Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г.: ЕС — по-силен участник на световната сцена — Европейската комисия предлага по-ефикасен процес на вземане на решения в общата външна политика и политика на сигурност

Брюксел, 12 септември 2018 r.

.

банер

На 12 септември 2018 г. на речта си за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви:  „Трябва да подобрим способността си да говорим с един глас в областта на външната политика. Ето защо днес Комисията предлага да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство в конкретни области на външните ни отношения. Не във всички области, а в специфични области: правата на човека, гражданските мисии и др. Това е възможно въз основа на съществуващите Договори и мисля, че е дошъл моментът да използваме клаузата за преход, позволяваща ни да преминем към гласуване с квалифицирано мнозинство — „скритото съкровище“ на Договора от Лисабон.“

Днес Европейската комисия предложи начини за подобряване на способността на Европейския съюз да играе по-голяма и по-ефективна роля на световната сцена. По-конкретно, председателят Юнкер предложи държавите членки да използват действащите правила на ЕС, за да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в някои области на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС. Това би позволило на ЕС да стане по-силен участник на световната сцена, да може по-успешно да влияе на световните събития и да поема отговорности в международен план.

Комисията набеляза три конкретни области, където това може да бъде направено, за да се гарантира, че ЕС насърчава по-добре своите ценности в световен мащаб, че защитава интересите си и взема бързи решения, за: (1) да предприема колективни действия по отношение на посегателства срещу правата на човека, (2) да прилага ефективни санкции и (3) да стартира и да ръководи граждански мисии за сигурност и отбрана.

Оползотворяване на потенциала на Договорите

Чрез последователни изменения на Договора държавите членки постепенно преминаха към по-често вземане на решения с квалифицирано мнозинство. До голяма степен остават обаче неизползвани действащи разпоредби в Договора, които дават възможност за по-голяма гъвкавост в областта на общата външна политика и политика на сигурност. Такъв е случаят с разпоредбите на член 31, параграфи 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) — чиито огромни възможности досега са останали неизползвани. В днешния сложен, свързан и конфликтен свят е време тези съществуващи инструменти да се използват, за да позволят на ЕС да защитава гражданите си, да насърчава колективните интереси и да гарантира стабилността в съседните държави и отвъд тях.

Въпреки че общата външна политика и политика на сигурност на ЕС бе значително подсилена през последните години, все още са налице редица случаи, при които единодушието пречеше на ефективното вземане на решения и не позволи на ЕС да действа бързо и решително. Ето защо Европейската комисия набеляза конкретни области, в които способността на ЕС да осъществява действия би могла да бъде значително подобрена. В представено днес съобщение Европейската комисия набелязва областите, в които Съветът би могъл да използва потенциала на съществуващите Договори, за да се увеличи използването на гласуването с квалифицирано мнозинство, като същевременно се съхрани културата на ЕС за постигане на консенсус. Още по-важно е да се повиши ефективността на процеса на вземане на решения във външната политика, като се има предвид евентуално бъдещо разширяване на Европейския съюз.

По-конкретно, Европейската комисия приканва лидерите да постигнат съгласие на срещата на върха в Сибиу на 9 май 2019 г. за разширяване на приложното поле на гласуването с квалифицирано мнозинство в областта на общата външна политика и политика на сигурност, като се използва член 31, параграф 3 от ДЕС, т.нар. „клауза за преход“, според която Европейският съвет може да разреши (с единодушие) на Съвета да действа с квалифицирано мнозинство в някои случаи в областта на общата външна политика и политика на сигурност. Тези случаи се отнасят до:

  1. Позиции по въпросите на правата на човека на международни форуми;
  2. Решения за налагане на санкции;
  3. Решения относно граждански мисии по линия на общата външна политика и политика на сигурност.

Гласуването с квалифицирано мнозинство укрепва Съюза и спомага за изграждането на консенсус

В други области, в които квалифицираното мнозинство е правило — например търговската политика на ЕС — опитът показва, че то не само засилва ролята на ЕС като участник на световната сцена, но и води до приемането на по-ефективни решения. Перспективата за гласуване с квалифицирано мнозинство представлява мощен катализатор за ангажирането на държавите членки с изграждането на ефективен консенсус и постигането на единство. Консенсусът означава и по-голяма ангажираност по отношение на взетите решения.

Освен това Договорът предвижда редица специални гаранции за защита на основните интереси и прерогативи на държавите членки в областта на общата външна политика и политика на сигурност: Решенията, които имат военни и отбранителни последици, са изключени от гласуването с квалифицирано мнозинство (член 31, параграф 4 от ДЕС). Освен това в член 31, параграф 2 от ДЕС се предвижда механизъм на „аварийната спирачка“, позволяващ на държава членка да възрази срещу вземането на решение с квалифицирано мнозинство по „жизненоважни причини, които излага, свързани с националната политика“.

 

Контекст

Решенията в следните области на политиката продължават да бъдат систематично приемани с единодушие: данъчното облагане, социалната сигурност или социалната закрила, присъединяването на нови страни към ЕС, оперативното полицейско сътрудничество и общата външна политика и политика на сигурност — въпреки че Договорите предвиждат възможности да се прибегне до по-гъвкави форми на вземане на решения.

В Договора за Европейския съюз се предвижда възможността да се премине от сегашното общо правило за единодушие при приемането на решения, свързани с общата външна политика и политика на сигурност, към гласуване с квалифицирано мнозинство. С член 31, параграф 2 от ДЕС на Съвета вече е предоставена възможността да решава с квалифицирано мнозинство в някои предварително определени случаи. Специфичната за общата външна политика и политика на сигурност клауза за преход по член 31, параграф 3 от ДЕС дава на Европейския съвет правомощието да разшири обхвата на гласуването с квалифицирано мнозинство по въпросите на общата външна политика и политика на сигурност, ако държавите членки се съгласят единодушно с това. И двете разпоредби на Договора отразяват убеждението, че с оглед на ефективността, своевременността и надеждността на общата външна политика и политика на сигурност гласуването с единодушие би могло постепенно да отпадне, поне в някои избрани области.

Както беше признато в Римската декларация от 2017 г., приета по случай 60-та годишнина от Договора от Рим, необходимостта от силен ЕС е по-важна от всякога. С цел Съюзът да стане по-силен участник на световната сцена, председателят Юнкер предложи в речта си за състоянието на Съюза през 2017 г. държавите членки „да преценят кои решения в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство“. Това ще допринесе за превръщането на ЕС в по-ефективен глобален фактор. За тази цел в декларацията от Мезеберг за подновяване на ангажиментите на Европа за сигурност и просперитет от германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон през юни 2018 г. също беше отправен призив „да се проучат нови начини за повишаване на бързината и ефективността на вземането на решения в рамките на нашата обща външна политика и политика на сигурност“ и „да се проучат възможностите за използване на гласуване с мнозинство в областта на общата външна политика и политика на сигурност в рамките на по-общи дебати относно гласуването с квалифицирано мнозинство за политиките на ЕС“.

 

За повече информация:

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Гласуването с квалифицирано мнозинство: инструмент, чрез който външната политика и политика на сигурност на Европа ще бъде по-ефективна

Съобщение на Европейската комисия „По-силен участник на световната сцена: по-ефективно вземане на решения за общата външна политика и политика на сигурност на ЕС“

Реч на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, 2018 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Член 31 от ДЕС

1. Решенията по настоящата глава [ГЛАВА 2 — СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ] от Европейския съвет и от Съвета с единодушие, с изключение на случаите, когато в настоящата глава е предвидено друго. Приемането на законодателни актове се изключва.

Всеки член на Съвета, който гласува „въздържал се“ може да придружи вота си с изрична декларация по настоящата алинея. В този случай той не е задължен да прилага решението, но приема, че решението е обвързващо за Съюза. В дух на взаимна солидарност съответната държава членка се въздържа от всякакво действие, което би могло да противоречи или да попречи на действието на Съюза, основаващо се на това решение, а останалите членки зачитат нейната позиция. Ако членовете на Съвета, придружили своето въздържане с такава декларация, представляват поне една трета от държавите членки, обхващащи най-малко една трета от населението на Съюза, решението не се приема.

2. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, Съветът решава с квалифицирано мнозинство:

- когато приема решение, което определя действие или позиция на Съюза въз основа на решение на Европейския съвет относно стратегическите интереси и цели на Съюза, както е посочено в член 22, параграф 1;

- когато приема решение, което определя действие или позиция на Съюза по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представено вследствие на конкретно искане, което Европейският съвет му е отправил по собствена инициатива или по инициатива на върховния представител;

- когато приема каквото и да е решение за изпълнението на решение, което определя действие или позиция на Съюза;

- при назначаване на специален представител съгласно член 33.

Ако член на Съвета заяви, че поради жизненоважни причини, които излага, свързани с националната политика, възнамерява да се противопостави на приемането на решение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, не се пристъпва към гласуване. Върховният представител, в тесни консултации със заинтересованата държава членка, търси приемливо за нея решение. При липса на резултат Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да поиска Европейският съвет да бъде сезиран по въпроса, с оглед приемането на решението с единодушие.

3. Европейският съвет може с единодушие да приеме решение, според което Съветът действа с квалифицирано мнозинство в случаи, различни от посочените в параграф 2.

4. Параграфи 2 и 3 не се прилагат за решенията, отнасящи се до военни въпроси или до отбраната.

5. По процедурни въпроси Съветът решава с мнозинство от членовете си.

IP/18/5683

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar