Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2018. gadā: Eiropas Prokuratūras spēcināšana cīņā pret pārrobežu terorismu

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Eiropas Prokuratūras spēcināšana cīņā pret pārrobežu terorismu

 

banner

Priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli Savienībā 2018. gada 12. septembrī teica:“Eiropas iedzīvotāji ir tiesīgi sagaidīt, ka Savienība gādā par viņu drošību. Tāpēc Komisija šodien ierosina paplašināt jaunizveidotās Eiropas Prokuratūras uzdevumus, iekļaujot tajos cīņu pret teroristu nodarījumiem. Mums ir jābūt spējīgiem koordinētākā veidā visā Savienībā saukt pie atbildības teroristus. Teroristiem robežas nepastāv. Mēs nedrīkstam neviļus kļūt par līdzdalībniekiem tādēļ, ka nespējam sadarboties.”

Turpinot ideju, ko priekšsēdētājs Ž. K. Junkers pirmoreiz pauda pagājušā gada runā par stāvokli Savienībā, Eiropas Komisija šodien ierosina stiprināt Eiropas Prokuratūru, piešķirot tai pilnvaras cīnīties pret pārrobežu terorismu.

Par budžeta un cilvēkresursu jautājumiem atbildīgais komisārs Ginters H. Etingers teica: “Eiropas iedzīvotāju aizsardzība pret terorismu ir īstas drošības savienības galvenais mērķis. Eiropas Prokuratūra, kuras kompetencē būtu cīņa pret pārrobežu teroristu noziegumiem, ļautu dalībvalstīm labāk koordinēt ar šādiem noziegumiem saistīto darbu pie izmeklēšanas un kriminālvajāšanas. Tas padarīs ES terorisma apkarošanas centienus efektīvākus un uzlabos visu mūsu pilsoņu drošību.”

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova papildināja: “Kad jaunā Eiropas Prokuratūra sāks darboties, tā radīs ievērojamas pārmaiņas cīņā pret finanšu noziegumiem, kas saistīti ar ES budžetu un krāpšanu PVN jomā. Es daudz strādāju, lai to izveidotu un tā sāktu darboties līdz 2020. gada beigām, un aicinu visas dalībvalstis pievienoties. Šodien mēs ierosinām paplašināt Eiropas Prokuratūras pilnvaras, kas kļūtu arī par spēcīgu instrumentu cīņā pret terorismu ES.”

Eiropa reaģē, lai labāk cīnītos pret pārrobežu terorisma draudiem

Pastiprinātā Eiropas Prokuratūra uzlabos cīņu pret terorismu, novēršot esošās nepilnības.

  • Koordinēta izmeklēšana: pašlaik ES dalībvalstu kompetencē ir izmeklēt teroristu noziegumus un veikt kriminālvajāšanu saistībā ar tiem, bet to pilnvaras beidzas pie valsts robežām. Eiropas Prokuratūra būtu atbildīga par izmeklēšanu un koordinētu dažādās dalībvalstu iestādes un ES aģentūras, kas nodarbojas ar terorisma lietām, kuras skar vairāk nekā vienu dalībvalsti.
  • Savlaicīga informācijas apmaiņa: lai gan ir panākts ievērojams progress, proti, ir veiksmīgu pārrobežu sadarbības lietu piemēri, informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par teroristu noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu pašlaik dažkārt ir pārāk lēna. Tā rezultātā daži teroristi var izvairīties no kriminālvajāšanas. Eiropas Prokuratūra ar integrētu struktūru spētu gūt unikālu pārskatu par teroristu darbībām visās iesaistītajās dalībvalstīs. Iesaistoties Eiropas prokuroriem, kas ir daļa no Eiropas Prokuratūras kolēģijas, vai Eiropas deleģētajiem prokuroriem, tai būtu labāka piekļuve informācijai no dalībvalstīm. Tā būs visizdevīgākajā pozīcijā, lai apkopotu informāciju un apmainītos ar to visā Savienībā, tostarp ar ES aģentūrām Eurojust un Eiropolu, kā arī ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis.
  • Dažādu dalībvalstu veikto izmeklēšanu saskaņotība: pašlaik ir risks, ka terorisma lietās, kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti, izmeklēšana notiek nekoordinēti, un tādējādi tiek apdraudēta sekmīga kriminālvajāšana. Eiropas Prokuratūra centralizēti koordinētu izmeklēšanu neatkarīgi no tā, kur noziegumi ir pastrādāti, un pēc tam labāk savienotu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Turklāt Eiropas prokurors ar paplašinātām pilnvarām kā Savienības līmeņa dalībnieks novērstu neefektīvu paralēlu kriminālvajāšanu saistītās lietās, kas bieži vien apdraud sekmīgu cīņu pret teroristu noziegumiem.

Turpmākie pasākumi

Gaidot Sibiu samitu 2019. gada maijā, Komisija aicina Eiropadomi turpināt šo iniciatīvu kopā ar Eiropas Parlamentu un pieņemt lēmumu par Eiropas Prokuratūras kompetences paplašināšanu, attiecinot to uz teroristu nodarījumiem, kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti. Kad Eiropadome būs vienprātīgi nolēmusi paplašināt EPPO kompetenci, Komisija varēs turpināt šo procesu, ierosinot grozījumus regulā par Eiropas Prokuratūras izveidi.

Konteksts

Eiropas Prokuratūra būs neatkarīga Eiropas Savienības prokuratūra, kuras kompetencē būs izmeklēt, veikt kriminālvajāšanu un celt apsūdzības saistībā ar noziegumiem pret ES budžetu, piemēram, krāpšanu, korupciju vai pārrobežu krāpšanu PVN jomā. Eiropas Prokuratūra pilnībā sāks darboties līdz 2020. gada beigām. Šī iniciatīva neietekmēs pašreizējās Eiropas Prokuratūras izveidi.

Pašlaik Eiropas Prokuratūras izveidē piedalās 22 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 86. panta 4. punktā paredzēta iespēja paplašināt Eiropas Prokuratūras kompetenci, izdarot grozījumus LESD 86. pantā, lai paplašinātu EPPO pilnvaras, tajās iekļaujot smagus noziegumus, kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti. Minēto lēmumu pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas un pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju vienprātīgi pieņem visas dalībvalstis, kas piedalās Eiropas Prokuratūras izveidē, un pārējās dalībvalstis. Šodienas paziņojumam ir pievienots pielikums, kurā ir ietverta iniciatīva par iespējamu Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanu, ar ko groza LESD 86. pantu.

Papildinformācija

Tīmekļa vietne par stāvokli Savienībā 2018. gadā

Komisijas paziņojums “Eiropa, kas aizsargā — iniciatīva paplašināt Eiropas Prokuratūras kompetenci, to attiecinot uz pārrobežu teroristu noziegumiem”

Faktu lapa “Cīņas pret terorismu uzlabošana ar paplašinātām Eiropas Prokuratūras pilnvarām”

Eiropas Prokuratūras dibināšanas akts: Regula (ES) 2017/1939

Eiropas Prokuratūras struktūra:

graph

IP/18/5682

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar