Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2018 m. Kuriamas naujas ES ir Afrikos aljansas ekonominiams santykiams stiprinti ir investicijoms bei darbo vietoms skatinti

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 12 d.

Šiandien Komisija siūlo naują Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų aljansą.

banner

Rugsėjo 12 d. skaitydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Afrikai reikia ne labdaros, o tikros ir sąžiningos partnerystės. Ir mums, europiečiams, šios partnerystės reikia tiek pat. Šiandien siūlome naują Europos ir Afrikos tvarių investicijų ir darbo vietų aljansą. Mūsų vizijoje šis aljansas turėtų padėti vien tik per ateinančius penkerius metus Afrikoje sukurti iki 10 mln. darbo vietų. Manau, kad iš šios ES ir Afrikos šalių prekybos susitarimų gausos turėtų išaugti vienas dviejų žemynų – lygių ekonominių partnerių – laisvosios prekybos susitarimas.“

Europos Komisija siūlo naują Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų aljansą, siekdama iš esmės paskatinti investicijas į Afriką, padidinti prekybą, sukurti darbo vietų ir investuoti į švietimą bei įgūdžius. Šiandien teikiamas dokumentų rinkinys grindžiamas įsipareigojimais, prisiimtais 2017 m. lapkričio mėn. Abidžane įvykusiame Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame abu žemynai susitarė stiprinti savo partnerystę. Čia išdėstytos svarbiausios veiksmų, kuriais siekiama tvirtesnės ES ir Afrikos partnerių ekonominės darbotvarkės, kryptys.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Europą ir Afriką sieja daug bendrų interesų: visi norime stipresnės Afrikos: kokybiškų darbo vietų jos jaunimui, geresnės verslo aplinkos, taikos ir saugumo visiems. Pastaraisiais metais su Afrika, kaip lygūs su lygiais, pradėjome kurti realius partnerystės ryšius. Mes jau esame tvirti politiniai partneriai, kitas žingsnis – tapti tikrais ekonominiais partneriais ir stiprinti mūsų prekybinius bei investicinius ryšius. Norime suteikti jaunimui daugiau galimybių siekti savo tikslų. Atsakingų investicijų skatinimas Afrikoje yra naudingas abiem pusėms.“

Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica sakė: „Šio aljanso tikslas – paskatinti privačiąsias investicijas ir tirti didžiules galimybes, kurios gali būti naudingos tiek Afrikos, tiek Europos ekonomikai. Juo siekiama sustiprinti mūsų partnerystę ir paremti tokias Afrikos iniciatyvas kaip Afrikos žemyno laisvosios prekybos erdvės sukūrimas.“

Šiandienos pasiūlymu rodomas įsipareigojimas stiprinti Afrikos ir ES partnerystę ir nurodoma keletas pagrindinių veiksmų:

 • skatinti strategines investicijas ir stiprinti privačiojo sektoriaus vaidmenį, visų pirma dotacijų bei paskolų ir garantijų derinimo priemonėmis mažinant investicinių projektų riziką;
 • investuoti į žmones investuojant į švietimą ir įgūdžius žemyno ir šalies lygmenimis, kad išaugtų galimybės įsidarbinti ir įgūdžiai būtų ugdomi pagal darbo rinkos poreikius, taip pat teikti stipendijas ir vykdyti mainų programas, visų pirma naudojantis „Erasmus+“;
 • gerinti verslo ir investicijų aplinką, visų pirma palaikyti glaudesnį dialogą su Afrikos partneriais ir remti jų reformas šioje srityje;
 • naudotis visomis ekonominės integracijos ir prekybos galimybėmis – remiantis Afrikos žemyno laisvosios prekybos erdvės kūrimu, siekti ilgalaikio tikslo – sudaryti išsamų abiejų žemynų ES ir Afrikos laisvosios prekybos susitarimą. Tam rengiantis reikėtų visapusiškai išnaudoti ekonominės partnerystės susitarimus, laisvosios prekybos susitarimus, be kita ko, Šiaurės Afrikos šalims siūlomas išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves, ir kitą prekybai su ES taikomą tvarką, ir jais remtis kuriant Afrikos žemyno laisvosios prekybos erdvę;
 • sutelkti gausių finansinių išteklių, kaip visų pirma numatyta būsimos ES daugiametės finansinės programos plataus užmojo pasiūlyme dėl išorės finansavimo, kuriame Afrika išskirta kaip prioritetinis regionas.

Numatomi rezultatai

Aljansas padės siekti konkrečių rezultatų, pavyzdžiui, per ateinančius penkerius metus sukurti iki 10 mln. darbo vietų. Iki 2020 m. sutelkus ES finansinę paramą:

 • iki 2020 m. programoje „Erasmus+“ dalyvaus 35 000 Afrikos studentų ir dėstytojų. Iki 2027 m. ja pasinaudos dar 70 000 asmenų (iš viso 105 000 per dešimt metų);
 • 750 000 asmenų dalyvaus profesiniuose įgūdžių ugdymo mokymuose;
 • ES pritraukus investicijų į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir 5 GW padidinus elektros energijos gamybos pajėgumus, 30 mln. žmonių ir įmonių galės naudotis elektros energija;
 • dėl mūsų pritrauktų investicijų į transporto infrastruktūrą 24 mln. žmonių galės naudotis visais metų laikais išvažiuojamais keliais;
 • vien tik mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtomis programomis pagal Išorės veiksmų planą Afrikoje numatoma sukurti 3,2 mln. darbo vietų;
 • naudojantis 75 mln. EUR garantija, viena Išorės investicijų plano investicijų programa padės sukurti 800 000 darbo vietų.

Per artimiausius mėnesius su Afrikos partneriais surengsime konsultacijas ir palaikysime dialogą – kartu nustatysime prioritetus ir imsimės tolesnių veiksmų. Aljansas atsižvelgs į Afrikos žemyno įvairovę ir kiekvienos šalies specifiką, taip pat sutartinius santykius su Šiaurės Afrikos šalimis pagal jų asociacijos susitarimus ir jų bendradarbiavimo su ES patirtį įgyvendinant Europos kaimynystės politiką.

Pagrindiniai faktai

Komisijos pasiūlymas dėl Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų aljanso yra vienas iš pasiūlymų, įtrauktų į dokumentų rinkinį, į kurį įtrauktas pasiūlymas sukurti veiksmingesnę investicijų už Europos Sąjungos ribų finansinę struktūrą, kuria taip pat remiamos tolesnės investicijos Afrikoje.

Vadovaujama Pirmininko J.-C. Junckerio ES stiprino partnerystę su Afrika: be įprastų bendradarbiavimo priemonių, kaip antai plataus užmojo Išorės investicijų plano, naudojo naujų novatoriškų priemonių.

ES yra artimiausia Afrikos kaimynė ir didžiausia investuotoja, pagrindinė prekybos ir vystymosi partnerė ir svarbiausia saugumo teikėja. 2014–2020 m. ES Afrikai suteiks 31 mlrd. EUR oficialią paramą vystymuisi, kad paskatintų Afrikos ekonomiką suteikti žemyno jaunimui galimybę kurti ateitį, užtikrintų aprūpinimą maistu ir elektros energija, įtvirtintų gerą valdymą ir pagarbą žmogaus teisėms. ES valstybės narės 2016 m. sutelkė 291 mlrd. EUR investicijų, todėl ES yra didžiausia investuotoja Afrikoje. Pagal ekonominės partnerystės susitarimus, laisvosios prekybos susitarimus, be kita ko, išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves su Šiaurės Afrikos šalimis ir iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ su Afrikos šalimis, ES taip pat siūlo laisvą patekimą į ES rinką.

Daugiau informacijos

IP/18/5702

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar