Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г.: Комисията обявява план за по-ефективна финансова архитектура за подкрепа на инвестициите извън ЕС

Брюксел, 12 септември 2018 r.

Европейската комисия представя мерки за по-ефективен модел на управление и за засилено сътрудничество между многостранните и националните участници в областта на развитието.

 

banner

 

На 12 септември 2018 г. по повод своята реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер предложи нов „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“, чрез който инвестициите да бъдат насочени към областите, в които значението им е най-голямо — изграждането на умения и разкриването на работни места. За целта са необходими по-ефективен модел за управление и засилено сътрудничество между многостранните и националните участници в Европа в областта на развитието. Затова днес Европейската комисия представя набор от решения за преодоляване на инвестиционните предизвикателства и оползотворяване на възможностите в Африка, съседните на ЕС държави и останалата част на света. Те включват покани за съвместни инициативи между многостранните и националните участници в областта на развитието, както и укрепване на европейската финансова архитектура, така че да може да отговори на амбициозните цели, заложени в предложението за новия Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Европейският съюз вече е постигнал впечатляващи резултати при подпомагането на инвестициите извън ЕС. Можем обаче да направим много повече, ако работим по-ефективно и в по-тясно сътрудничество. За да постигнем целите си, се нуждаем не от нови институции, нито от работни групи, а от смислени решения, които да вземем експедитивно, като се опрем на вече съществуващите структури и на нашите партньори. Комисията има готовност да изпълни своята роля, като насочва този процес в правилната посока. Множеството инвестиционни предизвикателства и възможности в Африка, съседните на ЕС държави и останалата част от света не могат да чакат.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: Необходимо е да засилим финансовата мощ на външната дейност на ЕС. Принципът е прост. Въз основа на новаторския модел на Плана за инвестиции за Европа ние ще умножим наличните ресурси, като обединим средства от бюджета на ЕС и от ЕИБ, ЕБВР, банките за развитие на държавите членки и от частния сектор. Това ще ни даде възможност за по-големи инвестиции в програми за подпомагане на растежа, заетостта и развитието, което на свой ред ще спомогне за преодоляването на първопричините за миграцията в съседните на ЕС държави, Африка и останалата част от света.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: Улесняването на публичните и частните инвестиции в Африка, съседните на ЕС държави и други партньори из целия свят е от съществено значение за осигуряването на устойчиво развитие, насърчаването на стабилността и преодоляването на глобалните предизвикателства в контекста на икономическа и политическа нестабилност. С предложения неотдавна Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество Комисията си поставя много амбициозни цели в тази област. Убеден съм, че архитектурата, която предлагаме днес, в краткосрочен план е най-добрият и най-ефективният начин да реализираме своите амбициозни предложения.

Избягване на дублирането чрез по-тясно сътрудничество

Комисията е набелязала възможности за по-тясно сътрудничество между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в качеството ѝ на банка на ЕС, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и националните и регионалните участници в областта на развитието с цел да оползотвори техния практически опит и експертни знания, като същевременно се запази разнообразието на пазара. Успешен пример за такава координация е Инвестиционната рамка за Западните Балкани, в която партньори са Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и Комисията, Банката за развитие към Съвета на Европа, а също и двустранни донори. Този модел би могъл да се приложи и в други области. Вместо да се създават нови, би трябвало да се използват съществуващите структури, а акцентът да бъде поставен върху постигането на полезно взаимодействие и на по-ефективна съвместна работа. Това може да се реализира например чрез съответна регионална и тематична специализация на част от съществуващите партньорски финансови институции или посредством съвместни инициативи.

По-голяма ефективност чрез укрепване на европейската финансова архитектура

За да се гарантира, че ЕС постига резултати по целите на външната политика и че парите на данъкоплатците се изразходват ефективно, Комисията има готовност по-активно да насочва и направлява този процес в рамките на политиката, що се отнася до вземането на решения за използването на гаранцията от бюджета на ЕС за външни инвестиции, без да влиза в ролята на банка за развитие. Освен това Комисията предлага да се засили предварителната координация с държавите членки, за да се осигури заемането на единна позиция в структурите за управление на международните финансови институции, както и по-добро изпълнение на целите на ЕС в областта на финансирането за развитие. В дългосрочен план това би могло да проправи пътя за общо гласуване в Съвета на Европейската банка за възстановяване и развитие от името на всички държави — членки на ЕС.

И накрая, по линия на следващата многогодишна финансова рамка ЕС следва да създаде платформа за външни инвестиции, която да обедини всички съществуващи програми и инструменти за външни инвестиции от бюджета на ЕС в рамките на единна платформа. Комисията и държавите членки ще определят секторните и географските приоритети, а независими експерти ще направят оценка на риска на програмите и портфейлите от проекти. Въз основа на своя опит в съответната област Европейската инвестиционна банка – инвестиционният партньор на ЕС – както и други финансови институции за развитие ще имат пряк достъп до гаранцията на ЕС, за да постигнат възможно най-висока добавена стойност по места. Комисията ще проверява доколко проектите съответстват на политиката и ще отговаря за общото управление на използването на гаранцията на ЕС, без обаче да извършва банкови операции.

Следващи стъпки

През октомври 2018 г. Комисията ще организира среща на всички участници в този процес, включително държави членки, финансови институции за развитие и други заинтересовани страни с цел възможно най-бързо привеждане в действие на решенията, представени днес. Това не засяга текущите преговори по бъдещия Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество, който Комисията предложи през юни 2018 г. и който разполага със средства в размер на 89,2 милиарда евро от бюджета на ЕС. Посредством трите си направления — географско, тематично и за бързо реагиране — инструментът ще предложи отговор на глобални предизвикателства, като например в областта на правата на човека, равенството между половете, изменението на климата, миграцията и предотвратяването на конфликти. В предложението са предвидени финансовите решения, които са най-подходящи за съответния контекст, например безвъзмездни средства, финансови инструменти и гаранции или комбинация от тях. В него е залегнал моделът на Плана за външни инвестиции, а обхватът на Европейския фонд за устойчиво развитие е разширен чрез нова гаранция за външна дейност в размер до 60 милиарда евро. Понастоящем предложението се обсъжда в Съвета от Европейския парламент и държавите членки.

Контекст

За да се даде отговор на все по-сложните предизвикателства в заобикалящия ни свят — от конфликтите и миграцията до изменението на климата и демографските предизвикателства — е нужно финансирането в областта на развитието да разчита на комбинация от източници на финансиране, както публични, така и частни. ЕС трябва да адаптира настоящите си модели, така че да се постигне максимална ефективност в развиващия се свят.

През 2016 г. бе дадено началото на Европейския план за външни инвестиции с цел да се подпомогнат инвестициите в държавите партньори от Африка и в съседните на ЕС държави. Предназначението му е да допринесе за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие и да мобилизира и привлече устойчиви публични и частни инвестиции с цел подобряване на икономическото и социалното развитие и създаването на работни места. Предвиденото в плана финансиране чрез Европейския фонд за устойчиво развитие се основава на опита от успешно създадения по линия на плана Юнкер Европейски фонд за стратегически инвестиции, като се използва гаранция от бюджета на ЕС в размер на 4,1 милиарда евро за привличането на частни инвеститори за високо иновативни и високо рискови проекти. Чрез гаранцията в размер на 75 милиона евро една-единствена инвестиционна програма по линия на Плана за външни инвестиции би могла да генерира 800 000 работни места.

Първите резултати от изпълнението на Плана за външни инвестиции вече са факт. На 10 юли 2018 г. ЕС даде зелена светлина за пакет от програми за финансова гаранция на стойност около 800 милиона евро. Според оценките това ще спомогне за привличането на 8—9 милиарда евро публични и частни инвестиции в Африка и съседните на ЕС държави, като целевата стойност до 2020 г. е 44 милиарда евро. Чрез съответни вноски от държавите членки и от други източници, по линия на плана стойността на тези инвестиции би могла да се удвои до 88 милиарда евро.

Във връзка със следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага бюджетът за външна дейност да се увеличи на 123 милиарда евро, а структурата му значително да се опрости и да стане много по-гъвкава и по-ефективна за преодоляване на днешните глобални предизвикателства.

За повече информация

Информационна бележка: Реч за състоянието на Съюза, 2018 г.: По-ефективна финансова архитектура за подкрепа на инвестициите извън ЕС — Често задавани въпроси

Съобщение: „Към по-ефективна финансова архитектура за инвестиции извън Европейския съюз

Съобщение: „Нов Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“

Уебсайт за Плана за външни инвестиции

Съобщение за медиите, 11 юли 2018 г.: План на ЕС за външни инвестиции: първи проекти в Африка и съседните на ЕС държави.

Съобщение за медиите, 14 юни 2018 г.: Бюджет на ЕС: целта е Съюз, годен за ролята си на значим световен фактор

Реч на председателя Юнкер за състоянието на съюза от 2018 г.

IP/18/5703

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar