Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Orędzie o stanie Unii 2018: Komisja przedstawia plan bardziej efektywnej struktury finansowej wspierającej inwestycje poza UE

Bruksela, 12 września 2018 r.

Komisja Europejska przedstawia działania mające na celu stworzenie bardziej skutecznego modelu zarządzania oraz zacieśnienie współpracy między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju.

 

baner

 

Przy okazji swojego orędzia o stanie Unii 12 września 2018 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker zaproponował nowy sojusz „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”, aby inwestować w umiejętności i tworzenie miejsc pracy, czyli obszary, w których inwestycje mają największe znaczenie. Aby to osiągnąć, potrzebny jest skuteczniejszy model zarządzania oraz ściślejsza współpraca między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi w Europie na rzecz rozwoju. W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła dziś sposoby podjęcia wyzwań i wykorzystania możliwości inwestycyjnych w Afryce, w krajach sąsiadujących z UE i na całym świecie. Są to m.in. zaproszenia do wspólnych inicjatyw między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju oraz wzmocnienie europejskiej struktury finansowej, która jest w stanie sprostać ambicjom nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Unia Europejska ma imponujące osiągnięcia, jeśli chodzi o wspieranie inwestycji poza UE. Ale możemy osiągnąć o wiele więcej, jeśli będziemy bardziej efektywnie i ściślej ze sobą współpracować. Nie potrzebujemy nowych instytucji ani grup mędrców, aby osiągnąć nasze cele: musimy szybko podejmować rozsądne decyzje, korzystając z istniejących struktur i pomocy dotychczasowych partnerów. Komisja jest gotowa odegrać swoją rolę i wytyczyć odpowiedni kierunek. Liczne wyzwania i możliwości inwestycyjne w Afryce, krajach sąsiadujących z UE i na świecie nie mogą dłużej czekać.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Musimy zwiększyć zasoby finansowe przeznaczone na działania zewnętrzne UE. Zasada jest prosta. Zgodnie z innowacyjnym modelem planu inwestycyjnego dla Europy pomnożymy dostępne środki, łącząc środki z budżetu UE ze środkami EBI, EBOR, banków rozwoju państw członkowskich oraz sektora prywatnego. Pozwoli nam to na zwiększenie inwestycji w programy, które wspierają wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i rozwój oraz pomoże zaradzić podstawowym przyczynom migracji w naszym sąsiedztwie, w Afryce i na całym świecie.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: Ułatwianie publicznego i prywatnego inwestowania w Afryce, krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa i innych krajach partnerskich na całym świecie jest niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wspierania stabilności i przezwyciężania globalnych wyzwań w sytuacji niestabilności gospodarczej i politycznej. W tej dziedzinie Komisja wiąże bardzo duże ambicje z niedawno zaproponowanym Instrumentem Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Jestem przekonany, że struktura, którą dziś proponujemy, jest w perspektywie krótkoterminowej najlepszym i najskuteczniejszym sposobem realizacji naszych ambitnych planów.

Ściślejsza współpraca zapobiegnie powielaniu działań

Komisja określiła możliwości bliższej współpracy między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako bankiem UE, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i krajowymi i regionalnymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju celem wykorzystania ich odpowiednich doświadczeń i wiedzy fachowej, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności na rynku. Przykładem udanej koordynacji są ramy inwestycyjne dla Bałkanów Zachodnich, w ramach których partnerami są Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obok Komisji, Banku Rozwoju Rady Europy oraz kilku organizacji darczyńców. Model taki można powielić w innych obszarach. Należy wykorzystywać istniejące już struktury, zamiast tworzyć nowe, a nacisk należy położyć na synergie i bardziej efektywną współpracę. Można tego dokonać na przykład dzięki odpowiedniej regionalnej i tematycznej specjalizacji istniejących indywidualnych partnerskich instytucji finansowych lub wspólnym inicjatywom.

Zwiększenie skuteczności dzięki wzmocnionej europejskiej architekturze finansowej

Aby zapewnić realizację celów UE w zakresie polityki zewnętrznej oraz aby pieniądze podatników były wydawane efektywnie, Komisja jest gotowa zapewnić bardziej zdecydowany kierunek polityki i nadzór, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie wykorzystania gwarancji UE na inwestycje zewnętrzne – nie wchodząc przy tym w rolę banku rozwoju. Ponadto Komisja proponuje ściślejszą koordynację z państwami członkowskimi, aby mówić jednym głosem w strukturach zarządzania międzynarodowych instytucji finansowych i lepiej realizować cele UE w zakresie finansowania rozwoju. W perspektywie długoterminowej mogłoby to utorować drogę do wspólnego głosowania w Radzie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w imieniu wszystkich państw członkowskich UE.

UE powinna również utworzyć platformę inwestycji zewnętrznych w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych, łącząc w tej jednej platformie wszystkie istniejące unijne zewnętrzne programy i instrumenty inwestycyjne. Komisja i państwa członkowskie określałyby priorytety sektorowe i geograficzne, a niezależni eksperci prowadziliby ocenę ryzyka dla programów i portfeli projektów. Europejski Bank Inwestycyjny – inwestycyjny partner UE – i inne instytucje finansowania rozwoju, w zależności od swojej wiedzy specjalistycznej, miałyby bezpośredni dostęp do gwarancji UE, co pozwoliłoby im zapewnić najwyższą wartość dodaną w terenie. Zadaniem Komisji byłoby sprawdzanie zgodności serii projektów ze strategią polityczną oraz ogólne zarządzanie korzystaniem z gwarancji UE, bez przeprowadzania jednak żadnych operacji bankowych.

Dalsze działania

W październiku 2018 r. Komisja zbierze wszystkie zaangażowane podmioty, w tym państwa członkowskie, instytucje finansowania rozwoju i inne zainteresowane strony w celu jak najszybszego wprowadzenia w życie przedstawionych dziś propozycji działań. Nie wpłynie to na trwające negocjacji w sprawie przyszłego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, który Komisja zaproponowała w czerwcu 2018 r., przeznaczając na niego 89,2 mld euro z budżetu UE. Instrument ten, złożony z trzech filarów – geograficznego, tematycznego i szybkiego reagowania – będzie miał na celu sprostanie globalnym wyzwaniom, takim jak prawa człowieka, równouprawnienie płci, zmiany klimatu, migracje i zapobieganie konfliktom. We wniosku Komisji przeanalizowano najbardziej odpowiednie instrumenty finansowe dla danego kontekstu, takie jak dotacje, instrumenty finansowe i gwarancje, czy też ich kombinacje. Uwzględniono model Planu inwestycji zewnętrznych i rozszerzono Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju o nową gwarancję na działania zewnętrzne w wysokości maksymalnie 60 mld euro. Wniosek jest obecnie przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i negocjacji między państwami członkowskimi w Radzie.

Kontekst

Aby reagować na coraz bardziej złożone wyzwania, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat, począwszy od konfliktów i migracji po zmiany klimatu i problemy demograficzne, finansowanie rozwoju musi opierać się na kombinacji różnych źródeł finansowania, zarówno publicznych, jak i prywatnych. UE musi dostosować swoje obecne modele, aby zmaksymalizować skuteczność działań w krajach rozwijających się.

Europejski plan inwestycji zewnętrznych uruchomiono w 2016 r., aby wesprzeć inwestycje w krajach partnerskich w Afryce i w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa. Jego celem jest pomoc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz uruchamianiu i pozyskiwaniu zrównoważonych inwestycji publicznych i prywatnych, które umożliwią bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny oraz tworzenie miejsc pracy. Element finansujący planu, Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, opiera się na doświadczeniach udanego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w ramach planu Junckera – wykorzystuje gwarancję UE w wysokości 4,1 mld euro, aby pozyskać inwestorów prywatnych w przypadku projektów, których innowacyjność i ryzyko są wysokie. Dzięki gwarancji w wysokości 75 mln euro pojedynczy program inwestycyjny w ramach Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych może przyczynić się do stworzenia 800 tys. miejsc pracy.

Pojawiły są już pierwsze owoce funkcjonowania Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych. W dniu 10 lipca 2018 r. UE zatwierdziła pakiet programów gwarancji finansowych o wartości około 800 mln euro. Pomoże to pozyskać około 8–9 mld euro na inwestycje publiczne i prywatne w Afryce i w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa, a docelowo, do 2020 r., kwota ta ma wynieść 44 mld euro. Dzięki odpowiednim wkładom państw członkowskich i środkom z innych źródeł wartość inwestycji w ramach planu mogłaby się podwoić i sięgnąć 88 mld euro.

W kolejnym budżecie długoterminowym UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje zwiększenie budżetu na działania zewnętrzne do kwoty 123 mld euro. Budżet ten ma mieć również prostszą strukturę i być bardziej elastyczny, aby skuteczniej stawić czoła dzisiejszym globalnym wyzwaniom.

Dodatkowe informacje

Notatka prasowa: Orędzie o stanie Unii 2018: Sprawniejsza architektura finansowa służąca inwestycjom poza UE: najczęściej zadawane pytania

Komunikat: „W kierunku sprawniejszej architektury finansowej służącej inwestycjom poza Unią Europejską”

Komunikat: „Nowy sojusz Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”

Strona internetowa Europejskiego plan inwestycji zewnętrznych

Komunikat prasowy z 11 lipca 2018 r.: Europejski plan inwestycji zewnętrznych: pierwsze projekty w Afryce i krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa

Komunikat prasowy z 14 czerwca 2018 r.: Budżet UE: UE gotowa do realizacji swoich ambicji ważnego gracza na arenie międzynarodowej

Orędzie o stanie Unii 2018 przewodniczącego Junckera

IP/18/5703

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar