Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2018: Komise navrhuje ukončit střídání letního a zimního času

Štrasburk 12. září 2018

Komise navrhuje ukončit střídání letního a zimního času

Banner

V projevu o stavu Unie dne 12. září 2018 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „S oblibou říkáme, že Evropská unie se má zabývat přednostně zásadními záležitostmi a u věcí méně důležitých být zdrženlivější. Nikomu se ale nelíbí, když právní předpis EU diktuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas. Komise dnes navrhuje změnu. Střídání letního a zimního času musí skončit. Členské státy by měly samy rozhodnout, zda se jejich občané buodu řídit letním nebo zimním časem. Je to otázka subsidiarity. Věřím, že Parlament a Rada budou téhož názoru a naleznou fungující řešení pro náš vnitřní trh. Náš čas vypršel.

Evropská komise dnes navrhuje zrušit v roce 2019 střídání letního a zimního času v Evropě a ponechat na členských státech, aby se definitivně rozhodly, zda chtějí trvale používat letní nebo zimní čas. Legislativní návrh má zajistit, aby všechny změny byly koordinovány mezi sousedícími zeměmi. Tak se zaručí řádné fungování vnitřního trhu a nedojde k jeho roztříštěnosti, což by mohlo nastat v případě, že by některé členské státy nadále dvakrát do roka měnily čas a jiné by se naopak rozhodly čas neupravovat.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová dodala: „Navrhujeme střídání letního a zimního času ukončit již příští rok. Jde o velmi ambiciózní časový plán, díky kterému budou občané moci z této změny těžit co nejdříve. V této fázi vyzýváme členské státy a podniky, aby zahájily potřebné přípravy k zajištění koordinovaného přístupu v celé EU.

Návrh Komise:

  • ukončit v celé Evropské unii střídání letního a zimního času;
  • nastavit jasný a krátkodobý časový plán pro zavedení těchto změn;
  • podporovat konzultace v členských státech i na evropské úrovni a zajistit tak koordinovaný postup v členských státech.

Dnešní návrh je dalším příkladem, že Junckerova Komise se řídí zásadou přednostně řešit důležité věci a ponechávat rozhodnutí na členských státech v oblastech, kde jsou k tomu nejpovolanější.

Jak a kdy začnou tyto změny platit?

Návrh Evropské komise bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení.

Komise v zájmu hladkého přechodu na nový režim navrhuje, aby každý členský stát do dubna 2019 oznámil, zda zamýšlí zavést trvalý letní nebo zimní čas. Poslední povinná změna ze zimního na letní čas proběhne v neděli 31. března 2019. Členské státy, které chtějí poté přejít na trvalý zimní čas, tak budou moci učinit při poslední změně letního času na zimní v neděli 27. října 2019. Po tomto datu už nebudou žádné další sezónní změny času možné.

Tento časový plán je podmíněn tím, že Evropský parlament a Rada návrh Komise přijmou do března 2019.

Proč tuto změnu Komise navrhuje?

Evropské země zavedly úpravu letního času v minulém století kvůli úsporám energie, a to zejména ve válečných dobách nebo za ropné krize v 70. letech. Od roku 1980 Evropská unie postupně přijímala právní předpisy pro sjednocení odlišných harmonogramů změn času, které platily v jednotlivých členských státech. V roce 2018 se ukázalo, že střídání letního a zimního času má mnohem menší význam, neboť výzkumy došly k závěru, že úspory energie jsou v současnosti minimální. Také narůstají stížnosti občanů na negativní vliv změny času na zdraví.

Je pravda, že změna času je stále více předmětem kritiky ze strany občanů, Evropského parlamentu i narůstajícího počtu členských států. Na základě žádosti Evropského parlamentu a jako součást posouzení současných úprav zorganizovala Komise v létě 2018 veřejnou konzultaci. V rámci této konzultace Komise obdržela 4,6 milionů odpovědí, což je vůbec největší účast v historii pořádání veřejných konzultací Evropské komise. Pro zrušení sezónních změn času se vyslovilo 84 % respondentů.

Na základě toho Evropská komise usoudila, že nemá smysl, aby Brusel i nadále rozhodoval o střídání letního a zimního času, a dospěla k závěru, že by členské státy měly mít možnost zvolit, jaký čas chtějí používat, a řídit tyto záležitosti na vnitrostátní úrovni v souladu se zásadou subsidiarity.

Další informace

Internetové stránky – Stav Evropské unie v roce 2018

Podstránka věnovaná sezónním změnám času

Otázky a odpovědi k návrhu Komise ukončit sezónní změny času

Konečná zpráva o veřejné konzultaci

IP/18/5709

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar