Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза 2018 г. – Комисията предлага последните елементи, необходими за постигане на компромис по реформата в областта на миграцията и границите

Страсбург, 12 септември 2018 r.

Европейската комисия предлага последните елементи, необходими за постигане на компромис по реформата в областта на миграцията и границите

банер

На 12 септември 2018 г., във връзка с речта си за състоянието на Съюза, председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Не можем да продължаваме да се караме, докато намерим решение, всеки път, когато пристигне нов кораб. Временната солидарност не е достатъчна. Нуждаем се от трайна солидарност – днес и завинаги.

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер представи 3 нови и амбициозни предложения за гарантиране на пълната солидарност на ЕС в областта на миграцията и за осигуряване на по-добра защита на външните граници на Европа. Тези нови инициативи се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург и представляват конкретен принос към очакваните обсъждания между лидерите на ЕС по въпросите на миграцията. Те имат за цел да подпомогнат постигането на цялостен компромис по текущата реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище. Днешните предложения са още по-амбициозни по отношение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището – и двете ще бъдат подсилени, за да може държавите от ЕС по всяко време да разчитат на пълна оперативна подкрепа от страна на Съюза. Днес Комисията предлага също така мерки за подобряване на ефективността на процедурите за връщане, като се актуализират съществуващите правила на ЕС за връщането, и посочва следващите стъпки относно законната миграция, която е съществен елемент на една балансирана миграционна политика.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Новото оперативно звено с персонал от 10 000 души на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и подсилената Агенция на ЕС в областта на убежището ще осигурят прилагането на солидарността на ЕС на място – където и когато е необходимо. Ние предоставяме на държавите членки необходимите инструменти за постигане на споразумение по цялостната реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище и за намиране на точния баланс между солидарност и отговорност. Сега е крайно време да изпълним този ангажимент. 

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Днес предлагаме повече Европа, където това е необходимо, чрез максимално увеличаване на подкрепата на ЕС за управлението на границите и миграцията. Отсега нататък Европейската агенция за гранична и брегова охрана и бъдещата Агенция на ЕС в областта на убежището ще могат да осигуряват солидарност на място по всяко време, във всички ситуации, като зачитат напълно компетенциите на държавите от Съюза. Също така въвеждаме по-строги правила относно връщането, за да се гарантира наличието на по-хармонизирана и ефективна система за връщане в целия ЕС. И накрая, призоваваме държавите членки да работят убедително и амбициозно за осигуряване на законни възможности за миграция, както с хуманитарни, така и с икономически цели.

Вече е постигнат огромен напредък по цялостната работа за реформиране на общата европейска система за убежище. Благодарение на интензивните усилия през последните две години 5 от общо 7-те предложения, представени от Комисията през 2016 г., са почти финализирани. Представените днес допълнителни елементи имат за цел да помогнат за постигането на компромис по всички предложения, взети заедно. Комисията отговаря на призива на лидерите от заседанието на Европейския съвет през юни 2018 г. и подготвя почвата за бърз напредък по всички реформи в областта на убежището.

Напълно оборудвана европейска гранична и брегова охрана

Въз основа на двугодишната работа Комисията предлага да се укрепи още повече Европейската агенция за гранична и брегова охрана и да ѝ се възложат задачи с подходящо равнище на амбиция в съответствие с общите предизвикателства, пред които е изправена Европа по отношение на управлението на миграцията и границите. Въпреки че мандатът на агенцията се разширява, това е в подкрепа на държавите членки и не замества техните отговорности за управление на външните граници и връщане. Днешното предложение включва:

 • Постоянен корпус от 10 000 оперативни служители до 2020 г.: за да се осигурят предвидими и подходящи ресурси, агенцията ще може да разчита на свои служители и оборудване, като кораби, самолети и превозни средства.
 • Изпълнителни правомощия: под ръководството и контрола на държавата от ЕС, в която са разположени, членовете на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана ще могат да изпълняват задачи, изискващи изпълнителни правомощия, като например проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границата. Така ще се осигури тяхната пълна оперативна ефективност.
 • По-голяма подкрепа при връщането на мигранти: освен да организира и финансира съвместни операции по връщане, агенцията вече ще може да подпомага държавите членки във връзка с процедурите за връщане, например като идентифицира незаконно пребиваващи граждани на държави извън ЕС, набавя документи за пътуване и подготвя решения за връщане за националните органи, които ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.
 • Засилено сътрудничество с държавите извън ЕС: при наличие на предварително съгласие от съответната държава агенцията ще може да започва съвместни операции и да разполага служители извън ЕС, отвъд съседните на Съюза страни.
 • Повече финансови средства: общите разходи за предложената модернизация на европейската гранична и брегова охрана възлизат на 1,3* млрд. евро за периода 2019 – 2020 г. За следващия бюджетен период на ЕС, 2021 – 2027 г., е предложено да се отпуснат 11,3 млрд. евро.

Укрепване на Агенцията на ЕС в областта на убежището

С днешното предложение бъдещата Агенция на ЕС в областта на убежището ще получи мандата, инструментите и финансовите средства, необходими за предоставяне на бързи и цялостни услуги на държавите членки на всички етапи от процедурата за убежище. Днешното предложение включва:

 • Пълна оперативна подкрепа във връзка с процедурите за убежище: екипите на агенцията за подкрепа в областта на убежището ще предлагат пълен набор от дейности за подкрепа, включително като извършват всички действия на административния етап от процедурата за убежище.
 • Съвместните екипи на ЕС за управление на миграцията ще подпомагат държавите членки при необходимост и искане от тяхна страна, включително в горещите точки и в контролираните центрове. Екипите ще се състоят от експерти от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на ЕС в областта на убежището и ще се координират от Комисията. Под ръководството на приемащата държава те ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на пристигащи лица, за разграничаване между тези, които се нуждаят, и тези, които не се нуждаят от закрила, и за извършване на процедурите за убежище и връщане.
 • Повече финансови средства: за да може агенцията да изпълнява нарасналите си задачи, Комисията предлага бюджет от 321 млн. евро за периода 2019 – 2020 г. и 1,25 млрд. евро за периода 2021 – 2027 г.

По-силна и по-ефективна европейска политика на връщане

Чрез целеви преглед на Директивата относно връщането ще се допринесе за ускоряване на процедурите за връщане, ще се предотвратяват по-добре укриването и незаконните вторични движения и ще се увеличи ефективността на връщанията при пълно зачитане на основните права.

 • Нова процедура на границата: лицата, чиито молби за убежище са отхвърлени по време на процедури по границите, ще бъдат насочвани направо към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. Така на границата и в контролираните центрове ще могат бързо да се приемат и изцяло да се прилагат решения за връщане.
 • Ясни процедури и правила за предотвратяване на злоупотреби: за да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване. В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от максимум 5 дни за обжалване на решението за връщане. Освен това ще бъде въведено задължение за съдействие за лицата, подлежащи на процедура за връщане, включително във връзка с проверката на самоличността и получаването на документи за пътуване.
 • Ефективни доброволни връщания: с цел насърчаване на доброволните връщания и подобряване на финансовата и практическата подкрепа, държавите от ЕС ще трябва да въведат програми за доброволно връщане. В същото време държавите членки ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване.
 • Ясни правила за задържане: наличието на общи критерии за определяне на риска от укриване, един от определящите фактори дали задържането е оправдано, ще помогне за по-ефективно използване на задържането по време на процедурите за връщане при пълно зачитане на основните права. С цел по-добро отразяване на времето, необходимо за успешното извършване на връщания, и при условие че условията за задържане са изпълнени, държавите от ЕС следва да предвидят първоначален срок на задържане от не по-малко от 3 месеца. Освен това държавите членки вече ще могат да задържат и подлежащи на връщане лица, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Увеличаване на законните възможности за миграция в Европа

Развитието на организирани законни пътища за миграция на нуждаещите се от закрила лица и създаването на привлекателни канали за съобразена с потребностите трудова миграция е задължителен елемент на всяка балансирана и всеобхватна миграционна политика. Комисията вече представи редица инициативи и предложения за укрепване на безопасната и законна миграция, по които държавите членки следва бързо да предприемат действия.

 • Нова синя карта на ЕС: Съветът трябва да одобри новата схема за синя карта на ЕС, предложена от Комисията още през 2016 г. с цел привличане на висококвалифицирана работна ръка в Съюза и подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика.
 • Презаселване: държавите от ЕС трябва да ускорят изпълнението на ангажимента си за презаселване на 50 000 лица, които се нуждаят от международна закрила, до октомври 2019 г. За да се осигури цялостна координация на усилията в дългосрочен план, трябва да бъде постигнато споразумение по предложението на Комисията от 2016 г. за рамка на Съюза за презаселване.
 • Засилване на сътрудничеството с държави извън ЕС, включително чрез стартиране на пилотни проекти за законна миграция заедно с ключови африкански страни до края на 2018 г., което може да помогне за подобряване на сътрудничеството в областта на управлението на миграцията като цяло.

Контекст

Управлението на границите и миграцията са приоритет от самото начало на мандата на Комисията на Юнкер – от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до неговата последна реч за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г.

В рамките на европейската програма за миграцията от 2015 г. е постигнат значителен напредък в снабдяването на ЕС с необходимите инструменти за по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

Днес Комисията приключва своята работа по програмата за миграцията с три нови предложения за осигуряване на изцяло европейски подход към управлението на миграцията в дух на солидарност и отговорност и въз основа на заключенията на Европейския съвет от юни.

За повече информация

Уеб страница за състоянието на Съюза 2018 г.

Напълно оборудвана европейска гранична и брегова охрана – въпроси и отговори

По-силна Агенция в областта на убежището – въпроси и отговори

По-строги правила на ЕС в областта на връщането – въпроси и отговори

Информационните, правните и другите полезни документи, посочени по-долу, са достъпни тук.

Информационни документи
Укрепена и напълно оборудвана европейска гранична и брегова охрана
По-силна Агенция на ЕС в областта на убежището
По-силна и по-ефективна политика на връщане
Увеличаване на безопасните и законни възможности за миграция в Европа

Правни документи
Регламент относно европейската гранична и брегова охрана
 – Приложения
 – Доклад относно оценката на Европейската система за наблюдение на границите

Регламент относно Агенцията на ЕС в областта на убежището (изменено предложение)
Директива относно общите стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)
– Приложения
Съобщение относно увеличаването на законните възможности за миграция в Европа

 *Актуализирано на 12/09/2018 г. в 10.31 ч.

IP/18/5712

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar