Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза през 2018 г.: към нов „Алианс Африка — Европа“ за задълбочаване на икономическите отношения и увеличаване на инвестициите

Брюксел, 12 септември 2018 r.

Днес Комисията предлага нов „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“.

банер

На 12 септември по повод речта си за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Африка се нуждае не от благотворителност, а от истинско и честно партньорство. Това партньорство е също толкова необходимо и за нас, европейците. Днес предлагаме нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места. Съгласно нашите предвиждания този алианс ще спомогне за създаването на до 10 милиона работни места в Африка само през следващите 5 години. Аз вярвам, че трябва да доразвием многобройните търговски споразумения между ЕС и Африка в споразумение за свободна търговия между двата континента като икономическо партньорство между равни“.

Европейската комисия предлага нов „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“ с цел значителен тласък на инвестициите в Африка, засилване на търговията, създаване на работни места и инвестиране в образование и умения. Днешният пакет се основава на ангажиментите, поети на срещата на върха между Африканския съюз и Европейския съюз, състояла се през ноември миналата година в Абиджан, на която двата континента се споразумяха да укрепят своето партньорство. В него се определят основните направления на действията за по-амбициозна икономическа програма на ЕС и африканските му партньори.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини каза: „Европа и Африка имат много общи интереси: ние еднакво желаем по-силна Африка — с качествени работни места за младите хора, по-добър бизнес климат, както и мир и сигурност за всички. През тези години започнахме изграждането на истинско равнопоставено партньорство с Африка. Вече сме силни политически партньори, следващата стъпка e превръщането ни в истински икономически партньори и задълбочаването на нашите отношения в областта на търговията и инвестициите. Искаме да дадем възможност на младите хора да реализират своите стремежи. Увеличаването на отговорните инвестиции в Африка е от полза и за двете страни“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: „Целта на този алианс е да мобилизира частни инвестиции и да реализира огромните възможности, които могат да донесат ползи в еднаква степен и за африканските, и за европейските икономики. Става въпрос за засилване на нашето партньорство, като със значителния си капацитет ще поддържаме африканските инициативи, като например Африканската континентална зона за свободна търговия“.

Днешното предложение показва ангажимента за укрепване на партньорството между Африка и ЕС и очертава редица ключови действия, които включват:

 • увеличаване на стратегическите инвестиции и засилване на ролята на частния сектор, по-специално чрез понижаване на риска при инвестиционните проекти посредством съчетаването на безвъзмездни средства и заеми и предоставянето на гаранции;
 • инвестиране в хората, като се инвестира в образование и умения, на равнището на континента и на национално равнище, за да се повишат пригодността за заетост и съответствието между уменията и работните места, в т.ч. стипендии и програми за обмен, по-специално чрез „Еразъм+“;
 • подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат, по-специално чрез засилване на диалога с африканските партньори и подкрепа на техните реформи в тази област;
 • разгръщане на пълния потенциал на икономическата интеграция и търговията: дългосрочната перспектива — въз основа на реализирането на Африканската континентална зона за свободна търговия — е създаването на всеобхватно междуконтинентално споразумение за свободна търговия между ЕС и Африка. В подготовка на това, като градивни елементи, благоприятстващи Африканската континентална зона за свободна търговия, следва да се използват в най-голяма степен споразуменията за икономическо партньорство, споразуменията за свободна търговия, споразуменията за асоцииране, включително задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, които се предлагат за държавите от Северна Африка, както и други търговски режими с ЕС;
 • мобилизиране на значителен пакет от финансови ресурси, отразено по-специално в амбициозното предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС относно външното финансиране, в рамките на което Африка се изтъква като приоритетен регион.

Очаквани резултати

Алиансът ще доведе до конкретни резултати, като например създаването на до 10 милиона нови работни места през следващите 5 години. С финансовата подкрепа на ЕС, мобилизирана до 2020 г.:

 • 35 000 студенти и преподаватели от Африка ще се възползват от „Еразъм+“ до 2020 г. Други 70 000 ще се възползват до 2027 г., достигайки общо 105 000 за период от десет години;
 • 750 000 души ще получат професионално обучение с цел придобиване на умения
 • 30 милиона души и дружества ще имат достъп до електричество благодарение на привлечените с помощта на ЕС инвестиции във възобновяема енергия и увеличаването на производствените мощности с 5 GW;
 • 24 милиона души ще имат достъп до пътища, проходими през всички сезони, благодарение на привлечените от нас инвестиции в транспортна инфраструктура;
 • очаква се в Африка да бъдат създадени 3,2 милиона работни места в рамките на Плана за външни инвестиции само от инвестиционните програми, насочени към малките и средните предприятия;
 • единна програма за инвестиции от Плана за външни инвестиции ще създаде 800 000 работни места благодарение на гаранция в размер на 75 милиона евро.

През идните месеци ще бъдат организирани консултации и диалог с африканските партньори за съвместно определяне на приоритетите и предприемане на по-нататъшни действия. Алиансът ще вземе предвид различията в африканския континент и специфичните особености на всяка държава, включително договорните отношения на страните от Северна Африка чрез техните споразумения за асоцииране и опита им от сътрудничеството с ЕС чрез европейската политика за съседство.

Контекст

Предложението на Комисията за „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“ е част от пакет, който включва също така предложение за по-ефективна финансова архитектура за инвестиции извън Европейския съюз, което също ще подпомогне допълнителните инвестиции в Африка.

Под ръководството на председателя Юнкер ЕС работи за укрепване на партньорството си с Африка, включително чрез нови иновативни инструменти в допълнение към традиционните инструменти за сътрудничество, и по-специално силно амбициозния План за външни инвестиции.

По отношение на Африка ЕС е най-близкият съсед и най-големият инвеститор, главният търговски партньор и партньор в областта на развитието, както и основен фактор за сигурност. Официалната помощ на ЕС за развитие на Африка в периода 2014—2020 г. възлиза на 31 милиарда евро, като целта е да се стимулира икономиката на Африка, за да се даде шанс на младите хора на континента да градят бъдеще, да се гарантират продоволствената сигурност и достъпът до енергия и да се утвърдят доброто управление и зачитането на човешките права. През 2016 г. съвкупните инвестиции на държавите — членки на ЕС, възлизаха на 291 милиарда евро, което прави ЕС най-големият инвеститор в Африка. ЕС предлага също така свободен достъп до пазара на ЕС чрез споразумения за икономическо партньорство, споразумения за свободна търговия, включително задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия със страните от Северна Африка и схемата „Всичко освен оръжие“ с африканските държави.

За повече информация:

IP/18/5702

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar