Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tal om tillståndet i unionen 2018: En förstärkt Europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa gränsöverskridande terrorism

Strasbourg den 12 september 2018

En förstärkt Europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa gränsöverskridande terrorism

 

banner

– EU-invånarna förväntar sig med rätta att deras union ska skydda dem, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september 2018. Därför lägger kommissionen idag fram ett förslag om att utöka den nyinrättade Europeiska åklagarmyndighetens ansvarsområden till att även omfatta terrorbekämpning. Vi måste kunna åtala terrorister på ett mer samordnat sätt i hela EU. Terrorister bryr sig inte om gränser. Och det är inte rimligt att vi blir oavsiktliga medbrottslingar bara för att vi inte lyckas samarbeta.

Som en uppföljning av den idé som Jean-Claude Juncker lanserade i sitt tal om tillståndet i unionen förra året föreslår EU-kommissionen nu en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten genom att ge den befogenhet att bekämpa terrorism över gränserna.

– Att skydda EU-medborgarna mot terrorism är den huvudsakliga målet med en verklig säkerhetsunion, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för budget och personal. Om Europeiska åklagarmyndigheten fick befogenhet att bekämpa gränsöverskridande terroristbrott skulle det bli lättare för medlemsländerna att samordna utredningar av och åtal för sådana brott. Därmed skulle EU:s insatser mot terrorism kunna blir mer effektiva och säkerheten för alla våra medborgare skulle förbättras.

– Så fort den nya Europeiska åklagarmyndigheten blir operativ kommer kampen mot momsbedrägerier och brott som riktar sig mot EU-budgeten att förändras radikalt, säger Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Mitt mål är att den ska vara operativ i slutet av 2020 och jag uppmanar samtliga medlemsländer att ansluta sig till myndigheten. Genom vårt förslag om att förstärka Europeiska åklagarmyndigheten kan denna bli ett kraftfullt vapen i den europeiska kampen mot terrorism.

Europeiska åtgärder för att förbättra kampen mot gränsöverskridande terrorhot

Den förstärkta europeiska åklagarmyndigheten kommer att förbättra kampen mot terrorism genom att åtgärda befintliga risker:

  • Samordnade utredningar: I nuläget har EU:s medlemsländer behörighet att utreda och lagföra terroristbrott men deras befogenheter upphör vid de nationella gränserna. Europeiska åklagarmyndigheten skulle ansvara för utredningar och styra de olika medlemsländernas myndigheter samt de EU-byråer som handlägger terrorismärenden som rör mer än ett medlemsland.
  • Snabbt informationsutbyte Visserligen har det gjorts avsevärda framsteg när det gäller det gränsöverskridande samarbetet, men informationsutbytet mellan medlemsländerna kring utredningar och åtal av terroristbrott går ibland fortfarande alltför långsamt. Följden kan bli att vissa terrorister undgår åtal. Med sin integrerade struktur skulle Europeiska åklagarmyndigheten kunna få en unik överblick över terroristernas verksamhet i alla anslutna medlemsländer. Den skulle få bättre tillgång till information från medlemsländerna genom de europeiska åklagarna i Europeiska åklagarmyndigheternas kollegium eller de europeiska delegerade åklagarna. Den skulle vara bäst lämpad att inhämta och utbyta information inom hela unionen, inklusive med EU-byråer som Eurojust och Europol, samt med tredjeländer.
  • Samordning av utredningar i olika medlemsländer: I nuläget finns det en risk för att terrorismmål som rör fler än ett medlemsland inte utreds på ett samordnat sätt, vilket kan göra det svårt att uppnå fällande domar. Europeiska åklagarmyndigheten skulle styra utredningarna centralt, oavsett var brotten begåtts, och därmed bättre kunna koppla samman utredning och lagföring. Eftersom den förstärkta Europeiska åklagarmyndigheten agerar på EU-nivå skulle man dessutom kunna undvika ineffektiva parallella åtal av mål som hör samman, något som idag ofta gör det svårare att framgångsrikt bekämpa terrorbrott.

Vad händer nu?

Inför toppmötet i Sibiu i maj 2019 uppmanar kommissionen Europeiska rådet att tillsammans med Europaparlamentet driva detta initiativ och besluta om att utöka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta terrorbrott som påverkar mer än ett medlemsland. När Europeiska rådet enhälligt har beslutat om att utvidga myndighetens befogenheter kan kommissionen gå vidare med processen genom att föreslå en ändring av den förordning som upprättar Europeiska åklagarmyndigheten.

Bakgrund

Europeiska åklagarmyndigheten kommer att vara EU:s oberoende åklagarmyndighet med befogenhet att utreda och lagföra brott som riktar sig mot EU-budgeten, som bedrägeri, korruption eller allvarliga gränsöverskridande momsbedrägerier. Europeiska åklagarmyndigheten kommer att vara fullt operativ i slutet av 2020. Detta initiativ kommer inte att ha någon inverkan på inrättandet av den nuvarande Europeiska åklagarmyndigheten.

För närvarande har följande 22 EU-länder anslutit sig till Europeiska åklagarmyndigheten: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Artikel 86.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (nedan kallat EUF-fördraget), föreskriver möjligheten att utvidga Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter genom ändring av artikel 86 i EUF-fördraget så att myndigheten får utökat mandat som omfattar grova brott som påverkar mer än ett medlemsland. Detta beslut fattas enhälligt av alla de medlemsländer som har anslutit sig till Europeiska åklagarmyndigheten men även av övriga medlemsländer, efter Europaparlamentets godkännande och efter samråd med kommissionen. Till dagens meddelande hör en bilaga med ett initiativ för ett eventuellt antagande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 86 i EUF-fördraget.

Läs mer

Webbplats om tillståndet i unionen 2018

Kommissionens meddelande – Ett Europa som skyddar: Ett förslag om att utöka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter att bekämpa gränsöverskridande terroristbrott

Faktablad: Förbättra kampen mot terrorism med en förstärkt Europeisk åklagarmyndighet

Europeiska åklagarmyndighetens grundakt: Förordning nr 2017/1939

Europeiska åklagarmyndighetens struktur:

graph

IP/18/5682

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar