Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2018: Komise představuje plán účinnější finanční architektury pro podporu investic mimo EU

Brusel 12. září 2018

Evropská komise představuje opatření, jejichž cílem je účinnější model správy a větší spolupráce mezi mnohostrannými a vnitrostátními aktéry v oblasti rozvoje.

 

banner

 

Dne 12. září 2018 u příležitosti svého projevu o stavu Unie předseda Jean-Claude Juncker navrhl novou Alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost, jejímž cílem je nasměrovat investice do oblastí, jež je nejvíce potřebují: do dovedností a vytváření pracovních míst. K tomu je zapotřebí účinnější model správy a větší spolupráce mezi mnohostrannými a vnitrostátními aktéry rozvoje v Evropě. Evropská komise proto dnes stanoví řadu způsobů, jak přistupovat k úkolům a příležitostem souvisejícím s investicemi v Africe, v zemích sousedících s EU i v širším světě. Patří sem požadavek společných iniciativ mnohostranných a vnitrostátních aktérů rozvoje, jakož i požadavek posílené evropské finanční architektury, jež bude odpovídat ambicím nově navrženého nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker uvedl: „V oblasti podpory investic mimo EU dosáhla Evropská unie pozoruhodných výsledků. Můžeme však dosáhnout ještě mnohem více, pokud budeme pracovat účinněji a více spolupracovat. K naplnění našich cílů nepotřebujeme nové instituce ani skupiny mudrců: potřebujeme rozumná rozhodnutí, která budou přijata urychleně pomocí stávajících struktur a partnerů. Komise je připravena sehrát svou úlohu tak, že poskytne správné vedení. Mnohé výzvy a příležitosti související s investicemi v Africe, v sousedství EU a ve světě jsou neodkladné.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, dodal: „Musíme posílit finanční potenciál vnější činnosti EU. Princip je jednoduchý. Na základě inovativního modelu investičního plánu pro Evropu znásobíme dostupné finanční zdroje tím, že spojíme rozpočet EU a finanční prostředky z EIB, EBRD, rozvojových bank a soukromého sektoru členských států. Díky tomu bude možné, abychom více investovali do programů na podporu růstu, pracovních míst a rozvoje. Přispěje to také k řešení základních příčin migrace v našem sousedství, Africe i jinde.“

Evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica uvedl: „Aby se zajistil udržitelný rozvoj, podpořila se stabilita a vyřešily se globální problémy v kontextu hospodářské a politické nestability, musíme na prvním místě podpořit veřejné a soukromé investice směřující do Afriky, sousedství a k dalším partnerům po celém světě. Komise projevuje v této oblasti velké ambice prostřednictvím nedávno navrženého nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Jsem přesvědčen, že architektura, kterou dnes navrhujeme, je z krátkodobého hlediska tím nejlepším a nejúčinnějším způsobem realizace našich ambiciózních návrhů.“

Zamezit zdvojování posílením spolupráce

Komise vymezila prostor pro užší spolupráci mezi Evropskou investiční bankou (EIB) – jakožto bankou Evropské unie – Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a vnitrostátními a regionálními aktéry v oblasti rozvoje s cílem využít jejich zkušeností a odborných znalostí a současně zachovat rozmanitost na trhu. Jedním takovým úspěšným příkladem již fungující koordinace je investiční rámec pro západní Balkán, v němž jsou Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj společnými partnery, zároveň s Komisí, Rozvojovou bankou Rady Evropy a mnohými dvoustrannými dárci. Podobný model by mohl být převzat i do dalších oblastí. Namísto vytváření nových struktur by se měly využít ty stávající, které již fungují, a pozornost by měla být věnována synergiím a efektivnější spolupráci. To lze provést například prostřednictvím příslušných regionálních a tematických zaměření jednotlivých stávajících partnerských finančních institucí či společných iniciativ.

Větší účinnost prostřednictvím posílené evropské finanční architektury

Aby EU dosáhla svých cílů v oblasti vnější politiky a peníze daňových poplatníků byly vynakládány účelně, je Komise připravena posílit politické vedení a dohled v okamžiku, kdy bude muset rozhodnout o použití rozpočtové záruky EU pro vnější investice, aniž by přebírala úkoly rozvojové banky. Kromě toho Komise navrhuje předem provést rozsáhlejší koordinaci s členskými státy, aby se zajistilo jednotné vystupování v řídících strukturách mezinárodních finančních institucí i lepší plnění cílů EU v oblasti financování rozvoje. To by mohlo v dlouhodobém horizontu otevřít cestu pro společné hlasování v radě Evropské banky pro obnovu a rozvoj jménem všech členských států EU.

A v neposlední řadě by EU měla v rámci příštího víceletého finančního rámce vytvořit platformu pro vnější investice, která by v rámci jedné platformy sdružovala všechny stávající programy a nástroje EU týkající se vnějších investic financované z rozpočtu EU. Komise a členské státy by stanovily odvětvové a zeměpisné priority a nezávislí odborníci by prováděli posouzení rizik u programů a portfolií projektů. Evropská investiční banka – investiční partner EU – a další rozvojové finanční instituce by měly na základě svých odborných znalostí přímý přístup k záruce EU, aby tak v praxi vygenerovaly co nejvyšší přidanou hodnotu. Komise by kontrolovala, zda jsou soubory projektů v souladu se stanovenými politikami, a zajistila by celkovou správu využití uvedené záruky EU; neprováděla by však žádné bankovní operace.

Další kroky

Komise svolá v říjnu 2018 všechny příslušné aktéry, včetně členských států, rozvojových finančních institucí a dalších zúčastněných stran, aby bylo možné co nejrychleji provádět dnes předložená opatření. Nebudou tím dotčena probíhající jednání o budoucnosti nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, který Komise navrhla v červnu 2018 ve výši 89,2 miliardy eur z rozpočtu EU. Nástroj bude na základě tří stěžejních oblastí – zeměpisné, tematické a oblasti rychlé reakce – řešit globální problémy, jako jsou lidská práva, rovnost žen a mužů, změna klimatu, migrace a předcházení konfliktům. Návrh se zabývá tím, jaké jsou v daném kontextu nejvhodnější finanční nástroje, například granty, finanční nástroje a záruky, nebo kombinace těchto možností. Zahrnuje vzorový plán vnějších investic a rozšiřuje Evropský fond pro udržitelný rozvoj tím, že poskytuje novou záruku pro vnější činnost ve výši až 60 miliard eur. Tento návrh nyní projednává Evropský parlament a členské státy v rámci Rady.

Souvislosti

Aby bylo možno reagovat na stále složitější výzvy světa, který nás obklopuje – od konfliktů a migrace až po změnu klimatu a demografické výzvy –, musí být k financování rozvoje využita kombinace veřejných i soukromých zdrojů financování. EU musí své stávající modely přizpůsobit tak, aby maximálně zefektivnila své působení v rozvojovém světě.

Evropský plán vnějších investic byl zahájen v roce 2016, aby napomohl ke stimulaci investic v partnerských zemích v Africe a v evropském sousedství. Má přispět ke splnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, uvolnit a podnítit udržitelné veřejné a soukromé investice, a posílit tak hospodářský a sociální rozvoj a vznik nových pracovních míst. Jeho finanční nástroj, Evropský fond pro udržitelný rozvoj, čerpá ze zkušeností úspěšného Evropského fondu pro strategické investice, který je součástí Junckerova plánu, přičemž využívá rozpočtové záruky EU ve výši 4,1 miliardy eur, aby přilákal soukromé investory pro projekty, které jsou vysoce inovativní a rizikové. Se zárukou ve výši 75 milionů eur by jediný investiční program v rámci plánu vnějších investic mohl vytvořit 800 000 pracovních míst.

Plán vnějších investic již sklízí své první úspěchy. Dne 10. července 2018 EU vyjádřila svůj souhlas s balíčkem programů finančních záruk v hodnotě přibližně 800 milionů eur. To napomůže mobilizaci veřejných a soukromých investic v Africe i v sousedství v odhadované výši 8 až 9 miliard eur, s cílovou hodnotou do roku 2020 ve výši 44 miliard eur. S příspěvky členských států i z jiných zdrojů by plán mohl uvedenou hodnotu investic zdvojnásobit na 88 miliard eur.

Evropská komise navrhuje v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021 až 2027 zvýšit rozpočet na vnější činnost na 123 miliard eur, značně zjednodušit jeho strukturu a posílit jeho flexibiltu a efektivnost, aby bylo možno řešit aktuální globální problémy.

Další informace

Zpráva: Stav Unie v roce 2018: Účinnější finanční architektura pro podporu investic mimo EU: časté otázky

Sdělení: „Na cestě k účinnější finanční architektuře pro investice mimo EU

Sdělení: „Nová Aliance Afrika–Evropa pro udržitelné investice a zaměstnanost

Internetové stránky plánu vnějších investic

Tisková zpráva, 11. července 2018: Plán vnějších investic EU: pět projektů v Africe a v evropském sousedství.

Tisková zpráva, 14. června 2018: Rozpočet EU: EU se přizpůsobuje své roli silného globálního aktéra

Projev předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2018

IP/18/5703

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar