Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2018. aastal: Uue Aafrika ja Euroopa liidu nimel majandussuhete süvendamiseks ja investeeringute hoogustamiseks

Brüssel, 12. september 2018

Komisjon esitab täna uue ettepaneku: „Jätkusuutlike investeeringute ja töökohtade loomise Aafrika ja Euroopa liit“

banner

Seoses oma kõnega olukorrast Euroopa Liidus ütles president Jean-Claude Juncker 12. septembril: „Aafrika ei vaja heategevust, vaid tõelist ja õiglast partnerlust. Ja meie, eurooplased, vajame sellist partnerlust täpselt samamoodi. Täna teeme ettepaneku luua uus liit, mille kaudu Euroopa ja Aafrika saaksid teha jätkusuutlikke investeeringuid ja luua töökohti. Meie kavandatav liit peaks aitama luua Aafrikas ainuüksi viie lähema aasta jooksul kuni kümme miljonit töökohta. Arvan, et peaksime muutma paljud ELi ja Aafrika kaubanduslepingud võrdsetel alustel toimiva majanduspartnerluse raames maailmajagudevahelisteks vabakaubanduslepinguteks.“

Euroopa Komisjon esitab uue ettepaneku „Jätkusuutlike investeeringute ja töökohtade loomise Aafrika ja Euroopa liit“, et oluliselt suurendada investeeringuid Aafrikas, tugevdada kaubandust, luua töökohti ning investeerida haridusse ja oskuste arendamisse. Täna esitatava paketi aluseks on Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumine, mis toimus mullu novembris Abidjanis, kus lepiti kokku kahe maailmajao partnerluse tugevdamises. Selles määratakse kindlaks tugevama majanduskava peamised tegevussuunad, millest EL ja tema Aafrika partnerid juhinduvad.

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini selgitas: „Euroopal ja Aafrikal on palju ühiseid huve: me mõlemad soovime tugevamat Aafrikat, kus oleksid noortel head töökohad, oleks parem ärikeskkond ning kus valitseks rahu ja oleks turvaline elada. Neil aastail oleme alustanud Aafrikaga võrdsetel alustel toimiva tõelise partnerluse ülesehitamist. Me juba oleme tugevad poliitilised partnerid ning järgmiseks sammuks on saada tõelisteks majanduspartneriteks ning süvendada kaubandus- ja investeerimissuhteid. Tahame anda noortele võimalusi oma püüdlused ellu viia. Vastutustundlike investeeringute suurendamine Aafrikas on kasulik mõlemale poolele.“

Rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica sõnas: „Selle liidu abil kaasatakse erainvesteeringuid ja uuritakse tohutuid võimalusi, mis võivad ühtmoodi kasu tuua nii Aafrikale kui ka Euroopale. Eesmärk on meie partnerlust süvendada ja asetada rõhk Aafrika algatustele, näiteks Aafrika mandri vabakaubandusala loomine.“

Tänane ettepanek näitab pühendumust tugevdada Aafrika ja ELi partnerlust ning selles esitatakse rida peamisi meetmeid, sealhulgas:

 • strateegiliste investeeringute suurendamine ja erasektori rolli tugevdamine, tehes seda eelkõige investeerimisprojektide riskide vähendamise kaudu, kasutades toetuste ja laenude segarahastamist ning tagatisi;
 • investeerimine inimestesse, investeerides haridusse ja oskuste arendamisse, nii maailmajao kui ka riiklikul tasandil, et tugevdada tööalast konkurentsivõimet ja viia oskused tööturu vajadustega vastavusse, kasutades ka stipendiume ja vahetusprogramme, eelkõige programmi Erasmus+;
 • ärikeskkonna ja investeerimiskliima tugevdamine, eelkõige tugevdades dialoogi Aafrika partneritega ja toetades selles valdkonnas nende reforme;
 • majandusliku integratsiooni ja kaubanduse kogu potentsiaali ärakasutamine: võttes aluseks Aafrika mandri vabakaubandusala loomise, on pikaajaline eesmärk sõlmida ELi ja Aafrika vahel laiaulatuslik mandritevaheline vabakaubandusleping. Selle ettevalmistamiseks tuleks kõige ulatuslikumalt kasutada majanduspartnerluslepinguid, vabakaubanduslepinguid, sealhulgas Põhja-Aafrika riikidega sõlmitud põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid ja muid ELiga kehtestatud kaubandusrežiime, mis moodustavad Aafrika mandri vabakaubandusala alustalad;
 • olulise finantsvahendite paketi kaasamine, mida on eelkõige käsitletud ELi tulevase mitmeaastase finantsraamistiku ambitsioonikas ettepanekus välistegevuse rahastamise kohta, milles on Aafrika esmatähtsa piirkonnana välja toodud.

Oodatavad tulemused

Liidu abil saavutatakse konkreetsed tulemused, nagu kuni kümne miljoni töökoha loomine järgmise viie aasta jooksul. 2020. aastani kaasatava ELi finantsabiga:

 • osaleb 35 000 Aafrika üliõpilast ja teadlast aastani 2020 programmis Erasmus+; veel 70 000 isikut saab osaleda 2027. aastani, mis tähendab kokku 105 000 osalejat kümne aasta jooksul;
 • saab 750 000 inimest oskuste arendamiseks kutseharidust;
 • saab 30 miljonit inimest ja äriühingut juurdepääsu elektrile tänu investeeringute suurendamisele taastuvenergiasse ja tootmisvõimsuse suurendamisse 5 GW võrra;
 • saab 24 miljonit inimest juurdepääsu aasta läbi ligipääsetavatele teedele transporditaristusse tehtavate suuremate investeeringute kaudu;
 • on plaanis luua 3,2 miljonit töökohta välisinvesteeringute kava raames ainuüksi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud investeerimisprogrammidega;
 • on plaanis 75 miljoni euro suuruse tagatise abil välisinvesteeringute kava ühe investeerimisprogrammiga luua 800 000 töökohta.

Lähikuudel korraldatakse Aafrika partneritega nõupidamised ja dialoog, et määrata ühiselt kindlaks prioriteedid ja võtta edasisi meetmeid. Liidu raames võetakse arvesse Aafrika mitmekesisust ja iga riigi erijooni, sealhulgas Põhja-Aafrika riikide lepingulisi suhteid assotsieerimislepingute alusel ja kogemuste alusel, mille nad on saanud koostöös ELiga Euroopa naabruspoliitika raames.

Taust

Komisjoni ettepanek „Jätkusuutlike investeeringute ja töökohtade loomise Aafrika ja Euroopa liit“ on osa paketist, mis sisaldab ka ettepanekut luua väljaspool Euroopa Liitu tõhusam investeeringute struktuur, mis toetab samuti edasisi investeeringuid Aafrikas.

President Junckeri juhtimisel on EL tugevdanud oma partnerlust Aafrikaga, kasutades selleks lisaks traditsioonilistele koostöövahenditele ka uuenduslikke vahendeid, nagu väga ambitsioonikat välisinvesteeringute kava.

EL on Aafrika lähim naaber ja suurim investor, peamine kaubandus- ja arenguvaldkonna partner ning oluline julgeoleku tagaja. Aastatel 2014–2020 on ELi Aafrikale antav ametlik arenguabi 31 miljardit eurot, millega toetatakse Aafrika majandust, et anda selle mandri noortele võimalus oma tulevikku üles ehitada, tagada toiduga kindlustatus ja energia kättesaadavus, edendada head valitsemistava ja austust inimõiguste vastu. ELi liikmesriikide investeeringute maht oli 2016. aastal 291 miljardit eurot, mis teeb EList Aafrika suurima investori. EL pakub Aafrika riikidele vaba pääsu ELi turule ka majanduspartnerlus- ja vabakaubanduslepingute (sealhulgas põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud Põhja-Aafrika riikidega) ning algatuse „Kõik peale relvade“ kaudu.

Lisateave

IP/18/5702

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar