Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2018: Kommissionen vill avskaffa omställningarna till sommar- respektive vintertid

Strasbourg den 12 september 2018

Kommissionen vill avskaffa omställningarna till sommar- respektive vintertid.

I sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september 2018 hade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker följande att säga: -Vi säger alla – främst i högtidstalen – att vi ska vara större i de stora frågorna och mindre i de små.. Men väljarna applåderar inte när de två gånger om året på grund av en EU-lag måste ställa om klockorna. Kommissionen föreslår i dag att det ska bli ändring på det. Tidsomställningarna bör avskaffas. Medlemsländerna bör själva besluta om deras folk ska följa sommar- eller vintertid. Det handlar om subsidiaritetsprincipen. Jag räknar med att parlamentet och rådet håller med om det och hittar lösningar som är förenliga med den inre marknaden. Det brådskar.

Kommissionen föreslår i dag att omställningarna av klockan till sommar- respektive vintertid i Europa ska avskaffas 2019, och låter medlemsländerna en gång för alla bestämma om de tänker tillämpa sommar- eller vintertid permanent. Syftet med lagstiftningsförslaget är att förändringarna görs på ett samordnat sätt mellan grannländer så att den inre marknad fortsatt kan fungera smidigt och så att man kan undvika uppsplittring, som kan uppstå om en del medlemsländer håller fast vid tidsomställningarna medan andra avskaffar dem.

Transportkommissionären Violeta Bulc har följande kommentar: –Vi föreslår att tidsomställningarna till sommar- och vintertid avskaffas. Tidsplanen är mycket ambitiös, vilket innebär att medborgarna snabbast möjligt får uppleva förändringen. Vi uppmanar nu medlemsländerna och företagen att göra de förberedelser som behövs för att övergången ska kunna ske på ett samordnat sätt i hela EU.

Genom kommissionens förslag

  • avskaffas tidsomställningarna till sommartid i hela EU,
  • presenteras en tydlig och kortfattad tidsplan för när ändringarna börjar gälla,
  • förespråkas en samrådsmekanism på nationell och europeisk nivå, så att medlemsländerna kan utarbeta en samordnad strategi.

Dagens förslag är ännu ett exempel på att Junckerkommissionen vill vara ”stor i de stora frågorna”, men låta EU-länderna själva fatta beslut i de frågor där de är bäst lämpade.

Hur och när träder ändringarna i kraft?

Kommissionens förslag skickas nu till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

För att övergången ska bli smidig ska varje medlemsland senast i april 2019 meddela om det permanent tänker tillämpa sommar- eller vintertid. Den sista obligatoriska omställningen till sommartid skulle äga rum söndagen den 31 mars 2019. De medlemsländer som permanent vill byta tillbaka till vintertiden skulle sedan kunna göra en sista tidsomställning söndagen den 27 oktober 2019. Efter det datumet ska inga klockor längre ställas om.

Tidsplanen ovan är beroende av att Europaparlamentet och rådet antar kommissionens förslag senast i mars 2019.

Varför föreslår kommissionen denna ändring?

Europeiska länder införde sommartid på 1900-talet för att spara energi, särskilt i krigstider och under oljekrisen på 1970-talet. EU har med början 1980 stegvis antagit lagstiftning för att komma till rätta med floran av datum för när tidomställningarna gjordes i olika medlemsländer. När vi skriver 2018 har dock syftet med tidsomställningarna blivit mycket mindre relevant, eftersom studier visar att energibesparingarna numera är marginella och allmänheten klagar i allt högre utsträckning över de negativa hälsoeffekterna.

Tidsomställningarna har i allt större utsträckning ifrågasatts av allmänheten, av Europaparlamentet och av ett växande antal medlemsländer. Efter en begäran från Europaparlamentet och som ett led i bedömningen genomförde kommissionen sommaren 2018 ett offentligt samråd som gav upphov till 4,6 miljoner svar, vilket är det högsta antal som någonsin mottagits i ett offentligt samråd som kommissionen har anordnat. 84 % av dem som svarade var positiva till ett avskaffande av tidsomställningarna.

Mot bakgrund av detta är kommissionens slutsats att EU inte längre bör reglera tidsomställningarna och att medlemsländerna själva bör ha rätt att besluta om de vill permanenta sommartid eller vintertid och hantera frågan på nationell nivå i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Mer information

Webbplats om tillståndet i Europeiska unionen 2018

Nätsida om tidsomställningar

Frågor & svar om kommissionens förslag om att avskaffa sommar- och vintertid

Slutrapport om det offentliga samrådet

IP/18/5709

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar