Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staat van de Unie 2018: Naar een nieuwe “Afrikaans-Europese alliantie” ter verdieping van de economische betrekkingen en ter bevordering van investeringen en werkgelegenheid

Brussel, 12 september 2018

De Commissie presenteert vandaag een nieuwe “Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en werkgelegenheid”.

banner

Voorzitter Jean-Claude Juncker verklaarde op 12 september naar aanleiding van zijn Staat van de Unie: “Afrika heeft geen behoefte aan liefdadigheid, maar aan oprecht en eerlijk partnerschap. Ook wij Europeanen hebben dit partnerschap evenzeer nodig. Vandaag presenteren wij een nieuwe alliantie tussen Afrika en Europa, voor duurzame investeringen en werkgelegenheid. In onze visie kan deze alliantie ertoe bijdragen dat de komende vijf jaar tot 10 miljoen banen in Afrika worden gecreëerd. Ik ben ervan overtuigd dat de talrijke handelsovereenkomsten tussen de EU en Afrika moeten worden omgevormd tot een vrijhandelsovereenkomst tussen beide continenten, als een economisch partnerschap tussen gelijken.”

De Europese Commissie stelt een nieuwe “Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en werkgelegenheid” voor om de investeringen in Afrika aanzienlijk te vergroten, de handel te stimuleren, banen te creëren en in te zetten op onderwijs en vaardigheden. Het pakket van vandaag is een uitvloeisel van de verbintenissen die zijn aangegaan op de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie die in november van het afgelopen jaar in Abidjan plaatsvond, en waar beide continenten overeenkwamen hun partnerschap te versterken. In het pakket worden de voornaamste actielijnen voor een sterkere economische agenda voor de EU en haar Afrikaanse partners geformuleerd.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini verklaarde: “Europa en Afrika hebben veel belangen gemeen: beide willen wij een sterker Afrika, met kwaliteitsbanen voor jongeren, een beter bedrijfsklimaat, en vrede en veiligheid voor iedereen. De afgelopen jaren zijn wij begonnen een reëel partnerschap tussen gelijken met Afrika uit te bouwen. Wij zijn reeds sterke politieke partners, de volgende stap is ook echte economische partners te worden en onze betrekkingen qua handel en investeringen te verdiepen. Wij willen jongeren de kans bieden om hun aspiraties waar te maken. Verantwoordelijke investeringen stimuleren in Afrika is goed voor beide partijen.”

Europees commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica verklaarde: “Deze alliantie heeft de bedoeling het potentieel van particuliere investeringen te benutten en de belangrijke kansen te verkennen waarmee de economieën in Afrika en Europa beide hun voordeel kunnen doen. Het gaat erom ons partnerschap te actualiseren en ruggesteun te bieden aan Afrikaanse initiatieven zoals de vrijhandelsruimte op het Afrikaanse continent.”

Het voorstel van vandaag is een blijk van de verbintenis om het partnerschap tussen Afrika en de EU te versterken en omvat een reeks belangrijke maatregelen, zoals:

 • stimuleren van strategische investeringen en versterken van de particuliere sector, met name door het risico van investeringsprojecten te verlagen via een combinatie van subsidies, leningen en garanties;
 • investeren in mensen door te investeren in onderwijs en vaardigheden, op continentaal en nationaal niveau, ter versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en om vaardigheden beter af te stemmen op banen, door middel van beurzen en uitwisselingsprogramma's, meer specifiek via Erasmus+;
 • verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat, meer bepaald door een versterkte dialoog met de Afrikaanse partners en door het ondersteunen van hun hervormingsinspanningen op dit gebied;
 • benutten van het volledige potentieel van economische integratie en handel: voortbouwend op de tenuitvoerlegging van de vrijhandelsruimte op het Afrikaanse continent, is het perspectief op de lange termijn een omvattende vrijhandelsovereenkomst tussen beide continenten te sluiten tussen de EU en Afrika. Ter voorbereiding daarvan moeten de economische partnerschapsovereenkomsten, de vrijhandelsovereenkomsten, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimten met de landen van Noord-Afrika, en andere handelsregelingen met de EU ten volle worden benut als bouwstenen voor de vrijhandelsruimte op het Afrikaanse continent;
 • vrijmaken van een belangrijk pakket financiële middelen, zoals meer bepaald blijkt uit het ambitieuze voorstel voor het toekomstige meerjarige financiële kader van de EU voor externe financiering, waarin Afrika een prominente plaats inneemt.

Verwachte resultaten

De alliantie zal tot concrete resultaten leiden zoals het creëren van tot 10 miljoen banen in de volgende vijf jaar. Dankzij de financiële steun van de EU zal tussen nu en 2020 het volgende worden gerealiseerd:

 • 35.000 studenten en academici uit Afrika kunnen gebruik maken van Erasmus+ en nog eens 70.000 studenten en academici tussen 2020 en 2027, waardoor in totaal in tien jaar tijd het cijfer van 105.000 wordt bereikt.
 • 750.000 personen krijgen beroepsopleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden.
 • 30 miljoen mensen en bedrijven krijgen toegang tot elektriciteit dankzij de gezamenlijke investeringen van de EU in hernieuwbare energie en een verhoging van de capaciteit voor de opwekking van elektriciteit met 5 GW.
 • 24 miljoen mensen krijgen toegang tot wegen die in alle seizoenen bruikbaar zijn dankzij onze gezamenlijke investering in de vervoersinfrastructuur.
 • Naar verwachting worden 3,2 miljoen banen in Afrika gecreëerd in het kader van het plan voor externe investeringen, alleen al door de investeringsprogramma's die gericht zijn op kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Met een garantie van 75 miljoen euro, via één investeringsprogramma in het kader van het plan voor externe investeringen, worden 800.000 banen gecreëerd.

Er zullen de komende maanden overleg en dialoog met de Afrikaanse partners worden georganiseerd om gezamenlijk prioriteiten vast te stellen en verdere maatregelen te treffen. De alliantie zal rekening houden met de diversiteit in het Afrikaanse continent en de specifieke kenmerken van elk land, met inbegrip van de contractuele betrekkingen met de landen van Noord-Afrika uit hoofde van hun associatie-overeenkomsten en hun ervaringen qua samenwerking met de EU via het Europees Nabuurschapsbeleid.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor een “Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en werkgelegenheid” maakt deel uit van een pakket, met onder meer een voorstel om een doeltreffendere financiële structuur op te zetten voor investeringen buiten de Europese Unie, om verdere investeringen in Afrika een steun in de rug te geven.

Onder leiding van voorzitter Juncker heeft de EU haar partnerschap met Afrika versterkt, met inbegrip van nieuwe innovatieve middelen, naast de traditionele samenwerkingsinstrumenten, met name het zeer ambitieuze plan voor externe investeringen.

De EU is de naaste buur van Afrika en de grootste investeerder in het continent, de belangrijkste handels- en ontwikkelingspartner en een belangrijke verschaffer van veiligheid. De EU verstrekt tussen 2014 en 2020 voor 31 miljard euro aan officiële ontwikkelingshulp aan Afrika, om de Afrikaanse economie te stimuleren en jongeren op het continent de kans te bieden een toekomst op te bouwen, de voedselzekerheid en toegang tot energie te garanderen, en goed bestuur en de eerbiediging van de mensenrechten stevig te verankeren. Met 291 miljard euro aan investeringen in 2016 zijn de lidstaten van de EU de grootste investeerder in Afrika. De EU biedt tevens vrije toegang tot de EU-markt via de economische partnerschapsovereenkomsten, de vrijhandelsovereenkomsten, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimten met de landen van Noord-Afrika, en de regeling “Alles behalve wapens” met landen in Afrika.

Meer informatie

IP/18/5702

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar