Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2018: Kommissionen løfter sløret for en plan om en mere effektiv finansiel arkitektur til støtte for investeringer uden for EU

Bruxelles, den 12. september 2018

Europa-Kommissionen fremlægger tiltag, der skal sikre en mere effektiv styringsmodel og større samarbejde mellem multilaterale og nationale udviklingsaktører.

 

banner

 

I sin tale den 12. september 2018 om Unionens tilstand foreslog kommissionsformand Jean-Claude Juncker en ny alliance mellem Europa og Afrika for bæredygtig investering og beskæftigelse for at målrette investeringer mod de områder, hvor behovet er størst: inden for kvalifikationer og jobskabelse. For at opnå dette er der behov for en mere effektiv styringsmodel og større samarbejde mellem multilaterale og nationale udviklingsaktører i Europa. Europa-Kommissionen fastlægger således i dag en række måder til at tackle investeringsudfordringerne og udnytte investeringsmulighederne i Afrika, EU's naboskabsområde og den øvrige verden. Det omfatter indkaldelse af forslag til fælles initiativer mellem multilaterale og nationale udviklingsaktører og en styrket europæisk finansiel arkitektur, der kan opfylde målene i det nyligt foreslåede instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.

Kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Den Europæiske Union har opnået imponerende resultater ved at støtte investeringer uden for EU. Men vi kunne opnå så meget mere, hvis vi havde et mere effektivt og tættere samarbejde. Vi har ikke brug for nye institutioner eller vismandsudvalg for at nå vores mål: vi har brug for kloge beslutninger, der træffes hurtigt ved at sætte lid til vores eksisterende strukturer og partnere. Kommissionen er rede til at udfylde sin rolle ved at sørge for den rette styring. De mange investeringsudfordringer og -muligheder i Afrika, EU's naboskabsområde og den øvrige verden kan ikke vente."

Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Vi er nødt til at øge den finansielle slagkraft i EU's foranstaltninger udadtil. Princippet er enkelt. Med udgangspunkt i den innovative model i investeringsplanen for Europa vil vi forøge de tilgængelige midler ved at sammenlægge EU-budgettet og midler fra EIB, EBRD, EU-landenes udviklingsbanker og den private sektor. Dette vil give os mulighed for at investere mere i programmer, som støtter vækst, beskæftigelse og udvikling, og at bidrage til at bekæmpe de grundlæggende årsager til migration i vores naboskabsområde, Afrika og andre regioner."

Neven Mimica, kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, udtaler: Det er vigtigt at fremme offentlige og private investeringer i Afrika, naboskabsområdet og andre partnerlande i hele verden for at sikre en bæredygtig udvikling, fremme stabilitet og tackle globale udfordringer i en økonomisk og politisk usikker kontekst. Gennem det nyligt foreslåede instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde er det Kommissionens hensigt at være særdeles ambitiøs på dette område. Jeg er overbevist om, at den arkitektur, som vi foreslår i dag, på kort sigt er den bedste og mest effektive måde til at gennemføre vores ambitiøse forslag."

Forebyggelse af overlapning gennem større samarbejde

Kommissionen har identificeret muligheder for tættere samarbejde mellem Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som er EU's bank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og nationale og regionale udviklingsaktører for at drage fordel af deres respektive erfaring og ekspertise, samtidig med at mangfoldigheden på markedet opretholdes. Et sådant eksempel på vellykket koordinering i praksis er investeringsrammen for Vestbalkan, inden for hvilken Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling er partnere sammen med Kommissionen, Europarådets Udviklingsbank og flere bilaterale donorer. Denne model kan også anvendes på andre områder. De allerede eksisterende strukturer bør anvendes, snarere end at oprette nye strukturer, og der bør sættes fokus på synergi og et mere effektivt samarbejde. Det kan f.eks. gøres ved hjælp af relevant regional og tematisk specialisering blandt eksisterende individuelle finansielle partnerinstitutioner eller fælles initiativer.

Øget effektivitet gennem en styrket europæisk finansiel arkitektur

For at EU kan opfylde sine eksterne politiske mål, og at skatteydernes penge kan anvendes effektivt, er Kommissionen rede til at sikre en stærkere politikstyring og -overvågning, når der skal træffes beslutning om anvendelsen af EU's budgetgaranti for eksterne investeringer – uden at påtage sig de opgaver, som tilfalder en udviklingsbank. Kommissionen foreslår derudover større forudgående koordinering med EU-landene, så der tales med én stemme i de internationale finansielle institutioners forvaltningsstrukturer og EU's mål for udviklingsfinansiering i højere grad opfyldes. Dette kan på lang sigt bane vejen for én fælles afstemning i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udviklings bestyrelse på vegne af alle EU-landene.

Endelig bør EU under den næste flerårige finansielle ramme (FFR) oprette en platform for eksterne investeringer, som inddrager alle eksisterende programmer og instrumenter for eksterne investeringer under EU-budgettet i en fælles platform. Kommissionen og EU-landene skal fastsætte de sektorspecifikke og geografiske prioriteter, mens uafhængige eksperter foretager risikovurderinger af programmer og projektporteføljer. Den Europæiske Investeringsbank — EU's investeringspartner — og andre institutioner for udviklingsfinansiering får på grundlag af deres respektive ekspertise direkte adgang til EU-garantien, så de kan tilføre den højeste merværdi i praksis. Kommissionen får ansvaret for at kontrollere den politiske overholdelse af projektplanlægningen og den overordnede forvaltning af brugen af EU-garantien, uden dog at udføre nogen bankforretninger.

Næste skridt

Kommissionen vil i oktober 2018 indkalde alle relevante aktører, bl.a. EU-landene, institutioner for udviklingsfinansiering og andre interessenter, til et møde, for at de tiltag, der fremlægges i dag, hurtigst muligt kan blive operationelle. Dette berører ikke de igangværende forhandlinger om det fremtidige instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, som Kommissionen foreslog i juni 2018, og som råder over 89,2 mia. EUR fra EU-budgettet. I kraft af sine tre indsatsområder – det geografiske, det tematiske og hurtig reaktion – skal instrumentet tackle globale udfordringer såsom menneskerettigheder, kønsligestilling, klimaændringer, migration og konfliktforebyggelse. Forslaget omfatter de mest hensigtsmæssige finansielle værktøjer i den givne kontekst, f.eks. tilskud, finansielle instrumenter og garantier eller en kombination af disse. Det inddrager modellen for den eksterne investeringsplan og udvider Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling ved at give en ny garanti for foranstaltninger udadtil på op til 60 mia. EUR. Europa-Parlamentet og EU-landene forhandler i øjeblikket om dette forslag i Rådet.

Baggrund

For at imødegå de stadig mere komplekse udfordringer i verden omkring os – lige fra konflikter og migration til klimaændringer og demografiske udfordringer – skal der ved udviklingsfinansiering anvendes en kombination af finansieringskilder, både offentlige og private. EU skal tilpasse sine nuværende modeller for at optimere sin gennemslagskraft i udviklingslandene.

Planen for europæiske eksterne investeringer blev lanceret i 2016 for at bidrage til at fremme investeringer i partnerlande i Afrika og det europæiske naboskabsområde. Den har til formål at bidrage til at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling samt at mobilisere og fremme bæredygtige offentlige og private investeringer for at forbedre den økonomiske og sociale udvikling og skabe arbejdspladser. I dens finansieringsdel, Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling, trækkes der på erfaringerne med Junckerplanens vellykkede Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ved at anvende en EU-budgetgaranti på 4,1 mia. EUR til at tiltrække private investorer til projekter, som indebærer en høj grad af innovation og risiko. Med en garanti på 75 mio. EUR kan et fælles investeringsprogram under den eksterne investeringsplan skabe 800 000 arbejdspladser.

Arbejdet med den eksterne investeringsplan bærer allerede frugt. Den 10. juli 2018 gav EU grønt lys til en pakke af programmer for finansielle garantier til en værdi af ca. 800 mio. EUR. Det forventes at bidrage til at mobilisere 8-9 mia. EUR i offentlige og private investeringer i Afrika og naboskabsområdet, mens målbeløbet inden udgangen af 2020 ligger på 44 mia. EUR. Med tilsvarende bidrag fra EU-landene og andre kilder kan planens investeringsbeløb fordobles til 88 mia. EUR.

Europa-Kommissionen foreslår i forbindelse med det kommende langsigtede EU-budget for 2021-2027 at øge budgettet for EU's foranstaltninger udadtil til 123 mia. EUR, at forenkle dets struktur betydeligt og gøre det langt mere fleksibelt og effektivt, så tidens globale udfordringer kan tackles.

Yderligere oplysninger

Notat: State of the Union 2018: A more efficient financial architecture to support investment outside the EU: Frequently Asked Questions

Meddelelse: "Towards a more efficient financial architecture for investment outside the European Union"

Meddelelse: "A new Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs"

Webstedet for den eksterne investeringsplan

Pressemeddelelse af 11. juli 2018: The EU's External Investment Plan: first projects in Africa and the Neighbourhood

Pressemeddelelse af 14. juni 2018: EU-budgettet: EU klædes på til sin rolle som stærk global aktør

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2018:

IP/18/5703

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar