Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o stave Únie 2018: Komisia predstavila plán, ako zefektívniť finančnú štruktúru, aby sa zvýšili investície mimo EÚ

Brusel 12. september 2018

Európska komisia predstavuje opatrenia, ktorými chce zefektívniť model riadenia a zintenzívniť spoluprácu medzi multilaterálnymi a vnútroštátnymi rozvojovými partnermi.

 

banner

 

V prejave o stave Únie prednesenom 12. septembra 2018 Jean-Claude Juncker navrhol uzavrieť novú africko-európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta, ktorá nasmeruje investície tam, kde sú najviac potrebné: do zručností a nových pracovných miest. Na to je potrebné zefektívniť model riadenia a zintenzívniť spoluprácu medzi multilaterálnymi a vnútroštátnymi rozvojovými partnermi v Európe. Európska komisia preto dnes navrhuje niekoľko spôsobov, ako sa postaviť investičným výzvam a príležitostiam v Afrike, v susedstve EÚ aj v širšom svete. Patria k nim spoločné iniciatívy multilaterálnych a národných rozvojových a posilnenie európskej finančnej štruktúry, aby bola schopná splniť ambície novonavrhovaného nástroja rozvoja a medzinárodnej spolupráce.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Európska únia dosahuje v podpore investícií mimo EÚ pozoruhodné výsledky. Ak zefektívnime a zintenzívnime spoluprácu, mohli by sme dosiahnuť ešte oveľa viac. Na to, aby sme splnili naše ciele, nepotrebujeme nové inštitúcie ani skupiny múdrych mužov: potrebujeme prijímať múdre a rýchle rozhodnutia v rámci súčasných štruktúr a partnerstiev. Komisia je pripravená zohrať svoju úlohu a udržať správny smer. To množstvo investičných výziev a príležitostí v Afrike, v susedstve EÚ a na celom svete už nemôže čakať.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dodal: „Musíme posilniť finančný arzenál EÚ na vonkajšiu činnosť. Je to jednoduchá matematika. Podľa inovatívneho modelu investičného plánu pre Európu dostupné prostriedky znásobíme, a to tak, že k rozpočtu EÚ pridáme podporu z EIB, EBOR, rozvojových bánk členských štátov a súkromného sektora. To nám umožní investovať viac do programov na podporu rastu, zamestnanosti a rozvoja a riešiť základné príčiny migrácie v našom susedstve, Afrike a v ďalších oblastiach sveta.“

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol: „Vzhľadom na hospodársku a politickú nestabilitu je pre trvalo udržateľný rozvoj, stabilitu a prekonanie globálnych problémov nevyhnutné zjednodušiť verejné a súkromné investície v Afrike, susedstve a ďalších krajinách na celom svete. Komisia chce v tejto oblasti pomocou nedávno navrhnutého nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce veľa dokázať. Som presvedčený, že architektúra, ktorú dnes navrhujeme, je z krátkodobého hľadiska najlepším a najefektívnejším spôsobom, ako uskutočniť naše ambiciózne návrhy.“

Zintenzívnenou spoluprácou zabránime duplicite

Komisia našla priestor na zúženie spolupráce medzi Európskou investičnou bankou (EIB) ako bankou EÚ, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a národnými rozvojovými partnermi, ktoré by umožnilo využiť ich skúsenosti a odborné znalosti a zároveň udržať rozmanitosť na trhu. Príkladom takejto úspešne zrealizovanej koordinácie je investičný rámec pre západný Balkán, ktorý v partnerstve združuje Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj spolu s Komisiou, Rozvojovou bankou Rady Európy a niekoľkými bilaterálnymi darcami. Takýto model by sa mohol uplatniť aj v iných oblastiach. Skôr ako vytvárať nové štruktúry, by sa mali využiť tie súčasné a dôraz by mal spočinúť na synergiách a efektívnejšej spolupráci. To možno dosiahnuť napríklad regionálnou a tematickou špecializáciou súčasných partnerských finančných inštitúcií alebo spoločných iniciatív.

Posilnením európskej finančnej štruktúry sa zefektívni využívanie prostriedkov

Komisia je pripravená prispieť k splneniu cieľov vonkajšej politiky EÚ a efektívnemu využívaniu peňazí daňovníkov tak, že posilní riadenie politík a dohľad pri rozhodovaní, ako využiť rozpočtové záruky EÚ na podporu investícií bez toho, aby prevzala úlohu rozvojovej banky. Okrem toho navrhuje zintenzívniť predbežnú koordináciu s členskými štátmi, aby v riadiacich štruktúrach medzinárodných finančných inštitúcií hovorili jedným hlasom a lepšie plnili ciele EÚ v oblasti financovania rozvoja. To by mohlo z dlhodobého hľadiska viesť k spoločnému hlasovaniu v rade Európskej banky pre obnovu a rozvoj v mene všetkých členských štátov EÚ.

A napokon by EÚ mala v rámci budúceho viacročného finančného rámca (VFR) zriadiť vonkajšiu investičnú platformu, v ktorej by sa spojili všetky existujúce vonkajšie investičné programy a nástroje EÚ. Komisia a členské štáty by si stanovili sektorové a geografické priority, pričom hodnotenie rizík programov a portfólií projektov by vykonávali nezávislí odborníci. Európska investičná banka ako investičný partner EÚ a iné rozvojové finančné inštitúcie by na základe svojich príslušných odborných znalostí mali priamy prístup k zárukám EÚ, aby sa v praxi dosiahla čo najvyššia pridaná hodnota. Komisia by zodpovedala za kontrolu súladu projektových portfólií s cieľmi politík a za celkovú správu záruk EÚ bez toho, aby vykonávala akékoľvek bankové operácie.

Ďalší postup

V októbri 2018 Komisia zvolá všetkých príslušných aktérov vrátane členských štátov, inštitúcií na financovanie rozvoja a ďalších zainteresovaných strán s cieľom uviesť dnes predložené opatrenia čo najrýchlejšie do praxe. To sa nijak nedotkne prebiehajúcich rokovaní o budúcnosti nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, ktorému Komisia v júni 2018 navrhla prideliť 89,2 miliardy eur z rozpočtu EÚ. Nástroj má geografickú vetvu, tematickú vetvu a vetvu rýchlej reakcie, cez ktoré bude riešiť celosvetové výzvy napríklad v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, zmeny klímy, migrácie a predchádzania konfliktov. Návrh sa zameriava na najvhodnejšie finančné nástroje v danom kontexte, či už granty, finančné nástroje a záruky alebo ich kombináciu. Zahŕňa vonkajší investičný plán a rozširuje Európsky fond pre udržateľný rozvoj prostredníctvom novej záruky pre vonkajšiu činnosť do výšky 60 miliárd eur. O návrhu v súčasnosti rokuje Európsky parlament a členské štáty v Rade.

Súvislosti

Ak má financovanie rozvoja reagovať na čoraz zložitejšie výzvy v okolitom svete, či už ide o konflikty a migráciu alebo zmenu klímy a demografické výzvy, musí využívať kombináciu verejných a súkromných zdrojov financovania. EÚ musí svoje súčasné modely upraviť tak, aby v rozvojovom svete prinášali čo najväčší účinok.

Európsky vonkajší investičný plán (EIP) vznikol v roku 2016 s cieľom podporiť investície v partnerských afrických a susedných krajinách. Má prispieť k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a povzbudiť a znásobiť udržateľné verejné a súkromné investície, aby sa zintenzívnil hospodársky a sociálny rozvoj a vznikli nové pracovné miesta. Jeho finančnú časť tvorí Európsky fond pre udržateľný rozvoj, ktorý v nadväznosti na skúsenosti úspešného Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) využíva rozpočtovú záruku EÚ vo výške 4,1 miliardy eur pre súkromných investorov na vysoko inovatívne a rizikové projekty. So zárukou vo výške 75 miliónov eur môže jediný investičný program vonkajšieho investičného plánu viesť k vytvoreniu 800 tisíc pracovných miest.

Vonkajší investičný plán už prináša prvé výsledky. 10. júla 2018 EÚ schválila balík programov finančných záruk v približnej hodnote 800 miliónov eur. Tie umožnia zhromaždiť ďalšie verejné a súkromné investície v Afrike a susedných krajinách v objeme 8-9 miliárd eur, ktoré by do roku 2020 mali dosiahnuť 44 miliárd eur. Ak sa podarí získať rovnaký príspevok z členských štátov a ďalších zdrojov, plán by mohol priniesť až dvojnásobný objem investícií na úrovni 88 miliárd eur.

Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet vonkajšej činnosti na obdobie 2021 – 2027 na 123 miliárd eur, výrazne zjednodušiť jeho štruktúru a zabezpečiť, aby oveľa flexibilnejšie a účinnejšie riešil súčasné globálne výzvy.

Ďalšie informácie

Podkladový dokument: Správa o stave Únie 2018: Efektívnejšia finančná štruktúra na podporu investícií mimo EÚ: najčastejšie otázky

Oznámenie: „Zefektívnenie finančnej štruktúry pre investície mimo Európskej únie

Oznámenie: „Nová africko-európska aliancia pre udržateľné investície a pracovné miesta

Webové sídlo vonkajšieho investičného plánu

Tlačová správa, 11. júla 2018: Vonkajší investičný plán EÚ: prvé projekty v Afrike a krajinách susedstva

Tlačová správa, 14. júna 2018: Rozpočet EÚ: Posilnenie Európskej únie v postavení silného svetového aktéra

Správa predsedu Junckera o stave Únie v roku 2018

IP/18/5703

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar