. Komise dnes také navrhuje zlepšit účinnost řízení o navracení, aktualizuje stávající pravidla EU v oblasti navracení a stanoví další kroky v oblasti legální migrace, která je zásadní součástí vyvážené migrační politiky.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Nová operační složka Evropské pohraniční a pobřežní stráže o počtu 10 000 zaměstnanců EU a posílená Agentura EU pro azyl zajistí solidaritu EU, která bude účinně fungovat v praxi vždy, kdykoli to bude zapotřebí. Poskytneme tak členským státům nástroje nezbytné k tomu, aby se mohly dohodnout na celkové reformě azylového systému EU a aby mohly nalézt správnou rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Nyní je nejvyšší čas dostát tomuto závazku.“ 

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Dnes nabízíme více Evropy tam, kde je jí zapotřebí, jelikož maximalizujeme podporu EU v oblasti správy hranic a řízení migrace. Evropská pohraniční a pobřežní stráž a budoucí Agentura EU pro azyl budou nyní schopny zajistit solidaritu EU, která bude fungovat na místě a za všech okolností, a to při plném respektování pravomocí členských států. Zavádíme také přísnější pravidla v oblasti navracení, aby vznikl harmonizovanější a účinnější systém navracení v celé EU. Vyzýváme též členské státy, aby se věrohodně a usilovně snažily nalézt legální cesty do Evropy pro humanitární i ekonomické účely.“

Výjimečného pokroku již bylo dosaženo u celkové reformy společného evropského azylového systému Unie. Intenzivní úsilí vyvíjené v posledních dvou letech vyústilo v to, že pět ze sedmi návrhů předložených Komisí v roce 2016 je téměř dokončeno. Dnes představené dodatečné prvky mají pomoci dosáhnout kompromisu ohledně všech návrhů dohromady. Komise tím reaguje na výzvu vedoucích představitelů Evropské rady vyslovenou na jejím zasedání v červnu 2018 a připravuje podmínky pro rychlé dosažení pokroku u všech azylových reforem.

Plně vybavená Evropská pohraniční a pobřežní stráž

Na základě dvouleté práce navrhuje Komise ještě více posílit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a stanovit pro ni cíle se správnou úrovní ambicí, které budou odpovídat problémům, s nimiž se potýká Evropa jako celek při řízení migrace a správě hranic. I když se mandát Evropské pohraniční a pobřežní stráže rozšiřuje, tato stráž slouží k tomu, aby pomáhala členským státům, a nepřebírá jejich zodpovědnost v oblasti správy vnějších hranic a navracení. Dnešní návrh obsahuje tyto prvky:

 • Stálý sbor složený z 10 000 operativních pracovníků do roku 2020: Aby se zajistily předvídatelné a vhodné zdroje, bude agentura moci spoléhat na své vlastní zaměstnance a vlastní vybavení, jako jsou plavidla, letadla a vozidla.
 • Výkonné pravomoci: Pod vedením a kontrolou členských států, kam budou vysíláni, budou příslušníci stálého sboru Evropské pohraniční a pobřežní stráže schopni plnit úkoly vyžadující výkonné pravomoci, jako je ověření totožnosti, povolení nebo odepření vstupu na vnějších hranicích a zadržení osob na hranicích, aby se zajistila jejich plná operativní účinnost.
 • Větší podpora v oblasti navracení: Kromě organizace a financování společných návratových operací bude moci být agentura nyní rovněž nápomocna při řízení o navrácení v členských státech, například prostřednictvím identifikace neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, získávání cestovních dokladů a přípravy rozhodnutí o navrácení pro vnitrostátní orgány, které zůstávají odpovědné za přijímání vlastních rozhodnutí o navrácení.
 • Intenzivnější spolupráce se třetími zeměmi: Agentura bude schopna – po předchozím souhlasu dotčené země – zahajovat společné operace a nasazovat personál mimo EU i do jiných než sousedních zemí.
 • Navýšení finančních prostředků: Celkové náklady na navrhovanou modernizaci Evropské pohraniční a pobřežní stráže činí na období 2019–2020 celkem 1,3* miliardy eur. V příštím rozpočtovém období EU 2021–2027 se navrhuje celkem 11,3 miliardy eur.

Posílená agentura pro azyl

Dnešní návrh má budoucí Agentuře EU pro azyl navíc poskytnout nezbytný mandát, nástroje a finanční prostředky potřebné pro rychlou a komplexní pomoc členským státům v celém průběhu azylového řízení. Dnešní návrh obsahuje tyto prvky:

 • Úplná operační podpora pro azylová řízení: Podpůrné týmy agentury pro otázky azylu budou k dispozici, aby zajišťovaly celou škálu podpůrných činností, mimo jiné organizaci celé administrativní fáze azylového řízení.
 • Společné týmy EU pro řízení migrace budou podporovat členské státy v případě potřeby a na požádání, a to i v hotspotech a kontrolovaných střediscích. Tyto týmy se budou skládat z odborníků z Evropské pohraniční a pobřežní stráže, Agentury EU pro azyl a Europolu a budou koordinovány Komisí. Pod vedením hostitelského členského státu budou moci plnit všechny úkoly nezbytné pro přijímání nově příchozích, rozlišovat mezi osobami, které potřebují ochranu, a osobami, které ji nepotřebují, a provádět azylová řízení a řízení o navracení.
 • Navýšení finančních prostředků: Aby agentura mohla zaručeně plnit své úkoly, navrhuje Komise rozpočet ve výši 321 milionů eur na období 2019–2020 a 1,25 miliardy eur na období 2021–2027.

Silnější a účinnější evropská návratová politika

Cílený přezkum směrnice o navracení přispěje k urychlení řízení o navracení, lepší prevenci skrývání se a nelegálních druhotných pohybů a zvýšení účinnosti navracení při plném dodržování základních práv.

 • Nové řízení na hranicích: Osoby, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty během řízení na hranicích, budou směrovány přímo k zjednodušenému řízení o navrácení, přičemž nebude platit žádná lhůta k dobrovolnému opuštění území a lhůty pro odvolání budou kratší. Tím se zajistí, že rozhodnutí o navrácení mohou být rychle přijata a v úplnosti vymáhána na hranicích a v kontrolovaných střediscích.
 • Jasné postupy a pravidla k prevenci zneužívání: Aby nedocházelo k prodlevám, rozhodnutí o navrácení budou muset být vydána ihned po vydání rozhodnutí o ukončení oprávněného pobytu nebo současně s ním. Pro opravné prostředky pro rozhodnutí o navrácení v případě odmítnutých žadatelů o azyl se použijí společné lhůty v délce nejvýše 5 dnů a pro osoby, na které se vztahuje řízení o navrácení, bude zavedena povinnost spolupracovat, mimo jiné při ověřování totožnosti a získávání cestovních dokladů.
 • Účinný systém dobrovolných návratů: Za účelem podpory dobrovolných návratů a posílení finanční a praktické podpory budou členské státy muset vytvořit programy dobrovolných návratů. Zároveň budou moci zkrátit lhůtu stanovenou k dobrovolnému návratu, například za účelem prevence skrývání se.
 • Jasná pravidla týkající se zadržení: Společná kritéria pro určení rizika skrývání se, které je jedním z určujících faktorů pro odůvodnění případného zadržení, pomohou zajistit účinnější používání zadržení po dobu řízení o navrácení za plného dodržování základních práv. Aby se lépe zohlednila doba potřebná k úspěšné organizaci návratů a pokud jsou splněny podmínky pro potřebu využít možnosti zadržení, měly by členské státy umožnit počáteční dobu zadržení v délce nejméně 3 měsíců. Kromě toho budou mít členské státy nyní rovněž možnost zadržet osoby, na něž se vztahuje rozhodnutí o navrácení a které představují hrozbu pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

Zlepšení legálních cest do Evropy

Vytvoření legálních cest pro osoby, které potřebují ochranu, a rovněž atraktivních příležitostí pro legální migraci s ohledem na potřeby pracovního trhu je nezbytným prvkem vyvážené a komplexní migrační politiky. Komise již předložila řadu iniciativ a návrhů na posílení bezpečné a legální migrace, které by nyní měly členské státy urychleně provést:

 • Nová modrá karta EU: Rada by měla dosáhnout dohody o systému modrých karet EU, který navrhla Komise již v roce 2016 a který má přilákat vysoce kvalifikované pracovníky do EU a zlepšit konkurenceschopnost hospodářství EU.
 • Znovuusídlování: Členské státy musí urychlit plnění svých závazků pro přesídlení 50 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu, do října 2019. Aby se zajistilo plně koordinované úsilí v dlouhodobém horizontu, mělo by být dosaženo dohody o návrhu Komise z roku 2016, který se týká rámce Unie pro znovuusídlování.
 • Intenzivnější spolupráce se třetími zeměmi, mimo jiné díky spuštění pilotních projektů v oblasti legální migrace s nejdůležitějšími africkými zeměmi do konce roku 2018, což může přispět ke zlepšení spolupráce v oblasti celkového řízení migrace.

Souvislosti

Správa hranic a migrace byly politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise, jak dokládají již politické směry předsedy Junckera z července 2014 i jeho poslední projev o stavu Unie ze dne 12. září 2018.

Značného pokroku bylo dosaženo u evropského programu pro migraci z roku 2015, který má vybavit EU nástroji pro lepší řízení migrace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v oblastech nelegální migrace, hranic, azylu a legální migrace.

Komise dnes dokončila svou práci na programu pro migraci prostřednictvím tří nových návrhů, aby zajistila plně evropský přístup k řízení migrace v duchu solidarity a odpovědnosti, který navazuje na červnové závěry Evropské rady.

Další informace

Internetové stránky k projevu o stavu Unie v roce 2018

Plně vybavená Evropská pohraniční a pobřežní stráž – otázky a odpovědi

Posílená agentura pro azyl – otázky a odpovědi

Silnější pravidla EU v oblasti navracení – otázky a odpovědi

Informační přehledy, právní dokumenty a další užitečné dokumenty uvedené níže jsou všechny k dispozici zde

Informační přehledy
Posílená a plně vybavená Evropská pohraniční a pobřežní stráž
Posílená Agentura Evropské unie pro azyl
Silnější a účinnější evropská návratová politika
Zajištění legálních a bezpečných cest do Evropy

Právní dokumenty
Nařízení: Evropská pohraniční a pobřežní stráž
 – Přílohy
 – Zpráva o posouzení Evropského systému ostrahy hranic

Nařízení: Agentura Evropské unie pro azyl (pozměněný návrh)
Směrnice: společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
 – Přílohy
Sdělení: Zlepšení legálních cest do Evropy

 *Aktualizováno 12/09/2018 v 10.31

IP/18/5712

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar