Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2018: Uusi Afrikan ja EU:n allianssi taloussuhteiden, investointien ja työpaikkojen edistämiseksi

Bryssel 12. syyskuuta 2018

Komissio on tänään ehdottanut uuden Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssin luomista.

banner

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoi 12. syyskuuta pitämänsä unionin tilaa koskevan puheen yhteydessä, että komissio ehdottaa uuden Afrikan ja EU:n välisen allianssin luomista kestävien investointien ja työpaikkojen edistämiseksi. ”Afrikka ei tarvitse hyväntekeväisyyttä, vaan todellista reilua kumppanuutta. Myös Eurooppa tarvitsee tällaista kumppanuutta aivan yhtä paljon. Suunnitellun uuden allianssin avulla Afrikassa voitaisiin luoda pelkästään viiden seuraavan vuoden aikana jopa 10 miljoonaa uutta työpaikkaa. Meidän olisi myös vähitellen luotava lukuisten EU:n ja Afrikan välillä tehtyjen kauppasopimusten pohjalta maanosien välinen vapaakauppasopimus, jolla sinetöitäisiin kahden tasaveroisen osapuolen talouskumppanuus”, Juncker esitti.

Euroopan komissio ehdottaa uutta Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssia, jonka tarkoituksena on lisätä merkittävästi investointeja Afrikkaan ja vahvistaa kauppaa, luoda työpaikkoja ja edistää investointeja koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Tänään esitetty toimenpidepaketti perustuu Abidjanissa marraskuussa 2017 pidettyyn Afrikan unionin ja EU:n huippukokoukseen, jossa nämä maanosat sopivat kumppanuutensa lujittamisesta. Toimenpidepaketissa esitetään keskeiset toimintalinjat taloussuhteiden vahvistamiseksi EU:n ja sen afrikkalaisten kumppanien välillä.

Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini huomautti, että Euroopan ja Afrikan edut ovat pitkälti yhtenevät. ”Haluamme molemmat vahvemman Afrikan, joka kykenee tarjoamaan nuorille kunnon työpaikkoja, paremman liiketoimintaympäristön ja rauhaa ja turvallisuutta koko väestölle. Olemme viime vuosina ryhtyneet rakentamaan tasaveroisten osapuolten kumppanuutta Afrikan kanssa. Poliittinen kumppanuus on jo toteutunut, ja seuraavaksi on talouskumppanuuden ja kauppa- ja investointisuhteiden kehittämisen vuoro. Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa tulevaisuudenhaaveensa. Vastuullisten investointien lisääminen Afrikassa tuo hyötyä molemmille osapuolille”, Mogherini totesi.

Kehitysyhteistyökomissaari Neven Mimica vahvisti, että allianssin avulla saadaan liikkeelle yksityisiä investointeja ja voidaan tutkia valtavia mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä Afrikan että Euroopan taloudet. ”Tavoitteena on kehittää EU:n ja Afrikan kumppanuutta ja tukea afrikkalaisia aloitteita, kuten koko Afrikan laajuisen vapaakauppa-alueen luomista”, Mimica lisäsi.

Tänään hyväksytyt ehdotukset ovat osoitus sitoutumisesta Afrikan ja EU:n kumppanuuden lujittamiseen. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:

 • strategisten investointien lisääminen ja yksityissektorin vahvistaminen muun muassa siten, että vähennetään investointihankkeisiin liittyviä riskejä yhdistämällä avustuksia, lainoja ja takauksia;
 • investointi ihmisiin investoimalla koulutukseen ja osaamiseen sekä kansallisella että koko maanosan tasolla, jotta voidaan parantaa työllistyvyyttä ja ammattitaidon ja työpaikkojen yhteensovittamista muun muassa apurahojen ja vaihto-ohjelmien avulla erityisesti Erasmus+ -ohjelman puitteissa;
 • liiketoimintaympäristön ja investointi-ilmaston kehittäminen erityisesti lisäämällä vuoropuhelua afrikkalaisten kumppanien kanssa ja tukemalla niiden aloitteita tällä alalla;
 • taloudellisen yhdentymisen ja kaupan koko potentiaalin hyödyntäminen: pitkän aikavälin tavoitteena on luoda koko Afrikan laajuisen vapaakauppa-alueen toteuttamisen pohjalta kattava EU:n ja Afrikan välinen vapaakauppasopimus. Tähän olisi valmistauduttava hyödyntämällä Afrikan vapaakauppa-alueen kehittämisessä mahdollisimman tehokkaasti talouskumppanuussopimuksia, vapaakauppasopimuksia ja Pohjois-Afrikan maille tarjottuja pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita sekä muita kauppajärjestelyjä EU:n kanssa;
 • merkittävän rahoituspaketin kokoaminen, mikä on otettu huomioon erityisesti EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa kunnianhimoisessa ehdotuksessa, jossa Afrikka on määritelty painopistealueeksi.

Odotetut tulokset

Allianssin avulla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, kuten jopa 10 miljoonaa uutta työpaikkaa seuraavien viiden vuoden aikana. Vuoteen 2020 mennessä EU:n rahoituksen avulla

 • 35 000 afrikkalaista opiskelijaa ja tutkijaa saa tukea Erasmus+ -ohjelmasta vuoteen 2020 mennessä Vuoteen 2027 mennessä tuensaajien määrä kasvaa 70 000:lla, jolloin kokonaismäärä on kymmenessä vuodessa 105 000.
 • 750 000 henkilöä voi kehittää osaamistaan osallistumalla ammatilliseen koulutukseen.
 • 30 miljoonaa ihmistä ja yritystä pääsee sähkönjakelun piiriin, kun EU tukee investointeja uusiutuvaan energiaan ja tuotantokapasiteetin parantamista 5 gigawatilla.
 • 24 miljoonaa ihmistä voi käyttää tieverkkoa ympäri vuoden, kun liikenneinfrastruktuuria kehitetään EU:n tukemilla investoinneilla.
 • 3,2 miljoonaa työpaikkaa syntyy Afrikassa ulkoisen investointiohjelman puitteissa pelkästään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin keskittyvien investointien avulla.
 • 75 miljoonan euron takauksen ansiosta voidaan luoda ulkoisen investointiohjelman puitteissa 800 000 työpaikkaa.

Tulevan toiminnan painopisteet ja jatkotoimet määritetään yhdessä afrikkalaisten kumppanien kanssa lähikuukausina aloitettavan konsultoinnin ja vuoropuhelun puitteissa. Allianssissa otetaan huomioon Afrikan mantereen monimuotoisuus ja kunkin maan erityisluonne, esimerkiksi Pohjois-Afrikan maiden sopimussuhteet, jotka perustuvat niiden tekemiin assosiaatiosopimuksiin, sekä näiden maiden kokemus EU:n naapuruuspolitiikan puitteissa tehtävästä yhteistyöstä.

Tausta

Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssia koskeva komission ehdotus on osa toimenpidepakettia, johon sisältyy muun muassa ehdotus tehokkaan rahoitusrakenteen luomiseksi Euroopan unionin ulkopuolella tehtäville investoinneille, jotta voidaan tukea investointeja Afrikkaan.

EU on vahvistanut kumppanuutta Afrikan kanssa puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kaudella muun muassa kehittämällä perinteisten kehitysyhteistyövälineiden rinnalle uusia innovatiivisia välineitä, kuten kunnianhimoisen ulkoisen investointiohjelman.

EU on Afrikan lähin naapuri ja suurin sijoittaja, tärkein kauppa- ja kehitysyhteistyökumppani ja keskeinen toimija myös turvallisuuden alalla. EU antaa Afrikalle 31 miljardia euroa virallista kehitysapua vuosina 2014–2020. Sen avulla voidaan edistää Afrikan talouskasvua, antaa nuorille mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta, varmistaa ruokaturva ja energian saatavuus sekä tukea hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. EU:n jäsenvaltioilla oli vuonna 2016 Afrikassa 291 miljardin euron investoinnit, eli EU oli Afrikan suurin sijoittaja. EU on myös avannut afrikkalaisille tuotteille vapaan pääsyn EU:n markkinoille talouskumppanuus- ja vapaakauppasopimusten avulla. Näihin sisältyvät muun muassa pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet Pohjois-Afrikan maiden kanssa sekä ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmä.

Lisätietoja

IP/18/5702

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar