Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2018. gadā: ceļā uz jaunu Āfrikas un Eiropas aliansi nolūkā padziļināt ekonomiskās attiecības un sekmēt ieguldījumus un nodarbinātību

Briselē, 2018. gada 12. septembrī

Komisija šodien nāk klajā ar ierosinājumu par jaunu Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi.

augšējā josla

12. septembrī savā ikgadējā runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Āfrikai ir vajadzīga nevis labdarība, bet gan patiesa un taisnīga partnerība. Un arī mums, Eiropas iedzīvotājiem, ir vajadzīga šī partnerība. Šodien mēs ierosinām izveidot jaunu Eiropas un Āfrikas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi. Mūsu iecerētā alianse palīdzētu izveidot gandrīz 10 miljonus darbvietu nākamo piecu gadu laikā vien. Es uzskatu, ka daudzie ES un Āfrikas tirdzniecības nolīgumi mums būtu jāpārstrādā kontinentu brīvās tirdzniecības nolīgumā — ekonomiskā partnerībā starp vienlīdzīgiem partneriem.”

Eiropas Komisija ierosina izveidot jaunu Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi, lai būtiski sekmētu ieguldījumus Āfrikā, pastiprinātu tirdzniecību, radītu darbvietas un ieguldītu izglītībā un prasmēs. Šodien iesniegtais tiesību aktu kopums ir balstīts uz saistībām, kas pieņemtas pagājušā gada novembrī Abidžanā notikušajā Eiropas Savienības un Āfrikas savienības samitā, kur abi kontinenti vienojās pastiprināt savu partnerību. Tajā izklāstīti galvenie darbības virzieni spēcīgākai ES un tās Āfrikas partneru ekonomiskajai programmai.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: “Eiropai un Āfrikai ir daudzas kopīgas intereses: tās abas vēlas spēcīgāku Āfriku — ar kvalitatīvām darbvietām jauniešiem, labāku uzņēmējdarbības vidi un mieru un drošību visiem. Šo gadu laikā mēs ar Āfriku esam sākuši veidot reālu partnerību starp vienlīdzīgiem partneriem. Mēs jau esam spēcīgi politiskie partneri, un nākamais solis ir kļūt par īstiem ekonomikas partneriem un padziļināt mūsu attiecības tirdzniecības un ieguldījumu jomā. Mēs vēlamies sniegt jauniešiem iespējas īstenot savas cerības. Atbildīgu ieguldījumu Āfrikā sekmēšana ir izdevīga abām pusēm.”

Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica sacīja: “Šī alianse ir iespēja veicināt privātos ieguldījumus un izpētīt plašas iespējas, kas var dot labumu gan Āfrikas, gan Eiropas ekonomikai. Tādējādi tiks stiprināta mūsu partnerība un sniegts atbalsts Āfrikas iniciatīvām, piemēram, Āfrikas kontinentālajai brīvās tirdzniecības zonai.”

Šodien iesniegtais priekšlikums apliecina apņemšanos pastiprināt Āfrikas un ES partnerību un iezīmē virkni svarīgu darbību, kas ietver:

 • stratēģisko ieguldījumu veicināšanu un privātā sektora lomas nostiprināšanu, jo īpaši samazinot riskus ieguldījumu projektos, izmantojot dotāciju un aizdevumu apvienošanu un garantijas;
 • ieguldījumus cilvēkos, ieguldot izglītībā un prasmēs kontinentālā un nacionālā līmenī, lai uzlabotu nodarbinātību un saskaņotu prasmes un nodarbināmību, ietverot arī stipendijas un apmaiņas programmas, jo īpaši ar “Erasmus+” starpniecību;
 • uzņēmējdarbības vides un ieguldījumu klimata nostiprināšanu, jo īpaši pastiprinot dialogu ar Āfrikas partneriem un atbalstot to reformas šajā jomā;
 • ekonomiskās integrācijas un tirdzniecības potenciāla pilnīgu izmantošanu: pamatojoties uz Āfrikas kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas ieviešanu, ilgtermiņa perspektīva ir izveidot visaptverošu starpkontinentu brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Āfriku. Šajā nolūkā ekonomisko partnerattiecību nolīgumi, brīvās tirdzniecības nolīgumi, tostarp padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas, kas ir pieejamas Ziemeļāfrikas valstīm, un citi tirdzniecības režīmi ar ES būtu maksimāli jāizmanto kā pamatelementi Āfrikas kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas vajadzībām;
 • nozīmīgas finanšu resursu paketes piesaistīšanu, kā tas jo īpaši atspoguļots vērienīgajā priekšlikumā nākamajai ES daudzgadu finanšu shēmai par ārējo finansējumu, kura ietvaros Āfrika izcelta kā prioritārs reģions.

Sagaidāmie rezultāti

Alianse sniegs tādus konkrētus rezultātus kā, piemēram, gandrīz 10 miljoni darbvietu nākamo 5 gadu laikā. Pateicoties ES finansiālajam atbalstam, kas tiks piesaistīts līdz 2020. gadam:

 • līdz 2020. gadam programmas “Erasmus+” sniegtās iespējas izmantos 35 000 Āfrikas studentu un akadēmisko aprindu pārstāvju. Vēl 70 000 būs ieguvēji līdz 2027. gadam, kopā desmit gadu laikā sasniedzot 105 000.
 • 750 000 cilvēku saņems arodapmācību prasmju attīstīšanai.
 • 30 miljoni cilvēku un uzņēmumu gūs labumu no piekļuves elektroenerģijai, pateicoties ES mobilizētajiem ieguldījumiem atjaunojamajos energoresursos un par 5 GW lielākai ražošanas jaudai.
 • izmantojot mobilizētos ieguldījumus transporta infrastruktūrā, 24 miljoniem cilvēku būs pieejami visu gadu lietojami ceļi.
 • Tiek sagaidīts, ka, pateicoties ieguldījumu programmām, kas vērstas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, Ārējo investīciju plāna ietvaros tiks izveidoti 3,2 miljoni darbvietu.
 • Pateicoties garantijai 75 miljonu eiro apmērā, Ārējo investīciju plāna vienotā ieguldījumu programma ļaus radīt 800 000 darbvietu.

Tuvākajos mēnešos tiks organizēta apspriešanās un dialogs ar Āfrikas partneriem, lai kopīgi noteiktu prioritātes un veiktu turpmākās darbības. Alianse ņems vērā Āfrikas kontinenta daudzveidīgumu un katras valsts īpatnības, tostarp Ziemeļāfrikas valstu līgumattiecības saistībā ar to asociācijas nolīgumiem un to sadarbības pieredzi ar ES, kas gūta ar Eiropas kaimiņattiecību politikas starpniecību.

Priekšvēsture

Komisijas priekšlikums par Āfrikas un Eiropas Ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi ir daļa no dokumentu kopuma, kas ietver priekšlikumu par efektīvākas finanšu arhitektūras izveidi ieguldījumiem ārpus Eiropas Savienības, kas veicinās arī turpmākus ieguldījumus Āfrikā.

Komisijas priekšsēdētāja Junkera vadībā ES ir pastiprinājusi savu partnerību ar Āfriku, tostarp tradicionālos sadarbības instrumentus papildinot ar jauniem inovatīviem instrumentiem, piemēram ārkārtīgi vērienīgo Ārējo investīciju plānu.

ES ir tuvākais Āfrikas kaimiņš un lielākais ieguldītājs, galvenais tirdzniecības un attīstības partneris un svarīgs drošības nodrošinātājs. Laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ES nodrošina Āfrikai 31 miljardu eiro oficiālajai attīstības palīdzībai, lai veicinātu Āfrikas ekonomiku nolūkā dot iespēju jauniešiem kontinentā veidot savu nākotni, lai garantētu nodrošinātību ar pārtiku un piekļuvi enerģijai un lai nostiprinātu labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. 2016. gadā ES dalībvalstu ieguldījumu apjoms bija 291 miljards eiro, un tādējādi ES ir lielākā ieguldītāja Āfrikā. ES arī piedāvā brīvu piekļuvi ES tirgum, izmantojot ekonomisko partnerattiecību nolīgumus, brīvās tirdzniecības nolīgumus, tostarp padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas, kas ir pieejamas Ziemeļāfrikas valstīm, un programmu “Viss, izņemot ieročus” ar Āfrikas valstīm.

Papildinformācija

IP/18/5702

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar